Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
9 березня 2023

Middle/Senior DevOps Engineer (Мідл/Сініор DevOps інженер) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, за кордоном, віддалено

We are looking for a Middle/Senior DevOps Engineer with 3+ years of professional experience to join our growing startup in the hotel industry.

Must have

 • 3+ years of experience with automating cloud-native technologies, deploying applications, and provisioning infrastructure for production-grade systems
 • Hands-on experience with Infrastructure as Code, using Terraform
 • Experience with Azure cloud services (Service bus and at least one of these: Event Grid, App services, Azure functions, Logic apps, etc.)
 • Experience with cloud monitoring solutions (Azure monitor, App Insights, etc.)
 • Experience with Powershell, Python.

Will be a plus

 • Azure certification
 • Knowledge and understanding of SRE practices
 • Experience with other Cloud providers: AWS, GCP.

Responsibilities

 • Build and manage CI/CD pipelines; strive for continuous improvement and automation
 • Create infrastructure-as-code using Terraform and/or ARM templates (Azure Resource Manager)
 • Work with the team to incorporate automated tests and QC gates as part of the CI/CD pipeline
 • Enable monitoring and ensure high availability of cloud services and integration infrastructure on Azure
 • Work with security and infrastructure teams to coordinate the deployment according to compliance requirements
 • Provide operational support on Incidence management and root cause analysis.

Product

Our customer is one of the world’s most successful hotel companies. Hotel has 118 properties in 47 countries. For the second consecutive year, the hotel was named the Best Luxury Hotel Chain in the world by Business Traveller magazine.

Stage

This is a growing product ecosystem. Approximately 2-3 years in development; however, the stack is up to date, with no legacy.

Project team

Lviv team: Solutions Architect, Business Analyst, Project Manager, 6 Salesforce Developers, 1 Salesforce Administrator, 1 Marketing Cloud Specialist, 3 QA Engineers. Team on the client’s side: only management and several support experts

Work Schedule

Full-time working day in our office (flexible hours) or full-time remote.

Interview Stages

 • 1-st stage — call with Recruiter (30 minutes)
 • 2-nd stage — interview with our Senior Engineer and Recruiter (1 hour)
 • 3-rd stage — Client interview

Our Benefits

 • Opportunity to work with the most trending technologies, no legacy, no bureaucracy;
 • Work from anywhere (fully remotely or in our office);
 • Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus;
 • Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice;
 • Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes;
 • Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts;
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating.

________________________________________________________

Ми шукаємо DevOps-інженера мідл/сініор рівня з 3+ роками професійного досвіду, щоб приєднатися до нашого зростаючого стартапу в готельній індустрії.

Вимоги

 • 3+ роки досвіду в автоматизації хмарних технологій, розгортання додатків і надання інфраструктури для систем продуктивного рівня
 • Практичний досвід роботи з інфраструктурою із Terraform
 • Досвід роботи з хмарними службами Azure
 • Досвід роботи з рішеннями хмарного моніторингу (монітор Azure, App Insights тощо)
 • Досвід роботи з Powershell, Python.

Буде плюсом

 • Сертифікація Azure
 • Знання та розуміння SRE практик
 • Досвід з іншими Клауд провайдерами: AWS, GCP.

Обов’язки

 • Створення та керування CI/CD; прагнення до постійного вдосконалення та автоматизації
 • Створення інфраструктури як коду за допомогою шаблонів Terraform і/або ARM (диспетчер ресурсів Azure)
 • Робота з командою, щоб включити автоматизовані тести та контроль якості як частину конвеєра CI/CD
 • Моніторинг і забезпечення високої доступності хмарних служб та інтеграційної інфраструктури в Azure
 • Робота з командами безпеки та інфраструктури, щоб координувати розгортання відповідно до вимог відповідності
 • Надання оперативної підтримки щодо управління випадками та аналізу першопричин.

Продукт

Наш клієнт — одна з найуспішніших готельних компаній світу. Готель має 118 готелів у 47 країнах. Другий рік поспіль готель був названий журналом Business Traveler найкращою мережею готелів класу люкс у світі.

Етап

Це зростаюча продуктова екосистема. Приблизно 2-3 роки в розробці; однак стек оновлений, без легасі.

Команда проекту

Наша команда: 1 Solution Architech, 1 BA, 1 PM, 6 розробників Salesforce, 1 адміністратор Salesforce, 1 маркетинг спеціаліст, 3 QA. Команда з боку клієнта: менеджмент і кілька експертів підтримки

Робочий графік

Повний робочий день, є можливість віддаленої роботи.

Етапи співбесіди

1 етап — розмова з рекрутером (30 хвилин)
2-й етап — співбесіда з нашим Сініор інженером і рекрутером (1 година)
3-й етап — Інтерв’ю з клієнтом


Наші переваги

 • Можливість працювати з найбільш трендовими технологіями, без легасі, без бюрократії;
 • Робота з будь-якого місця (повністю віддалено або в нашому офісі);
 • Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді;
 • Оздоровлення: медичне страхування/спортивна компенсація/огляд+щеплення від грипу на вибір;
 • Освіта: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови;
 • Розваги: ​​власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки;
 • Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU.