Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
20 листопада 2023

Middle front-end engineer (Vue.js) | Мідл фронтенд розробник (Vue.js) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

Who we need

We are looking for a Middle front-end engineer with 3+ years to develop and maintain our project using Vue.js.

Requirements

Must have

 • Proficient with the JavaScript language and its modern ES6+ syntax and features
 • Proficient with the Vue.js framework and its core principles, such as components, reactivity, and the virtual DOM
 • Familiarity with the Vue.js ecosystem, including Vue CLI, Vuex, Vue Router, and Nuxt.js
 • Familiarity with using Web3 libraries and APIs is preferred, such as Web3.js, Eth.js, Ethers.js, etc
 • Understanding of server-side rendering and its benefits and use cases
 • Knowledge of functional programming and object-oriented programming paradigms
 • Ability to write efficient, secure, well-documented, and clean JavaScript code
 • Familiarity with automated JavaScript testing, specifically testing frameworks such as Jest or Mocha
 • Proficiency with modern development tools, like Babel, Webpack, and Git
 • Experience with both consuming and designing RESTful APIs
 • Upper intermediate and higher-level of English

Will be a plus

 • Familiarity with Web3-related technologies is preferred, including blockchain, smart contracts, decentralized applications (DApps), etc.

Responsibilities

 • Develop and maintain our website, using Vue.js to deliver a seamless user experience.
 • Collaborate closely with the UX/UI designers to implement responsive web designs.
 • Ensure optimal performance, scalability, and maintainability of the website.
 • Integrate RESTful APIs from our backend system.
 • Write modular, well-tested, and maintainable code.
 • Keep up to date with the latest best practices in frontend development, especially within the Vue ecosystems.

About Project

Customer

Global startup based in the United Kingdom + China

Product

Our client creates a product on the border of Social Media and Web3, which allows users to interact and receive benefits for correct answers to questions.

Stage

This is a growing startup.

Project Technologies

Java/JavaScript, Vue.js, Flutter, web3, Cypress.io, Cucumber, k6

Work Schedule

Full-time working day in Lviv, Kyiv, or remote. Flexible hours.

Interview Stages

 • 1-st stage — call with Recruiter
 • 2-nd stage — test task
 • 3-th — technical interview
 • 4-th stage — Client interview
 • 5-th — Client technical interview

Our Benefits

 • Projects with modern JS stack (Vue.js, React.js, React Native, Angular, Node.js)
 • Strong JavaScript community at the company (50+ developers)
 • Work from anywhere (fully remotely or in our office)
 • Paid vacations and sick leaves, additional days off, relocation bonus
 • Wellness: Medical insurance/sports compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice
 • Education: regular tech talks, educational courses, paid certifications, English classes
 • Fun: own football team, budget for team lunches, branded gifts
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating

_____________________________________________________________________________________________


Хто нам потрібен
Ми шукаємо мідл фрон-енд розрбника з 3+ роками для розробки та підтримки нашого проекту за допомогою Vue.js.

Вимоги
Повинен мати

 • Володіння мовою JavaScript, її сучасним синтаксисом і функціями ES6+
 • Вправне володіння фреймворком Vue.js і його основними принципами, такими як компоненти, реактивність і віртуальний DOM
 • Досвід з екосистемою Vue.js, включаючи Vue CLI, Vuex, Vue Router і Nuxt.js
 • Досвід з використанням бібліотек і API Web3, таких як Web3.js, Eth.js, Ethers.js тощо
 • Розуміння візуалізації на стороні сервера, її переваг і випадків використання
 • Знання функціонального програмування та парадигм об’єктно-орієнтованого програмування
 • Здатність писати ефективний, безпечний, добре задокументований і чистий код JavaScript
 • Досвід з автоматизованим тестуванням JavaScript, зокрема тестування фреймворків, таких як Jest або Mocha
 • Володіння сучасними інструментами розробки, такими як Babel, Webpack і Git
 • Досвід використання та розробки RESTful API
 • Англійська мова — В2+


Буде плюсом
Досвід з Web3, включаючи блокчейн, смарт-контракти, децентралізовані програми (DApps) тощо.


Обов’язки


 • Розробка та підтримканаш веб-сайт, використовуючи Vue.js, щоб забезпечити бездоганну взаємодію з користувачем.
 • Тісна співпраця з дизацнерами з дизайнерами UX/UI для впровадження адаптивного веб-дизайну.
 • Забезпечення оптимальної продуктивності, масштабованості та зручності обслуговування веб-сайту.
 • Інтеграція RESTful API із нашою серверною системою.
 • Написання модульного, добре перевіреного і підтримуваного коду.

Про проект
Замовник

Глобальний стартап, що базується у Великій Британії та Китаї


Продукт
Наш клієнт створює продукт на межі соціальних медіа та Web3, який дозволяє користувачам взаємодіяти та отримувати переваги за правильні відповіді на запитання.

Стадія розробки продукту
Це зростаючий стартап.


Проектні технології
Java/JavaScript, Vue.js, Flutter, web3, Cypress.io, Cucumber, k6


Графік роботи
Повний робочий день у Львові, Києві або дистанційно. Гнучкий графік.


Етапи співбесіди

 • 1-й етап — розмова з рекрутером
 • 2-й етап — тестове завдання
 • 3-й етап — технічна співбесіда
 • 4-й етап — інтерв’ю з клієнтом
 • 5-й етап — технічне інтерв’ю з клієнтом

Наші переваги

 • Проекти з сучасним стеком JS (React.js, React Native, Angular, Node.js)
 • Сильна JavaScript спільнота в компанії (50+ розробників)
 • Працюйте з будь-якого місця (повністю віддалено або в нашому офісі)
 • Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді
 • Оздоровлення: медичне страхування/спортивна компенсація/обстеження+щеплення від грипу на ваш вибір
 • Освіта: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови
 • Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки
 • Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU