Sunsoft — Міжнародна фінансово-технічна компанія, спеціалізується на розробці та підтримці фінансових інструментів, торгових платформ і платіжних сервісів будь-якого рівня складності.. Компанія Sunsoft була заснована 15 років тому, та має офіси в Україні, Таїланді, Індонезії та інших 8 регіонах.
3 жовтня 2022

Head of HR (вакансія неактивна)

Київ

Location: Remote in Europe, with eventual relocation to Cyprus.

Our company is present on the market for 15 years and has offices in 10 regions: Spain, Philippines, Indonesia, etc.
We are glad to invite talented professionals who’s ready to solve complex and non-standard problems.

Responsibilities:

 • Coordinate recruitment process with internal recruiters, as well as external recruiters and recruiting agencies to ensure quality and speed of hiring. Coordinate the recruiting and onboarding process with representatives of the managing company supporting the organization.
 • Ensure full cycle of talent management processes (onboarding and legalization for employees and their families, trial period closure, performance review, one-on-ones, employee surveys, training and development, exit).
 • Ensure timely contracts administration for employees, including contracts signing, termination, any changes during cooperation.
 • Onboard new employees and introduce them to the company processes.
 • Ensure full cycle of employee administration in HR system (salary and bonus calculation, vacation and sick-leaves registration, benefits, withdrawals, etc.).
 • Manage company headcount and HR budget to ensure compliance with the agreed costs, numbers and deadlines.
 • Contribute to the company HR strategy development in close cooperation with the CEO and drive its’ implementation.
 • Ensure consistent, timely and clear internal communication process within the company.
 • In close cooperation with the CEO develop Employer branding strategy and drive its’ implementation.
 • Organize business trips for managers and employees, if required (ad-hoc).
 • Support regular performance reviews and evaluations for all company employees
 • Plan and organize key corporate events like company holiday parties
 • Conduct market research to understand salary ranges and labor law for our key geographies of operation.
 • Implement an HR management tool such as Bamboo or other equivalent
 • Recruit, train, manage, and continuously develop a core team of HR specialists to support all activities.

Requirements:

 • Experience in similar position within IT product company with distributed teams — 3+ years, with responsibility for managing a team of HR specialists directly.
 • Experience in participation of HR strategy and employer branding development and implementation
 • English — Upper-intermediate + is a must
 • Professional experience in IT sphere executive level recruitment for 1+ years will be a strong advantage
 • Located in Cyprus, Bulgaria or ready to relocate
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and achieve targets
 • Independency in solving problems and excellent management skills with the ability of multitasking
 • Experience with administrative and data management procedures and practices

We offer:

 • Attractive base salary plus based-on-result bonuses increased overtime.
 • Opportunities to grow professionally and in your career in actively growing international company
 • High degree of independence in your work with minimum to no bureaucracy
 • Great friendly result oriented team driven by strong common belief in our product
 • Paid vacation and sick leaves
 • Health insurance
 • Educational courses and conferences for you to improve professionally

______________________________________________________

Обов’язки:

 • Координувати процес найму з внутрішніми рекрутерами, а також із зовнішніми рекрутерами та кадровими агентствами, щоб забезпечити якість і швидкість найму. Координувати процес набору та адаптації з представниками керуючої компанії, що підтримує організацію.
 • Забезпечити повний цикл процесів управління талантами (навчання та легалізація для співробітників та їхніх сімей, закриття випробувального періоду, перевірка ефективності, індивідуальні опитування співробітників, навчання та розвиток, вихід).
 • Забезпечити своєчасне адміністрування контрактів для співробітників, включаючи підписання контрактів, розірвання контрактів, будь-які зміни під час співпраці.
 • Приймати нових співробітників і знайомте їх із процесами компанії.
 • Забезпечення повного циклу адміністрування персоналу в системі кадрів (нарахування заробітної плати та премій, оформлення відпусток та лікарняних, пільги, звільнення тощо).
 • Керувати штатом компанії та бюджетом кадрів, щоб забезпечити дотримання узгоджених витрат, кількості та термінів.
 • Сприяння розвитку HR-стратегії компанії в тісній співпраці з генеральним директором та стимулювання її реалізації.
 • Забезпечити послідовний, своєчасний і чіткий процес внутрішньої комунікації в компанії.
 • У тісній співпраці з генеральним директором розробити стратегію брендингу роботодавця та керувати її впровадженням.
 • Організація відряджень для керівників і співробітників, якщо потрібно (ad hoc).
 • Планування та організація ключових корпоративних заходів, як-от корпоративні святкові вечірки
 • Проводити дослідження ринку, щоб зрозуміти діапазони зарплат і трудове законодавство для наших ключових регіонів діяльності.
 • Впровадити інструмент управління персоналом, такий як Bamboo або інший еквівалент
 • Набирати, навчати, керувати та постійно розвивати основну команду спеціалістів з персоналу для підтримки всіх видів діяльності.

Вимоги:

 • Досвід роботи на аналогічній посаді в IT-продуктовій компанії з розподіленими командами — 3+ роки, з відповідальністю за пряме управління командою HR-фахівців.
 • Досвід участі в розробці та впровадженні HR-стратегії та бренду роботодавця
 • Англійська — Upper-Intermediate + є обов’язковою
 • Професійний досвід роботи в ІТ сфері підбору керівного рівня від 1 року буде вагомою перевагою
 • Знаходиться на Кіпрі, в Болгарії або готовий до переїзду
 • Відмінні навички спілкування та спілкування
 • Здатність працювати самостійно та досягати цілей
 • Незалежність у вирішенні завдань і відмінні управлінські навички з можливістю багатозадачності
 • Досвід роботи з адміністративними процедурами та практиками управління даними

Ми пропонуємо:

 • Приваблива базова заробітна плата плюс бонуси за результатами, збільшені понаднормово.
 • Можливості професійного та кар’єрного зростання в міжнародній компанії, що активно розвивається
 • Високий ступінь незалежності у вашій роботі з мінімумом або без бюрократії
 • Чудова дружня команда, орієнтована на результат, керована міцною спільною вірою в наш продукт
 • Оплачувана відпустка та лікарняні
 • Медичне страхування
 • Освітні курси та конференції для Вашого професійного вдосконалення