Simcord

81...200 спеціалістів

Simcord — IT-компанія повного циклу з багаторічною історією та широкою продуктовою лінійкою. Основні напрями діяльності Компанії: розроблення програмного забезпечення, науково-дослідна діяльність, соціальний розвиток, громадська діяльність тощо. Дотримуючись стратегії стійкого розвитку, використовуючи практичний досвід створення та впровадження продуктів на базі прогресивних технологій, зокрема технології розподіленого реєстру (блокчейн), на цей час Компанія є розробником інфраструктури Соціальної мережі «Система Bitbon». Просування цього продукту дозволяє Компанії успішно розвивати партнерську спільноту на міжнародному рівні та, по суті, бути частиною глобальної платформної економіки.

Продукти та сервіси Компанії:

• Блокчейн-протоколи й алгоритми консенсусу
• Створення аналітичних стеків для оброблення великих даних (Big Data)
• Системи агрегації ринкової ліквідності (системи управління капіталом)
• Розроблення інструментів у сфері надання брокерських послуг зі здійснення торгових операцій із похідними фінансовими інструментами
• Апаратно-програмні комплекси для торгівлі на світових фінансових ринках
• Створення сайтів і веб-додатків
• Створення мобільних додатків
• Організація систем інформаційної безпеки
• Правове консультування та супровід
• Консультування у сфері цифрових технологій на міжнародних фінансових ринках
• Комплексні рішення для служб клієнтської та технічної підтримки
• Навантажувальне тестування, моделювання ефективності та продуктивності додатків
• Агрегація новинних потоків і даних
• API для розробників

Simcord is a full cycle IT company that has a long history and a wide range of products. The Company’s main activities are software development, research, social development, social activities and others.

Following a sustainable development strategy and using practical experience in creating and implementing products based on cutting-edge technologies, in particular, distributed ledger technology (blockchain), the Company is currently developing the infrastructure of the Bitbon System Social Network. By promoting this product, the Company is successfully developing a partner community at the international level and, in fact, is part of the global platform economy.

The Company’s products and services:

• Blockchain protocols and consensus algorithms
• Creation of analytics stacks for processing big data (Big Data)
• Market liquidity aggregation systems (money management systems)
• Development of tools in providing brokerage services for trading derivative financial instruments
• Hardware and software complexes for trading in the global financial markets
• Creation of sites and web apps
• Creation of mobile apps
• Organization of information security systems
• Legal advice and support
• Advice in the field of digital technologies in international financial markets
• Comprehensive solutions for customer and technical support services
• Load testing, modelling of efficiency and performance of apps
• Aggregation of news streams and data
• APIs for developers