Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
27 листопада 2023

Technical Support Engineer (Department) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Варшава (Польща), Краків (Польща), віддалено

If you want to start or continue your career in an international IT company, here we are. Our support team is growing and looking for new members to join and provide the best service for our customers. 

We are looking for a Technical Support Engineer who will start new projects and help with existing ones. 

CUSTOMER

We are searching for an enthusiastic candidate who is willing to develop and grow in the Technical Support direction, and we have several projects to propose: 

 • Project for a Swedish company in the Technology, Media, and Telecommunication domain: The client provides a digital platform for visualization and teamwork. The product is used for daily operations management and business development
 • Project for International company in the Mining domain: The customer manages the complete production chain, from extracting iron ore and coal to manufacturing semi-finished and finished steel products
 • Project for a German company in the Motor Vehicle Manufacturing domain: The client is the global market leader for braking systems and a leading supplier of other safety-critical rail and commercial vehicle systems

REQUIREMENTS

 • At least 1,5 years of experience in a technical support role
 • Proficiency in troubleshooting complex technical issues using tools, logs, and diagnostic techniques
 • Understanding of web technologies (e.g., HTML, CSS, JavaScript, APIs, etc.)
 • Strong customer service orientation and the ability to effectively communicate technical information to both technical and non-technical individuals
 • Understanding of networking protocols and tools to capture and analyze network traffic
 • Knowledge of log management tools and techniques
 • Proficiency in backup management tools and processes to perform regular backup cleanups
 • Experience in certificate management, including generating, renewing, and installing SSL certificates
 • Understanding of Linux OS and ability to use various commands in terminal
 • Basic understanding of network configurations
 • Knowledge of Git
 • At least basic knowledge of Docker
 • At least a basic understanding of databases
 • Intermediate level of English

Would be a plus

 • Experience with GCP

RESPONSIBILITIES

 • Respond to customer inquiries and technical support requests promptly and professionally 
 • Ensure the agreed levels of service are met according to the Service Level Agreement (SLA) 
 • Diagnose and troubleshoot complex technical issues related to software applications, hardware, and network systems 
 • Collaborate effectively with cross-functional teams, including developers and QA engineers, to ensure the timely resolution of customer issues 
 • Conduct in-depth analysis of customer problems, identify root causes, and implement effective solutions 
 • Maintain accurate and detailed records of customer interactions, technical issues, and resolutions in the ticketing system 
 • Monitor and analyze system performance and availability, identifying and addressing potential issues to minimize downtime 
 • Participate in the creation and maintenance of technical documentation, knowledge base articles, and troubleshooting guides 
 • Assist in testing and validating software releases and updates before deployment to ensure quality and reliability 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо ти хочеш розпочати або продовжити кар’єру в міжнародній IT-компанії — тобі до нас. Наша команда підтримки розширюється і шукає нових працівників, які приєднаються до нас і забезпечуватимуть найкращій сервіс нашим клієнтам. 

Ми шукаємо інженера служби підтримки, який розпочне нові проєкти та допоможе з існуючими. 

КЛІЄНТ

Ми шукаємо ініціативного кандидата, який бажає розвиватися в напрямку технічної підтримки, і ми можемо запропонувати декілька проєктів: 

 • Проєкт для шведської компанії у галузі технологій, медіа та телекомунікацій: Клієнт надає цифрову платформу для візуалізації та командної роботи. Продукт використовується для щоденного управління операціями та розвитку бізнесу
 • Проєкт для міжнародної компанії в гірничодобувній галузі: Клієнт керує повним циклом виробництва, від видобутку залізної руди та вугілля до виробництва напівфабрикатів та готової металопродукції
 • Проєкт для німецької компанії в галузі виробництва транспортних засобів: Клієнт є світовим лідером на ринку гальмівних систем та провідним постачальником інших важливих систем безпеки для залізничного та комерційного транспорту

ВИМОГИ

 • Щонайменше 1,5 роки досвіду роботи на посаді спеціаліста з технічної підтримки
 • Вміння вирішувати складні технічні проблеми за допомогою інструментів, логів та методів діагностики
 • Розуміння вебтехнологій (наприклад, HTML, CSS, JavaScript, API тощо)
 • Висока спрямованість на обслуговування клієнтів та здатність ефективно доносити технічну інформацію як до технічних, так і до нетехнічних спеціалістів
 • Розуміння мережевих протоколів та інструментів для перехоплення та аналізу мережевого трафіку
 • Знання інструментів та методів ведення логів
 • Володіння інструментами управління резервними копіями та процесами для виконання їх регулярного очищення
 • Досвід управління сертифікатами, включаючи генерацію, оновлення та встановлення SSL-сертифікатів
 • Розуміння ОС Linux та вміння використовувати різні команди в терміналі
 • Базове розуміння мережевих конфігурацій
 • Знання Git
 • Базові знання Docker
 • Принаймні базове розуміння баз даних
 • Рівень володіння англійською — Intermediate

Перевагою буде

 • Досвід роботи з GCP

ОБОВ`ЯЗКИ

 • Швидко та професійно відповідати на запитання клієнтів та запити на технічну підтримку 
 • Забезпечувати узгоджені рівні обслуговування відповідно до Угоди про рівень обслуговування (SLA) 
 • Діагностувати та усувати складні технічні проблеми пов’язані з програмним забезпеченням, обладнанням та мережевими системами 
 • Ефективно співпрацювати з міжфункціональними командами, включаючи розробників та інженерів контролю якості для забезпечення своєчасного вирішення проблем клієнтів 
 • Проводити глибокий аналіз проблем клієнтів, виявляти першопричини та надавати ефективні рішення 
 • Вести точний та детальний облік взаємодій з клієнтами, технічних проблем та їх вирішення в системі тікетів 
 • Проводити моніторинг та аналіз продуктивності та доступності системи, виявляти та вирішувати потенційні проблеми для мінімізації часу простою 
 • Брати участь у написанні та веденні технічної документації, статей у базі знань та посібників з усунення несправностей 
 • Допомагати тестувати та перевіряти випуски та оновлення програмного забезпечення перед розгортанням для забезпечення якості та надійності