Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
18 квітня 2023

Lead .NET developer (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

Who we need

We are looking for a Lead .Net engineer with 8+ years of experience to join our HealthCare project from the USA to drive a development process and lead the team

Requirements

Must have

 • 8+ years of hands-on experience in .Net development (C#)
 • Strong skill in C# and .Net Platform: .Net Framework 4 and .Net Core 3
 • Strong knowledge Asp.Net (MVC) and Windows Service
 • Strong knowledge of RDBS. Experience with MS SQL Server.
 • Strong knowledge of T-SQL
 • Strong knowledge of Entity Framework
 • Strong knowledge of JavaScript/jQuery and Vue.Js framework
 • Strong understanding of HTML/CSS coding
 • Experience with Crystal Reports is a plus or some other enterprise-level Reporting tools
 • Understating of cloud technologies. Experience with AWS is a plus
 • Knowledge and using best practices and modern technologies: Clean Architecture / SOLID principles / Coding Architecture Patterns / Refactoring Patterns / Unit Testing
 • at least pre-intermediate English level

Responsibilities

 • Drive the Development process
 • Development of new features based on customer requirements
 • Enhancements for existing functionality
 • Take part in planning and tasks estimation (and responsible for estimation)
 • Performing code reviews
 • Participating in the prioritization of features
 • Working closely with the PM on the project roadmap

About Project

Customer

The customer is from the USA

Product

Project in HealthCare industry for a network of clinics in the USA. The company has more than 60 clinics in Maryland, Virginia, Washington, D.C., and Delaware. The internal application connects all clinics with each other and the headquarters. The external app provides instant access to essential information of the patients and electronic transfer of medical records to participating attorneys, insurance companies, etc. The portal has integrations with external providers (telephone companies, Uber, Google, etc.). The users of the portal are patients, medical staff, back office staff, company management, and attorneys.

Stage

It is a long-term project which has been in development for more than 10 years.

Project team

The team consists of 3 developers, 2 QA’s, PM and Solution Architect.

Project Technologies

Front-End: Vue.js Back-End: C#, .Net

Work Schedule

Remote work, with the ability to work from the office (Kyiv or Lviv). Work Schedule: 40 hours per week. Approximate schedule from 11-12 a.m till 8-9 p.m (a few meetings in US time should be covered)

Interview Stages

 • Pre-interview call with Recruiter (about 30 minutes)
 • Interview with Recruiter, Technical Interviewer (about 1.5 hours)
 • Client interview

Our Benefits

 • Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus
 • Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice
 • Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes
 • Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts

One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating

Кого ми шукаємо

Ми шукаємо провідного інженера .Net із досвідом понад 8 років, щоб приєднатися до нашого проекту HealthCare із США, щоб керувати процесом розробки та керувати командою

Eтап
Це довгостроковий проект, який розроблявся більше 10 років.

Команда проекту
Команда складається з 3 розробників, 2 QA, PM та Solution Architect.


Проектні технології
Vue.js Інтерфейс: C#, .Net


Робочий розклад


Віддалена робота, з можливістю працювати з офісу (Київ чи Львів). Графік роботи: 40 годин на тиждень. Приблизний розклад з 11-12 до 20-21 (необхідно охопити кілька зустрічей за американським часом)


Етапи співбесіди
— Дзвінок з рекрутером перед співбесідою (близько 30 хвилин)
— Співбесіда з рекрутером, технічним інтерв’юером (близько 1,5 години)
— Співбесіда з клієнтом


Наші переваги
— Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, компенсація переїзду
— Оздоровлення: медичне страхування/спортивна компенсація/обстеження+щеплення від грипу на ваш вибір
— Освіта: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови
— Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки
— Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU

Вимоги:


— 8+ років практичного досвіду розробки .Net (C#)
— Хороші навички роботи з C# і платформою .Net: .Net Framework 4 і .Net Core 3
— Глибоке знання Asp.Net (MVC) і служби Windows
— Глибоке знання RDBS. Досвід роботи з MS SQL Server.
— Глибоке знання T-SQL
— Глибоке знання Entity Framework
— Глибоке знання фреймворку JavaScript/jQuery та Vue.Js
— Глибоке розуміння кодування HTML/CSS
— Досвід роботи з Crystal Reports є плюсом або деякими іншими інструментами звітності корпоративного рівня
— Розуміння хмарних технологій. Досвід роботи з AWS є плюсом
— Знання та використання найкращих практик і сучасних технологій: чиста архітектура / принципи SOLID / шаблони архітектури кодування / шаблони рефакторингу / модульне тестування
— Рівень володіння англійською — А1-А2 і вище


Обов’язки
— Управління процесом розробки
— Розробка нових функцій на основі вимог замовника
— Покращення наявного функціоналу
— Участь у плануванні та оцінці завдань (і відповідальність за оцінку)
— Код-рев’ю
— Участь у визначенні пріоритетів функцій
— Тісна співпраця з проджект менеджером над дорожньою картою проекту


Про проект


Замовник

Замовник із США


Продукт
Проект в галузі HealthCare для мережі клінік в США. Компанія має понад 60 клінік у Меріленді, Вірджинії, Вашингтоні та Делавері. Внутрішній додаток з’єднує всі клініки між собою та головним офісом. Зовнішній додаток забезпечує миттєвий доступ до важливої інформації про пацієнтів і електронну передачу медичних записів адвокатам, страховим компаніям тощо. Портал має інтеграцію із зовнішніми провайдерами (телефонними компаніями, Uber, Google тощо). Користувачами порталу є пацієнти, медичний персонал, співробітники бек-офісів, керівництво компанії, адвокати.