Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
6 березня 2023

Senior/Lead QA Engineer (Сініор/Лід QA) (вакансія неактивна)

Львів

We are looking for a proactive QA engineer with 4+ years of experience to join our HealthCare project from the USA to drive QA processes and lead the team

Requirements


— 4+ years of experience as a QA Engineer
— Experience with leading QA team
— Experience in using methodologies for testing web
— Practical experience in applying various testing techniques
— Practical experience in requirements analysis
— Experience in effective interaction with PO / PM /Client
— Evaluation of the terms of testing the functionality of the product
— Practical skills in prioritizing testing work
— Understanding of automation testing API testing background
— Upper-Intermediate or higher-level of English

Will be a plus


— Practical experience in building testing processes from scratch or active participation in similar activities
— Understanding of approaches to optimizing the development process aimed at improving the quality of the product
— Hands-on experience with test reporting
— Experience with BrowserStack, Postman, DevTools, TestFlight, Swagger, Firebase, SQL, Jira, TestRail
— Strong Technical Background

Responsibilities


— Review business logic and write according test cases
— Monitoring compliance with testing processes in the QA team
— Creating test artifacts with the testing team
— Supervising the testing process
— Implementation of functional testing of projects
— Participation in the planning of work on the project
— Providing the results of the testing processes to stakeholders
— Participation in meetings with stakeholders
— Mentoring a Junior QA
— Generate Testing Reports
— Drive the QA process

About Project


The customer is from the USA
Project in HealthCare industry for a network of clinics in the USA. The company has more than 60 clinics in Maryland, Virginia, Washington, D.C., and Delaware. The internal application connects all clinics with each other and the headquarters. The external app provides instant access to essential information of the patients and electronic transfer of medical records to participating attorneys, insurance companies, etc. The portal has integrations with external providers (telephone companies, Uber, Google, etc.). The users of the portal are patients, medical staff, back office staff, company management, and attorneys.

Stage


It is a long-term project which has been in development for more than 10 years

Project team


The team consists of 3 developers, 2 QA’s, PM and Solution Architect

Project Technologies

— Front-End: Vue.js
— Back-End: C#, .Net

Work Schedule

Remote work, with the ability to work from the office (Kyiv or Lviv).
Work Schedule: 40 hours per week with flexible hours (however a few meetings in US time should be covered)

Interview Stages

— Pre-interview call with Recruiter (about 30 minutes)
— Interview with Recruiter, Technical Interviewer (about 1.5 hours)
— Client interview

Our Benefits

— Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus
— Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice
— Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes
— Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts
— One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating
_______________________

Ми в пошуках проактивного QA engineer з 4+ роками для роботи на HealthCare проекті з Штатів, що буде драйвити QA процеси та координувати команду.

Вимоги:


— 4+ роки досвіду QA Engineer
— Досвід координації та лідення QA
— Досвід використання методологій тестування web
— Практичний досвід застосування різних методик тестування
— Практичний досвід аналізу вимог
— Досвід ефективної взаємодії з PO/PM/Client
— Оцінка термінів тестування продукту
— Практичні навички визначення пріоритетності тестової роботи
— Розуміння передумов тестування API автоматизованого тестування
— рівень англійської мови Upper-Intermediate або вище

Буде плюсом:


— Практичний досвід побудови процесів тестування з нуля або активна участь у подібних заходах
— Розуміння підходів до оптимізації процесу розробки, спрямованих на підвищення якості продукту
— Практичний досвід роботи зі звітами про тестування
— Досвід роботи з BrowserStack, Postman, DevTools, TestFlight, Swagger, Firebase, SQL, Jira, TestRail
— Сильний технічний досвід

Обов’язки:


— Перегляд бізнес-логіки та написання тест кейсів
— Контроль дотримання процесів тестування в команді QA
— Створення тестових артефактів разом із командою тестування
— Контроль за процесом тестування
— Здійснення функціонального тестування проектів
— Участь у плануванні роботи над проектом
— Надання результатів процесів тестування зацікавленим сторонам
— Участь у зустрічах із зацікавленими сторонами
— Наставництво Junior QA
— Створення звітів про тестування
— Керування процесом контролю якості

Про проект

Замовник із США
Проект в галузі HealthCare для мережі клінік в США. Компанія має понад 60 клінік у Меріленді, Вірджинії, Вашингтоні та Делавері. Внутрішній додаток з’єднує всі клініки між собою та головним офісом. Зовнішній додаток забезпечує миттєвий доступ до важливої інформації про пацієнтів та електронну передачу медичних записів адвокатам, страховим компаніям тощо. Портал має інтеграцію із зовнішніми провайдерами (телефонними компаніями, Uber, Google тощо). Користувачами порталу є пацієнти, медичний персонал, співробітники бек-офісів, керівництво компанії, адвокати.
Це довгостроковий проект, який розроблявся більше 15 років

Команда проекту

Команда складається з 3 розробників, 2 QA, PM та Solution Architect

Tехнології

— Front-End: Vue.js
— Back-End: C#, .Net

Графік роботи

Віддалена робота, з можливістю працювати з офісу (Київ чи Львів).
Графік роботи: 40 годин на тиждень із гнучким графіком (однак кілька зустрічей за американським часом повинні бути охоплені)

Етапи співбесіди

— Дзвінок з рекрутером перед співбесідою (близько 30 хвилин)
— Співбесіда з рекрутером, технічним інтерв’юером (близько 1,5 години)
— Співбесіда з клієнтом

Наші переваги

— Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді
— Оздоровлення: медичне страхування/компенсація заняття спортом/огляд+щеплення від грипу на ваш вибір
— Навчання: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови
— Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки
— Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU