Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
9 березня 2023

Senior Integration Engineer/Azure Cloud (Сініор Інтегрейшн Інженер) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, за кордоном, віддалено

We are looking for a Senior Integration Engineer/Azure Cloud with 7+ years of professional experience to join our growing startup in the hotel industry.

Must have

 • Expert in cloud development (Azure) and integration architecture
 • Experience with Azure cloud (Service bus, Event Grid, App services, Azure functions, Logic apps, App Insights, etc.)
 • Experience with Visual Studio, .NET Framework, .NET Core and C# programming
 • Experience with building RESTful APIs, Microservices, integrations and working with XML, JSON, etc.
 • Experience with relational and NoSQL databases (Cosmos DB)
 • Experience with Agile software development principles and tools (Azure DevOps, Jira, Git)
 • Any experience with test automation frameworks like Selenium is an asset
 • Excellent verbal, written and interpersonal communication skills
 • Strong problem-solving skills

Will be a plus

 • Azure certifications

Responsibilities

 • Design and develop solutions that connect various systems, applications and data sources in a highly efficient integration architecture to drive business value
 • Collaborate with business teams and team lead to understand requirements and aid in planning development sprints
 • Write code, perform unit testing, develop appropriate artefacts/documentation, and facilitate final delivery
 • Maintain high standards of the development process and code quality by adhering to best practices
 • Ensure scalability, reusability, reliability and security considerations are factored in a pragmatic way to support a long-term sustainable architecture
 • Act as an Azure SME to aid in solution architecture and mentor team members
 • Work with management to provide high-level estimates on long-term roadmap initiatives
 • Assist the DevOps/support teams in various activities, such as troubleshooting high-priority implementation issues, production investigations, etc.

Product

Our customer is one of the world’s most successful hotel companies. Hotel has 118 properties in 47 countries. For the second consecutive year, the hotel was named the Best Luxury Hotel Chain in the world by Business Traveller magazine.

Stage

This is a growing product ecosystem. Approximately 2-3 years in development; however, the stack is up to date, with no legacy.

Project team

Lviv team: Solutions Architect, Business Analyst, Project Manager, 6 Salesforce Developers, 1 Salesforce Administrator, 1 Marketing Cloud Specialist, 3 QA Engineers. Team on the client’s side: only management and several support experts

Work Schedule

Full-time working day in our office (flexible hours) or full-time remote.

Interview Stages

 • 1-st stage — call with Recruiter (30 minutes)
 • 2-nd stage — interview with our Senior Engineer and Recruiter (1 hour)
 • 3-rd stage — Client interview

Our Benefits

 • Opportunity to work with the most trending technologies, no legacy, no bureaucracy;
 • Work from anywhere (fully remotely or in our office);
 • Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus;
 • Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice;
 • Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes;
 • Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts;
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating.

______________________________________________________

Ми шукаємо Сініор Інтегрейшн/Azure Cloud інженера з 7+ роками професійного досвіду, щоб приєднатися до нашого зростаючого стартапу в готельній індустрії.

Вимоги

— Експерт із клауд розробки (Azure) та архітектури інтеграції
— Досвід роботи з Azure
— Досвід програмування у Visual Studio, .NET Framework, .NET Core та C#
— Досвід створення RESTful API, мікросервісів, інтеграції та роботи з XML, JSON тощо.
— Досвід роботи з реляційними та NoSQL базами даних (Cosmos DB)
— Досвід роботи з принципами та інструментами розробки програмного забезпечення — Agile (Azure DevOps, Jira, Git)
— Будь-який досвід роботи з платформами автоматизації тестування, такими як Selenium, є перевагою
— Відмінні навички усного, письмового та міжособистісного спілкування

Буде плюсом

— Azure сертифікації

Обов’язки

— Співпраця з бізнес-командами та керівниками команд, щоб зрозуміти вимоги та допомогти у плануванні спринтів розвитку
— Написання коду, виконання модульного тестування, розробка відповідних артефактів/документації
— Підтримка високих стандартів процесу розробки та якості коду, дотримуючись найкращих практик
— Задіяність на проекті як SME Azure, щоб допомагати в архітектурі рішення та наставляти членів команди

— Співпраця з керівництвом, щоб надати високорівневі оцінки щодо довгострокових ініціатив роадмап
— Допомога командам DevOps/підтримці в різних видах діяльності, як-от усунення проблем із високопріоритетними впровадженнями, дослідження виробництва тощо.


Продукт

Наш клієнт — одна з найуспішніших готельних компаній світу. Готель має 118 готелів у 47 країнах. Другий рік поспіль готель був названий журналом Business Traveler найкращою мережею готелів класу люкс у світі.

Етап

Це зростаюча продуктова екосистема. Приблизно 2-3 роки в розробці; однак стек оновлений, без легасі.

Команда проекту

Наша команда: 1 Solution Architech, 1 BA, 1 PM, 6 розробників Salesforce, 1 адміністратор Salesforce, 1 маркетинг спеціаліст, 3 QA. Команда з боку клієнта: менеджмент і кілька експертів підтримки

Робочий графік

Повний робочий день, є можливість віддаленої роботи.

Етапи співбесіди

1 етап — розмова з рекрутером (30 хвилин)
2-й етап — співбесіда з нашим Сініор інженером і рекрутером (1 година)
3-й етап — Інтерв’ю з клієнтом


Наші переваги

 • Можливість працювати з найбільш трендовими технологіями, без легасі, без бюрократії;
 • Робота з будь-якого місця (повністю віддалено або в нашому офісі);
 • Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді;
 • Оздоровлення: медичне страхування/спортивна компенсація/огляд+щеплення від грипу на вибір;
 • Освіта: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови;
 • Розваги: ​​власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки;
 • Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU.