Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
24 червня 2024

Senior Full-Stack Developer (Automated restaurant system) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Варшава (Польща), Краків (Польща), віддалено

We are looking for a Senior Full-Stack Developer adept at writing prototype code and testing various packages and frameworks in an iterative lifecycle. You will join a multidisciplinary team comprised of Chefs, Marketers, UX Designers, Fabricators, and Logistics Experts for a US-based company.

The work will cover various workstreams, from an Automation (Robotics) Control System to a Supply Chain & Inventory Management System and up to a customer-facing next-generation ordering platform.

Sounds interesting, doesn’t it? Keep reading!

A US-based startup calls for a fan of technological progress and development, a Senior Full-Stack Developer, to grab the chance to change the restaurant world!

Customer

An early-stage, founder-funded startup from the USA.

Project

We are building a new model for sustainable and equitable restaurants, brining environmental and social justice to the fast food world. The project is a highly automated restaurant and cooking line system.

This new restaurant concept is based on high-quality vegetable-based food, single-piece flow (no batch production), and a highly optimized supply system. These principles are in place to attain our goal of producing as little carbon as possible.

The current team includes 28 members, including Full -Stack Developers, CSS Developers, Data Engineers, Business Analysts, Project Managers, and QA.

Responsibilities

Design, develop, and maintain robust software applications using .NET 8 and Angular 17
Implement microservice event-driven architectures using DDD, CQRS, and event-sourcing principles
Integrate hardware components (robots, printers, scanners) over TCP
Utilize RabbitMQ and MassTransit for messaging and service orchestration
Leverage Azure Services, including Service Bus, App Service, API Gateway, and Entra ID for cloud-based solutions
Design and manage SQL databases using Entity Framework Core
Implement real-time communication features using SignalR
Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
Participate in code reviews to maintain code quality and share knowledge
Mentor junior engineers and contribute to the continuous improvement of the development process

Requirements

At least 5 years of commercial experience in development with a focus on the specified technology stack
Strong proficiency in .NET 8 and Angular 17
Proven experience with microservice event-driven architecture, DDD, CQRS, and event sourcing
Experience with hardware integration over TCP (robots, printers, scanners)
Deep understanding of messaging systems (RabbitMQ, MassTransit)
Proficiency with Azure Services (Service Bus, App Service, API Gateway, Entra ID)
Strong knowledge of SQL and experience with Entity Framework Core
Experience with real-time communication technologies like SignalR
Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Engineering, or a related field
At least an Upper-Intermediate level of English

________________________________________________________________________________________________

Ми шукаємо Senior Full-Stack Developer, який вміє писати прототипи коду та тестувати різні пакети та фреймворки в ітеративному життєвому циклі. Ти приєднаєшся до мультидисциплінарної команди, що складається з програмістів, маркетологів, UX-дизайнерів, фахівців з виробництва та логістики, для компанії що базується в США.

Робота охоплюватиме різні напрямки: від системи автоматизації (робототехніки) до системи управління ланцюгами поставок та інвентаризації, а також до клієнтоорієнтованої платформи замовлень наступного покоління.

Звучить цікаво, правда? Читай далі!

Клієнт

Стартап із США, що перебуває на ранній стадії та фінансується засновником.

Проект

Ми створюємо нову модель сталих і збалансованих ресторанів, впроваджуючи екологічну та соціальну справедливість у світ фаст-фуду. Проєкт — це високоавтоматизована система ресторанних та кулінарних ліній.

Ця нова концепція ресторану базується на високоякісних продуктах рослинного походження, цілісному потоці (без серійного виробництва) та високооптимізованій системі постачання. Ці принципи спрямовані на досягнення нашої мети — виробляти якомога менше вуглецю.

Нинішня команда складається з 28 працівників, серед яких Full-Stack-розробники, CSS-розробники, інженери даних, бізнес-аналітики, менеджери проєктів та спеціалісти з контролю якості.

Обов`язки

Проєктувати, розробляти та підтримувати надійні програмні застосунки з використанням .NET 8 та Angular 17

Впроваджувати мікросервісні архітектури, керовані подіями, з використанням принципів DDD, CQRS та event-sourcing

Інтегрувати апаратні компоненти (роботи, принтери, сканери) через TCP

Використовувати RabbitMQ і MassTransit для обміну повідомленнями та оркестрування сервісів

Використовувати Azure Services, включаючи Service Bus, App Service, API Gateway і Entra ID для хмарних рішень

Проєктувати та керувати базами даних SQL за допомогою Entity Framework Core

Впроваджувати функції комунікації в реальному часі за допомогою SignalR

Співпрацювати з кросфункціональними командами для визначення, проєктування та впровадження нових функцій

Брати участь в перевірках коду для підтримки його якості та обміну знаннями

Наставляти молодших інженерів та сприяти постійному вдосконаленню процесу розробки

Вимоги

Щонайменше 5 років комерційного досвіду в розробці з фокусом на зазначений технологічний стек

Високий рівень володіння .NET 8 та Angular 17

Підтверджений досвід роботи з мікросервісною архітектурою, керованою подіями, DDD, CQRS та event sourcing

Досвід інтеграції апаратних компонентів через TCP (роботи, принтери, сканери)

Глибоке розуміння систем обміну повідомленнями (RabbitMQ, MassTransit)

Досвід роботи з Azure Services (Service Bus, App Service, API Gateway, Entra ID)

Знання SQL та досвід роботи з Entity Framework Core

Досвід роботи з технологіями зв’язку в реальному часі, такими як SignalR

Ступінь бакалавра або магістра в галузі комп’ютерних наук, інженерії або суміжних областях

Володіння англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate