SysGears is a software development company that specializes in creating custom web and mobile applications for business enterprises all over the world. Founded in 2010, SysGears provides full-cycle development services, starting from research and prototyping, through to design and implementation, testing and optimization, deployment and maintenance.
6 червня 2023 Перша робота

Trainee Business Analyst (Individual Training, BA Internship) (вакансія неактивна)

Львів, Дніпро

👉Необхідні навички

🔹Сильні навички критичного мислення
🔹Гарні комунікативні навички
🔹Гарні організаційні та лідерські інстинкти
🔹Англійська мова Upper-Intermediate+ (усна та письмова)

Особисті якості:

🔹Ви орієнтовані на деталі та зацікавлені в якості своїх результатів
🔹Ви постійно вивчаєте нові тренди в аналізі та управлінні ІТ-бізнесом
🔹У вас висока емпатія та глибоке розуміння потреб людей навколо вас
🔹Ви легкі та професійні, пунктуальні, врівноважені, з хорошими здібностями до самоконтролю
🔹Ви командний гравець з оптимістичним баченням

Буде плюсом:

🔹Знання основ бізнес-аналізу
🔹Технічна підготовка (QA, дизайн, розробка тощо)
🔹Досвід управління, не пов’язаний з ІТ

👉Ми пропонуємо

На стажуванні (тривалість: до 2 місяців — залежить від вашої успішності) :

🔹Індивідуальне навчання, яке проводить провідний бізнес-аналітик
🔹Курс, який охоплює всі базові та цільові сценарії реального життя
🔹Практичні завдання з поступово зростаючою складністю на кількох проектах
🔹Участь під керівництвом у команді BA, яка взаємодіє з клієнтами та інженерами
🔹Практика обміну досвідом для навчання в інших спеціалістів BA

Після стажування:

🔹Посада junior BA в компанії
🔹Індивідуальний план професійного розвитку для middle та senior рівнів
🔹Постійне професійне навчання, спрямоване на вдосконалення навичок BA / BI / PdM / PM
🔹Подальше індивідуальне наставництво та постійний обмін знаннями
🔹Різноманітність складних проектів і висококваліфікована інженерна команда
🔹Відкрите середовище, яке сприяє професійній свободі та зростанню

👉Переваги

Ми пропонуємо ряд переваг для членів команди, щоб покращити якість їхнього життя та допомогти в досягненні цілей професійного розвитку.

Професійні:

🔹Сплачуємо професійні сертифікати, курси, ІТ-конференції та заходи
🔹Індивідуальні та групові заняття з англійської з викладачами-носіями з США та Великобританії

Якість життя:

🔹Наші процеси адаптовані для забезпечення дистанційної роботи та гнучкого робочого графіка
🔹Часті командні ретрити, дозвілля та святкові заходи
🔹Подарунки на особисті та професійні ювілеї, Pizza Fridays та вечори кіно
🔹21 day off та національні свята протягом року для подорожей та відпочинку
🔹Ви — частина команди, ми допомагаємо один одному, коли життя «збиває з ніг» 🤠

👉Обов’язки

🔹Співпраця з розробниками, дизайнерами, QA для ефективної реалізації проектів
🔹Внесок у внутрішні та міжнародні команди експертів (із США, Великобританії та ЄС)
🔹Спілкування із зацікавленими сторонами для визначення їхніх потреб і уточнення вимог
🔹Аналіз, перевірка, догляд та документування вимог до веб- та мобільних проектів
🔹Візуалізація бізнес-процесів та підготовка моделей даних для програмних проектів
🔹Консультування зацікавлених сторін щодо загальних практик і можливих рішень щодо продуктів
🔹Проведення аналізу конкурентів і ринку, допомога в розробці ідей продукту
🔹Управління робочим процесом розробки із застосуванням методології Agile

👉Про проект

Дотримуйтеся своєї пристрасті, створюйте вражаючі продукти і працюйте над складними бізнес-рішеннями, поки вони не досягнуть визнання на світовому ринку. Наша мета — завжди бути найкращими, розвиватися, вдосконалюватися та впроваджувати інновації. І ми будемо раді, щоб однодумець став неоціненною частиною нашої команди!

Щоб стежити за новинами щодо відкритих позицій та іншими можливостями у SysGears — підписуйся на наші соціальні мережі Instagram, Facebook, Linkedin.

_______________________________________________________

👉Required Skills

🔹Strong critical thinking skills
🔹Superb communication skills
🔹Good organizational and leadership instincts
🔹Upper-intermediate English (speaking and writing)

Personal qualities

🔹You are detailed-oriented and passionate about the quality of your results
🔹You are constantly learning new trends in IT business analysis and management
🔹You have high empathy and deep understanding of the needs of the people around you
🔹You are easygoing and professional: punctual, balanced, with good self-management abilities
🔹You are a team player with an optimistic, positive attitude

Skills that will be an advantage

🔹Knowledge of the Business Analysis basics
🔹Technical Background (QA, design, development, etc.)
🔹Management experience not related to IT

👉We offer

On the Internship (duration: up to 2 months — depends on your performance)

🔹Individual training conducted by a lead Business Analyst
🔹Course that covers all the bases and targets real-life scenarios
🔹Practical tasks with gradually increasing complexity on several projects
🔹Guided participation in a BA service interacting with clients and engineers
🔹Experience exchange practice to learn from other BA specialists

After the Internship

🔹The position of Junior Business Analyst in the company
🔹Personalized professional development plan to the Middle and Senior levels
🔹Continuous professional training focused at enhancing BA / BI / PdM / PM skills
🔹Further individual mentoring, continuous knowledge sharing, and BA workshops
🔹A variety of challenging projects and the highly-skilled engineering team
🔹Open environment that facilitates professional freedom and growth

👉Benefits

We offer a number of benefits for the team members to improve their quality of life and help with achieving professional development goals

Professional

🔹Compensation of professional certifications, courses, IT conferences, and events
🔹Individual and group English classes with native-speaking teachers from US & UK

Quality of life

🔹Our processes are tailored to enable remote work and flexible work schedule
🔹You can choose from a selection of hardware either it is Apple, or PC devices
🔹There are also frequent team retreats, leisure activities, and holiday celebrations
🔹Gifts on personal and professional anniversaries, pizza fridays, and movie nights
🔹21 paid days off and 12 national holidays throughout the year to travel and rest
🔹Lastly, all the benefits work the same way if you are living outside of Dnipro (for example, we will send you the hardware of your choosing, and so on)
🔹You are a part of a team, we help each other when life knocks one of us down 🤠

👉Responsibilities

🔹Collaborating with developers, designers, QAs to deliver projects efficiently
🔹Contributing to expert in-house and international teams (from US, UK, and EU)
🔹Communicating with stakeholders to identify their needs and clarify requirements
🔹Analyzing, validating, grooming and documenting requirements to the web & mobile projects
🔹Visualizing business processes and preparing data models for the software projects
🔹Advising stakeholders on the common practices and possible product solutions
🔹Performing competitor and market analysis, assisting in developing product ideas
🔹Communicating project vision and coordinating development with engineering teams
🔹Managing the development workflow applying Agile methodologies

👉About Project

Follow your passion, create exciting products inspired by industry experts, and work on complex business solutions until they reach global market recognition. Our aim is to always be the best, grow, improve, and innovate. And we would welcome a like-minded person to become an invaluable part of our team!