Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
14 лютого 2024

Senior Project Manager (AdTech) (вакансія неактивна)

Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія)

We are looking for a Senior Project Manager to join one of the best management teams in Sigma Software!

You can become a part of a 300+ team of experts in the AdTech domain by joining our Stellar team. What is Stellar? A community, a network, and a dedicated business unit in Sigma Software that specializes in Advertising Technology solutions. Throughout these years, we’ve had opportunities to work with some of the largest #adtech companies in the world. We brought tons of #adtech startups from an idea to a thriving business. We’ve been working with advertising technology businesses to help envision, build, and support their technology since 2008.

PROJECT

We are building a Competence Center where we stay focused on exploring our domain to become best-in-class specialists in the industry. If you strive to build long-term cooperation, develop business and relations with the best customers, and are ready to take commitments for common business development, it could be a perfect match.

REQUIREMENTS

 • Excellent knowledge of project and program management methodology, tools, and techniques
 • At least 6 years of project management experience
 • Strong knowledge and a “hands-on” experience in creating and managing delivery contracts
 • Advanced understanding and experience in operational processes inside European and US corporations
 • Excellent communication and presentation skills to communicate effectively with customers and project teams
 • Strong risk management skills
 • Strong tactical planning and leadership skills
 • Excellent negotiation and problem-solving skills
 • At least an Upper-Intermediate level of English
 • Business thinking is a must

RESPONSIBILITIES

 • Develop and improve customer relations, gain a solid understanding of their business, and constantly assist in extending it
 • Treat business and work as an entrepreneur. Act as the Customer’s agent, developing the business insights and proposing extra services that the Customer may need
 • Actively participate in pre-sale and up-sale activities. Take part in business proposal creation
 • Take an active part in business and contract negotiations, as well as define the business terms of contracts
 • Have the intention to build a project portfolio and turn it into your Program
 • Supervise services and project delivery by active leadership of the PMs’ team. Ensure projects start, tailoring and delivering according to the best-fit delivery model and best project management practices
 • Work with business stakeholders to determine project vision and goals product functionality
 • Contribute to project life-cycle improvement through lessons learned, project achievements, etc.
 • Execute and supervise management and monitoring of project delivery. Deliver projects on -time and within the allocated budget.
 • Manage the project escalations within your portfolio.
 • Control KPIs (such as profitability, revenue, utilization, attrition) and take active actions to keep them at best possible level
 • Provide high-quality portfolio risk analysis; track, act upon, and communicate risks properly to your customers
 • Be a people manager, build strategic plans for required hires in collaboration with the Resource Manager and Recruiting Team, and ensure onboarded people’s professional growth.
 • Drive continuous improvements within the Competence Center and contribute to the process and company development through PMO and PM training input
 • Implement best practices and tools for project execution and management

Ми шукаємо Senior Project Manager, який приєднається до однієї з найкращих команд менеджменту в Sigma Software!

Приєднавшись до нашої команди Stellar, ти можеш стати частиною команди з 300+ експертів у сфері AdTech. Що таке Stellar? Спільнота, мережа та окремий бізнес-підрозділ Sigma Software, що спеціалізується на рішеннях у сфері рекламних технологій. Протягом цих років ми мали можливість працювати з деякими з найбільших #adtech-компаній у світі. Ми допомогли багатьом стартапам у сфері #adtech пройти шлях від ідеї до процвітаючого бізнесу. З 2008 року ми працюємо з компаніями, що займаються рекламними технологіями, допомагаючи їм у розробці, створенні та обслуговуванні їхніх технологій.

ПРОЄКТ

Ми будуємо Центр компетенцій, де ми зосереджуємося на дослідженні нашої сфери, щоб стати найкращими фахівцями в галузі. Якщо ти прагнеш побудувати довгострокову співпрацю, розвивати бізнес і відносини з найкращими клієнтами та готовий взяти на себе зобов’язання для спільного розвитку бізнесу, ми можемо стати ідеальною командою.

ВИМОГИ

 • Відмінне знання методології, інструментів та методів менеджменту проєктів та програм
 • Щонайменше 6 років досвіду роботи в менеджменті проєктів
 • Глибокі знання та “практичний” досвід створення та управління контрактами на поставку
 • Поглиблене розуміння та досвід операційних процесів всередині європейських та американських корпорацій
 • Відмінні комунікаційні та презентаційні навички для ефективного спілкування з клієнтами та командами проєктів
 • Сильні навички ризик менеджменту
 • Сильні навички тактичного планування та лідерства
 • Відмінні навички ведення переговорів та вирішення проблем
 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate
 • Бізнес-мислення є обов’язковим

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Розвивати та покращувати відносини з клієнтами, мати глибоке розуміння їхнього бізнесу та постійно сприяти його розширенню
 • Вести бізнес і працювати як підприємець. Виступати в ролі агента клієнта, розвиваючи бізнес-ідеї та пропонуючи додаткові послуги, які можуть йому знадобитися
 • Брати активну участь у pre-sale та up-sale заходах. Брати участь у створенні бізнес-пропозицій
 • Брати активну участь у ділових та контрактних переговорах, а також визначати ділові умови контрактів
 • Мати намір створити портфель проєктів і перетворити його на свою Програму
 • Контролювати надання послуг та реалізацію проєктів, активно керуючи командою менеджерів проєктів.
 • Забезпечувати запуск, адаптацію та реалізацію проєктів відповідно до найкращої моделі реалізації та найкращих практик управління проєктами
 • Працювати зі стейкхолдерами бізнесу, щоб визначити бачення та цілі проєкту, а також функціональність продукту
 • Сприяти покращенню життєвого циклу проєкту за допомогою отриманих уроків, досягнень проєкту тощо
 • Здійснювати та контролювати управління та моніторинг виконання проєктів. Реалізовувати проєкти вчасно та в межах виділеного бюджету
 • Керувати ескалаціями проєктів в межах свого портфоліо
 • Контролювати ключові показники ефективності (такі як прибутковість, дохід, рівень залучення, плинність кадрів) та вживати активних заходів, щоб підтримувати їх на найкращому можливому рівні
 • Забезпечувати якісний аналіз портфельних ризиків; відстежувати ризики, реагувати на них та належним чином інформувати про них своїх клієнтів
 • Бути менеджером по роботі з людьми, будувати стратегічні плани для необхідних наймів у співпраці з менеджером по роботі з персоналом та командою рекрутингу, а також забезпечувати професійне зростання людей, які працюють в компанії
 • Сприяти постійному вдосконаленню в Центрі компетенцій та сприяти розвитку процесу та компанії за допомогою навчання PMO та PM
 • Впроваджувати найкращі практики та інструменти для реалізації та управління проєктами