Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
1 листопада 2023

Flutter developer / Flutter-розробник (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

Who we need

We are looking for a Middle Flutter developer with 3+ years to develop and maintain a mobile version of our project.

Requirements

Must have

 • Bachelor’s degree with an educational background in Computer Science or a related degree.
 • Has 4+ years of working experience in web development, building data-centric applications
 • using modern JavaScript frameworks.
 • 3 years and above Flutter commercial development experience
 • iOS or native Android development experience.
 • Proficient in using Flutter framework, Dart language, proficient in various layouts,
 • animations and other implementation schemes.
 • Proficient in asynchronous programming such as Isolate, with experience in Performance
 • optimization and Mult-Flutter Engine.
 • Proficient in using Flutter common state management tools. Such as GetX, Bloc, Provider, etc
 • Proficient in using Git and Android Studio, VS Code, Xcode, and other IDEs.
 • Strong knowledge of the architecture and implementation of Android or iOS Applications.
 • Experience working with popular libraries for networking, asynchronous, image loading, etc.
 • Familiar with Java or C++ programming languages
 • Upper-intermediate or higher English level

Responsibilities

 • Build intuitive, engaging, and progressive user interactions for mobile apps
 • Delivers well-defined features of small to medium complexity on a regular basis.
 • Debug and fix issues in development, testing, and production.
 • Participate in software design for features and bug fixes.

About Project

Customer

Global startup based in United Kingdom + China

Product

Our client creates a product on the border of Social Media and Web3, which allows users to interact and receive benefits for correct answers to questions.

Stage

This is a growing startup.

Project Technologies

Java/JavaScript, Vue.js, Flutter, web3, Cypress.io, Cucumber, k6

Work Schedule

Full-time working day in Lviv, Kyiv, or remote. Flexible hours.

Interview Stages

 • 1-st stage — call with Recruiter
 • 2-nd stage — test task
 • 3-th — technical interview
 • 4-th stage — Client interview
 • 5-th — Client technical interview

Our Benefits

 • Projects with modern JS stack (Vue.js, React.js, React Native, Angular, Node.js)
 • Strong JavaScript community at the company (50+ developers)
 • Work from anywhere (fully remotely or in our office)
 • Paid vacations and sick leaves, additional days off, relocation bonus
 • Wellness: Medical insurance/sports compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice
 • Education: regular tech talks, educational courses, paid certifications, English classes
 • Fun: own football team, budget for team lunches, branded gifts
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating

_________________________________________________________________________________________

Хто нам потрібен

Ми шукаємо Flutter розробника із досвідом 3+ років для розробки та підтримки мобільної версії нашого проекту.

Вимоги

Повинен мати

 • Ступінь бакалавра з освітою в галузі комп’ютерних наук або схожим ступенем.
 • Має 4+ роки досвіду роботи у веб-розробці, створенні додатків, орієнтованих на дані
 • Використання сучасних фреймворків JavaScript.
 • Досвід комерційної розробки Flutter від 3 років
 • Досвід розробки для iOS або Android.
 • Вправне володіння фреймворком Flutter, мовою Dart, володіння різними макетами,
  анімації та інші схеми реалізації.
 • Володію асинхронним програмуванням, таким як Isolate, з досвідом у Performance
  оптимізація та Mult-Flutter Engine.
 • Досвідчений у використанні загальних інструментів управління станом Flutter. Такі як GetX, Bloc, Provider тощо
 • Вправно володію Git і Android Studio, VS Code, Xcode та іншими IDE.
 • Глибоке знання архітектури та реалізації додатків Android або iOS.
 • Досвід роботи з популярними бібліотеками для роботи в мережі, асинхронності, завантаження зображень тощо.
 • Знайомі з мовами програмування Java або C++
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate або вище

Обов’язки

 • Створення інтуїтивно зрозумілої, привабливої та прогресивної взаємодії з користувачем для мобільних додатків
 • Розробка і впровадження нових фіч
 • Налагодження та вирішення проблем у розробці, тестуванні та виробництві.
 • Участь у розробці програмного забезпечення і виправлення помилок.

Про проект

Замовник

Глобальний стартап, що базується у Великій Британії та Китаї

Продукт

Наш клієнт створює продукт на межі соціальних медіа та Web3, який дозволяє користувачам взаємодіяти та отримувати переваги за правильні відповіді на запитання.

Етап

Це зростаючий стартап.

Проектні технології

Java/JavaScript, Vue.js, Flutter, web3, Cypress.io, Cucumber, k6

Графік роботи

Повний робочий день у Львові, Києві або дистанційно. Гнучкий графік.

Етапи співбесіди

 • 1-й етап — розмова з рекрутером
 • 2-й етап — тестове завдання
 • 3-й етап — технічна співбесіда
 • 4-й етап — інтерв’ю з клієнтом
 • 5-й етап — технічне інтерв’ю з клієнтом

Наші переваги

 • Проекти з сучасним стеком JS (Vue.js, React.js, React Native, Angular, Node.js)
 • Потужна спільнота JavaScript у компанії (50+ розробників)
 • Працюйте з будь-якого місця (повністю віддалено або в нашому офісі)
 • Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді
 • Оздоровлення: медичне страхування/спортивна компенсація/огляд+щеплення від грипу на ваш вибір
 • Освіта: регулярні технічні лекції, навчальні курси, платні сертифікати, уроки англійської
 • Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки
 • Один із найкращих ІТ-роботодавців у Львові за рейтингом DOU