Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
12 лютого 2024

Senior HTML/CSS Developer

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Запрошуємо старшого спеціаліста з HTML/CSS, орієнтованого на розвиток та командну роботу, який бажає працювати в атмосфері підтримки та співпраці.

Наша команда дизайнерів — це розумні, добрі та талановиті люди, які невгамовно допитливі та надзвичайно амбітні. Щоб отримати краще уявлення про те, що ми робимо, ознайомся з нашим портфоліо.
Якщо ти націлений на розвиток та командну роботу, тоді наша вакансія саме для тебе.

ВИМОГИ
— Щонайменше 5 років досвіду в семантичному кодуванні HTML5/CSS3
— Досвід роботи з інструментами розмітки (WebStorm, PhpStorm, VS Code)
— Знання препроцесорів SCSS/LESS, а також змінних CSS3
— Значний досвід в адаптивній розмітці
— Глибоке розуміння JS/jQuery
— Значний досвід роботи з HTML-кодуванням електронних листів
— Значний досвід роботи з Webflow
— Відмінне знання Git
— Знання принципів вебдоступності та фреймворків користувацького інтерфейсу (Bootstrap, Tailwind, Material Design)
— Досвід створення розмітки для CMS: WordPress, Magento, Drupal
— Базові знання процесів розробки програмного забезпечення, вміння оцінювати обсяг проєкту
— Базове розуміння принципів дизайну користувацького інтерфейсу
— Володіння розмовною та письмовою англійською мовою на рівні Upper-Intermediate

Перевагою буде:
— Досвід роботи з Framer
— Досвід роботи з Shopify

Особистий профайл:
— Орієнтований на результат, проактивний командний гравець, здатний швидко навчатися
— Ефективні комунікативні навички

ОБОВ’ЯЗКИ
— Брати на себе відповідальність за верстку HTML, XHTML шаблонів та розробку CSS для вебсайтів, вебзастосунків і шаблонів електронної пошти на основі дизайн-макетів
— Щодня використовувати препроцесори CSS для створення масштабованої структури стилів для вебсайтів і вебзастосунків
— Створювати чіткий і зрозумілий конфігураційний файл збірки проєкту (наприклад, gulpfile.js) відповідно до його вимог
— Розробляти високоефективні макети і стилі та використовувати методи профілювання для виявлення незрозумілих «вузьких місць» продуктивності
— Здійснювати підтримку сумісності з різними браузерами та платформами для створених шаблонів на останніх версіях сучасних браузерів або на будь-яких пристроях, що передбачені вимогами проєкту
— Писати код, створювати HTML/CSS для вебкомпонентів і сторінок у будь-якому з фронтенд-фреймворків, тестувати, налагоджувати, документувати та підтримувати вебсайти/вебзастосунки
— Виконувати налаштування тем вебсайтів на основі різних CMS (наприклад, WordPress, Drupal, Magento, Shopify, Webflow, Framer)
— Застосовувати найкращі практики розробки, технічні стандарти та критерії якості, встановлені на проєкті, брати участь в оцінці та плануванні сесій
— Працювати в команді з дизайнерами, менеджерами проєктів, веброзробниками та іншими технічними спеціалістами, а також повідомляти про технічні проблеми тімліду та менеджеру проєкту

______________________________________________________________________________________________________________________
We invite a Senior HTML/CSS specialist focused on development and teamwork who would like to flourish in a supportive and collaborative environment.

Our Design team is smart, kind, and full of talented people who are insatiably curious and supremely ambitious. To get a better idea of what we do, check out our portfolio.
If you are focused on development and teamwork, then our position is for you.

REQUIREMENTS
— At least 5 years of experience in HTML5/CSS3 semantic coding
— Proficiency with markup tools (WebStorm, PhpStorm, VS Code)
— Strong knowledge of SCSS/LESS preprocessors as well as CSS3 variables
— Solid experience in responsive markup
— Deep understanding of JS/jQuery
— Solid experience in HTML email coding
— Solid experience with Webflow
— Strong knowledge of Git
— Good knowledge of Web Accessibility Guidelines and UI Frameworks (Bootstrap, Tailwind, Material Design)
— Experience in creating markup for CMS: WordPress, Magento, Drupal
— Basic knowledge of software development processes, ability to estimate project scope
— Basic understanding of user interface design principles
— Upper-Intermediate level of spoken and written English

WOULD BE A PLUS
— Experience with Framer
— Experience with Shopify

PERSONAL PROFILE
— Result-oriented, proactive team player who is a fast learner
— Effective communication skills

RESPONSIBILITIES
— Take responsibility for HTML, XHTML template layout, and CSS development for websites, web applications, and email templates from the design mockups
— Use CSS preprocessors daily to build a scalable style structure for websites and web applications
— Create a clear and understandable project build configuration file (e.g., gulpfile.js) to meet the project requirements
— Develop highly efficient layouts and styles and use profiling techniques to identify obscure performance bottlenecks
— Carry out cross-browser and cross-platform compatibility support of the created templates throughout the latest version of modern browsers or any devices required by project guidelines
— Code, create HTML/CSS for web components and pages in terms of any of front-end frameworks, test, debug, document, and maintain websites/web applications
— Perform theme customization of websites based on different CMS (e.g., WordPress, Drupal, Magento, Shopify, Webflow, Framer)
— Apply the best development practices, technical standards, and quality criteria set on the project, participating in estimation and planning sessions
— Work as part of a team with the designers, project managers, web developers, or other technicians, escalate technical issues to the Team Lead and Project Manager

LinkedIn