Squro is a dynamically developing IT product company that provides a wide range of high-quality FinTech products, solutions and services. In our work, we use modern development methodologies and an efficiently organized project management system. This approach allows us to sell high-quality and popular products.
9 листопада 2022

🌟 International Talent Acquisition Specialist (Non tech) 🌟 (вакансія неактивна)

Куала Лумпур (Малайзія), Київ, Лімасол (Кіпр), віддалено

Опис вакансії

Hi! We are Squro — is an international product company engaged in development in the FinTech field.

Dear candidates, the interview process will begin in the second half of December 2022

Since 2006, the company has earned the trust of customers from Asia, Europe and the Middle East. Today more than 500 thousand people in more than 185 countries develop their financial potential with the help of Squro solutions. Our team strives to reach new heights and grow, which is why we need a International Talent Acquisition Specialist, whose main pool of tasks will include the full recruitment cycle for our international locations.

Responsibilities:

 • Build a diverse pool of active and passive candidates for the business through proactive market research, candidate relationship management, active search methods, soliciting potential candidates from employees and managers, and using various job boards;
 • Thoroughly vet candidates and make recommendations on the most effective interviewing teams to reduce the time from selection to offer;
 • Manage the recruitment process from job posting to hiring;
 • Focus on candidate experience, ensuring fast and effective communication with candidates and hiring managers throughout the process;
 • Collaborate with hiring managers to effectively manage their expectations and ensure success.

Personal Qualities:

 • Solution-oriented attitude;
 • Proactive and a quick thinker;
 • Collaborative/team player;
 • Punctual with excellent time management skills;
 • A habit of analyzing your work for strengths and weaknesses.

Requirements:

 • 3 year of relevant full-cycle recruiting experience;
 • Demonstrated ability to handle high volume recruiting cycles;
 • Strong knowledge of common human resources practices;
 • Clear and concise verbal and written communication skills, including Advanced English;
 • Ability to jump between high-level strategy and tactical execution;
 • High attention to detail, particularly when it comes to editing job descriptions, messaging candidates, and scheduling;
 • Experience in working with a international organization with competing priorities;
 • Readiness to adapt to the team’s time zone.

Would be a plus:

 • Experience in closing vacancies BDM, Sales managers, Team Leads (BDM);
 • Experience of successful vacancies closing in the Asian market.

We offer:

 • Opportunity to work with international markets;
 • Our processes are tailored to enable remote work and flexible work schedule;
 • Paid recruiting tools;
 • Competitive salary;
 • 20 paid days off throughout the year to travel and rest;
 • 10 paid days off throughout the year if you get sick;
 • Company Library;
 • Friendly and goal-oriented working environment.

Join our team — here you will find unlimited opportunities for personal and professional growth!

Squro міжнародна продуктова компанія, що займається розробкою у сфері FinTech. З 2006 року компанія заслужила довіру клієнтів з Азії, Європи та Близького Сходу. Сьогодні понад 500 тисяч людей у ​​більш ніж 185 країнах розвивають свій фінансовий потенціал за допомогою рішень Squro. Наша команда прагне здобувати нових висот та зростати, саме тому нам потрібен International Talent Acquisition Specialist, основне коло завдань включатиме повний цикл рекрутингу для наших міжнародних представництв.

Обов’язки:

 • Формування різноманітного пулу активних та пасивних кандидатів для бізнесу за допомогою проактивного дослідження ринку, управління відносинами з кандидатами, активних методів пошуку, залучення потенційних кандидатів від співробітників та керівників, а також використання різноманітних дощок оголошень про вакансії;
 • Ретельно перевіряти кандидатів та давати рекомендації щодо найефективніших команд інтерв’юерів, щоб скоротити час від відбору до пропозиції;
 • Управління процесом підбору персоналу від розміщення вакансії до прийому на роботу;
 • Зосередження уваги на досвіді роботи з кандидатами, забезпечення швидкої та ефективної комунікації з кандидатами та менеджерами з підбору персоналу протягом усього процесу;
 • Співпраця з менеджерами з підбору персоналу для ефективного управління їхніми очікуваннями та забезпечення успіху.

Особисті якості:

 • Орієнтованість на вирішення проблем;
 • Проактивність та швидке мислення;
 • Співпраця/командний гравець;
 • Пунктуальність та відмінні навички управління часом;
 • Звичка аналізувати свою роботу щодо сильних і слабких сторін.

Вимоги:

 • 3 роки відповідного досвіду роботи у сфері рекрутингу повного циклу;
 • Демонстрована здатність справлятися з великими обсягами циклів рекрутингу;
 • Впевнене знання загальноприйнятої практики роботи з персоналом;
 • Чіткі та ясні навички усного та письмового спілкування, включаючи просунуту англійську;
 • Здатність переходити від стратегії високого рівня до тактичного виконання;
 • Висока увага до деталей, особливо коли йдеться про редагування описів вакансій, спілкування з кандидатами та складання графіків;
 • Готовність адаптуватися до часового поясу команди;
 • Досвід роботи у міжнародній організації з конкуруючими пріоритетами.

Буде перевагою:

 • Досвід закриття вакансій BDM, менеджерів з продажу, Team Leads (BDM);
 • Досвід успішного закриття вакансій на азіатському ринку.

Переваги роботи з нами:

 • Можливість працювати з міжнародними ринками;
 • Наші процеси адаптовані для віддаленої роботи та гнучкого графіка роботи;
 • Платні інструменти рекрутингу;
 • Конкурентоспроможну заробітну плату;
 • 20 оплачуваних вихідних днів протягом року для подорожей та відпочинку;
 • 10 оплачуваних вихідних днів протягом року, якщо ви захворіли;
 • Бібліотека компанії;
 • Доброзичлива і орієнтована досягнення цілей робоче середовище.

Приєднуйтесь до нашої команди — тут ви знайдете необмежені можливості для особистого та професійного зростання!