Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
28 березня 2024

Senior Full-Stack Developer (Node.js + ReactJS + Go) (вакансія неактивна)

Угорщина, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), Стокгольм (Швеція), віддалено

We invite a Senior Full-Stack Engineer to join our AdTech project and be responsible for translating our product vision and roadmap into best-in-class code and working with our clients to help build future-proof dynamic AI-powered products.

Customer

With the deprecation of cookies and mobile IDs, addressability at scale has become an industry-wide challenge. Working with partners with a future-proofed audience strategy and ID-less solution has become paramount, as it has to leverage highly engaging and impactful creative to capture customers’ attention. While traditionally focusing on AI-powered audiences and geolocation, we are evolving with the industry to refocus on what truly matters in advertising — creativity.

We leverage our powerful machine learning engine to deliver high-scale, dynamic creatives that shine in a native environment. Contextually relevant ads deliver greater results.

Project

The software engineering team is the engine that drives our ambition to build the world’s best mobile advertising platform. To grow the team, we’re recruiting an additional Senior Full-Stack Engineer. As a member of the Development team, you will play a key role in continuing to develop a platform composed of thousands of Kubernetes containers and serving billions of requests per day.

Responsibilities

 • Design and implement large-scale software solutions and components using multiple technologies (Node.js, ReactJS, and Go are the main ones)
 • Be a great communicator to be able to actively collaborate and get context for complex tasks
 • Follow best engineering practices and company/client guidelines
 • Play supervisory, advisory, and coaching role for less-senior engineers in the team
 • Be an active contributor to all team-related meetings, events, and ceremonies
 • Contribute to creating architectural and technical documentation
 • Promote clean code and design patterns/principles
 • Actively and permanently work on self-development and self-education, making lessons learned for further advancement to the Principal position

Requirements

 • 5+ years of software development experience
 • Strong experience with Node.js and ReactJS
 • Experienced in Go
 • Solid experience with SQL and NoSQL databases such as MySQL, PostgreSQL, Redis, Aerospike, and Cassandra
 • Strong experience in the Linux command line environment
 • Familiarity with AWS and Terraform
 • Experience with CI/CD pipelines such as Jenkins, GitHub, GitLab
 • Experience with Docker and Kubernetes
 • Familiarity with Spark, Hadoop, and Zookeeper
 • Understanding of the business and ability to translate business expectations into technical descriptions
 • Ability to manage time and priorities
 • Strong feeling of ownership and responsibility
 • At least an Upper-Intermediate level of English

Would be a plus:

 • Experience with Kafka, Kibana, Elasticsearch
 • Familiarity with OpenRTB
 • Experience in AdTech domain (DSP/SSP/Ad exchange/Bidders)

Personal profile

Proactive and personable professional with good communication skills and the ability to work in a highly collaborative international team environment.

◻️◼️◻️◼️◻️◼️◻️

Запрошуємо Senior Full-Stack Engineer приєднатися до нашого проєкту в сфері AdTech і відповідати за перетворення нашого бачення продукту та плану дій у найкращий код, а також співпрацювати з нашими клієнтами для створення перспективних інноваційних продуктів на основі штучного інтелекту.

Клієнт
З відміною файлів cookie та мобільних ідентифікаторів масштабна адресація стала викликом для всієї індустрії. Співпраця з партнерами, які мають перспективну стратегію роботи з аудиторією та рішення без ідентифікаторів, стала першочерговим завданням, оскільки для привернення уваги клієнтів необхідно використовувати надзвичайно привабливі та ефективні креативні рішення. Хоча ми традиційно зосереджуємося на аудиторіях на основі штучного інтелекту та геолокації, ми розвиваємося разом з індустрією, щоб переорієнтуватися на те, що справді має значення в рекламі — на креативність. Ми використовуємо наш потужний механізм машинного навчання, щоб створювати масштабні, динамічні креативи, які ефектно виглядають у власному середовищі. Контекстно-релевантна реклама показує кращі результати.

Проект
Команда розробників програмного забезпечення — це двигун, який керує нашим прагненням створити найкращу в світі платформу для мобільної реклами. Щоб розширити команду, ми запрошуємо на роботу Senior Full-Stack Engineer. Як член команди розробників, ти відіграватимеш ключову роль у подальшій розробці платформи, що складається з тисяч контейнерів Kubernetes та обслуговує мільярди запитів на день.

Обов’язки

 • Проєктувати та впроваджувати масштабні програмні рішення та компоненти з використанням різних технологій (Node.js, ReactJS та Go є основними)
 • Володіти відмінними комунікативними навичками, щоб мати можливість активно співпрацювати та розуміти контекст для виконання складних завдань
 • Дотримуватися найкращих інженерних практик та інструкцій компанії/клієнта
 • Виконувати роль керівника, консультанта та наставника для інженерів нижчого рівня в команді
 • Брати активну участь у всіх зустрічах, заходах та офіційних процедурах, пов’язаних з командою
 • Брати участь у створенні архітектурної та технічної документації
 • Сприяти написанню чистого коду та дотриманню шаблонів/принципів проєктування
 • Активно та постійно працювати над саморозвитком та самоосвітою, робити висновки з отриманого досвіду для подальшого просування на позицію Principal

Вимоги

 • 5+ років досвіду розробки програмного забезпечення
 • Великий досвід роботи з Node.js та ReactJS
 • Досвід роботи з Go
 • Великий досвід роботи з базами даних SQL та NoSQL, такими як MySQL, PostgreSQL, Redis, Aerospike та Cassandra
 • Досвід роботи в середовищі командного рядка Linux
 • Знання AWS та Terraform
 • Досвід роботи з конвеєрами CI/CD, такими як Jenkins, GitHub, GitLab
 • Досвід роботи з Docker та Kubernetes
 • Знання Spark, Hadoop та Zookeeper
 • Розуміння бізнесу та вміння переводити бізнес-очікування в технічні описи
 • Вміння керувати часом та пріоритетами
 • Сильне почуття відповідальності та причетності
 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate

Перевагою буде:

 • Досвід роботи з Kafka, Kibana, Elasticsearch
 • Знання OpenRTB
 • Досвід роботи у сфері AdTech (DSP/SSP/Біржі реклами/Тендери)

Персональні данні:
Проактивний та комунікабельний професіонал з хорошими комунікативними навичками та здатністю працювати в міжнародній команді з високим рівнем взаємодії.