At TECHIIA, we aim to get the maximum economic and social benefit from the synergy in the holding, spreading the high level of competence in each business area. We combine technologies with modern business processes and contribute to more productive work of business in the holding.
30 серпня 2022

Юрисконсульт / Legal Counsel (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Міжнародний технологічний TECHIIA holding заснований наприкінці 2019 року та сьогодні об’єднує 10 бізнес-проєктів, ІТ продукти нашого холдингу використовуються в 80 країнах, а в нашій команді — більше 1000 експертів по всьому світу. TECHIIA визнано в ТОП компаній із кращими КСВ-практиками, інноваціями в роботі з працівниками, а його засновники визнані одними з кращих трансформаторів бізнесу. Фундація «Течія» нашого холдингу реалізує масштабні проєкти із благодійності.

Ми маємо досвід в галузях розробки програмного забезпечення, ІТ-продуктів, кіберспорту, медіа, виробництва сувенірної продукції преміум-класу та будівництва інфраструктурних об’єктів. Ми поєднуємо технології з сучасними бізнес-процесами, щоб допомогти нашим клієнтам отримати максимальний результат від застосування інновацій.

Зараз ми в пошуку Юрисконсульта в нашу команду. З нами ви будете займатися різноплановими задачам, це не тільки операційна работа, а і можливість самостійно вести проєкти. Ця позиція ідеально підійде для вас якщо ви командний гравець, вмієте керувати власним часом і багатозадачність вас не лякає.
Якщо це про вас — чекаємо на ваше резюме і давайте знайомитися :)

Які обов’язки?

 • Супровід групи компаній Холдингу в різних юрисдикціях та надання юридичних консультацій внутрішнім підрозділам компанії (фінанси, HR, PR);
 • Робота з договорами (вичитка та підготовка різноманітних договорів, що регулюються українським або іноземним законодавством (Україна, США, Кіпр);
 • Написання аналітичних меморандумів (включаючи аналіз змін до існуючого законодавства та нові закони) на різні юридичні теми (наприклад, військовий облік жінок, аналіз DAC6);
 • Розробка алгоритму передачі інтелектуальної власності в розрізі групи компаній Холдингу;
 • Робота з законодавством про захист персональних даних (GDPR та CCPA), включаючи написання політик;
 • Узгодження спільних політик Холдингу.

Що ми очікуємо?

 • 3+ роки юридичного досвіду в провідній юридичній фірмі та/або в міжнародній компанії та/або за кордоном;
 • Вища освіта — магістр права одного з авторитетних українських чи іноземних університетів;
 • Знання корпоративного права та досвід роботи з інтелектуальною власністю;
 • Робота з законодавством про захист персональних даних (GDPR та CCPA), включаючи написання політик;
 • Професійне володіння англійською мовою В2+;
 • Досвід роботи в мульти-юрисдикційній компанії (Кіпр, Україна, США) є перевагою;
 • Відмінні здібності до вирішення проблем, судження, комунікація (письмова та усна) та навички міжособистісного спілкування;
 • Здатність орієнтуватися на бізнес, швидко приймати рішення, керувати робочими навантаженнями, вимогами клієнтів зі зміною пріоритетів.

Які переваги роботи в TECHIIA holding?

 • Офіс з комфортними умовами роботи в 15 хвилинах ходьби від станції метро «Осокорки»;
 • Можливість працювати віддалено;
 • 18 робочих днів оплачуваної відпустки + можливість гнучкого графіку;
 • No dress code політика та низький рівень бюрократії;
 • Медичне страхування після успішного проходження випробувального терміну (100% покриття, premium-пакет);
 • До 50% покриття витрат на профільне навчання;
 • Безкоштовні курси англійської (з native speaker);
 • Участь в корпоративних подіях.


  ENGLISH VERSION

The international technological TECHIIA holding was founded at the end of 2019 and today it unites 10 business projects, ІТ products of our holding are used in 80 countries, and we have a team of more than 1000 experts all over the world. TECHIIA is included in the list of TOP companies with the best CSR practices and innovations in the work with employees, and its founders are the one of the best business transformers. TECHIIA foundation of our holding brings large-scale charity projects into life.

We have an expertise in the fields of software development, ІТ products, esports, media, production of souvenir goods of premium class and of construction of infrastructure objects. We unite technologies and modern business processes to help our clients get the maximum result from using innovations.

We are currently looking for a Legal Counsel to join our team. With us, you will be engaged in various tasks, this is not only operational work, but also the opportunity to independently manage projects. This position is ideal for you if you are a team player, know how to manage your own time and multitasking doesn’t scare you.
If this is about you — we are waiting for your resume and let’s get to know each other :)

What are the responsibilities?

 • Supporting a group of Holding companies in various jurisdictions and providing legal advice to the company’s internal departments (finance, HR, PR);
 • Work with contracts (proofreading and preparation of various agreements regulated by Ukrainian or foreign legislation (Ukraine, USA, Cyprus);
 • Writing analytical memoranda (including analysis of changes to existing legislation and new laws) on various legal topics (e.g. military accounting of women, DAC6 analysis);
 • Development of an algorithm for the transfer of intellectual property in the context of a group of companies of the Holding;
 • Working with legislation on the protection of personal data (GDPR and CCPA), including writing policies;
 • Creation of policies for the Holding.

What do we expect?

 • 3+ years of legal experience in a leading law firm and/or in an international company and/or abroad;
 • Higher education — master’s degree in law from one of the reputable Ukrainian or foreign universities;
 • Knowledge of corporate, law and experience of working with intellectual property;
 • Professional command of the English language B2+;
 • Work experience in a multi-jurisdictional company (Cyprus, Ukraine, USA) is an advantage;
 • Excellent problem-solving, judgment, communication (written and verbal) and interpersonal skills;
 • Ability to focus on business, make quick decisions, manage workloads, customer requirements with changing priorities.

What are the advantages of working at TECHIIA holding?

 • Office with comfortable work conditions 15 minutes walking from Osokorky m.st.;
 • Ability to work remotely;
 • 18 days of paid vacation per year and paid sick leave + possibility to have flexible schedule;
 • No dress code policy and low level of bureaucracy;
 • Medical insurance after successful passing of probation period (100% coverage, premium package);
 • Up to 50% expense coverage for specialized training;
 • Free English lessons (with native speaker);
 • Corporate events.