Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
1 лютого 2024

Senior Full Stack Developer (Go+JavaScript) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Нью-Йорк (США), Познань (Польща), Прага (Чехія), Стокгольм (Швеція), віддалено

We invite a Senior Full Stack Developer to join an AdTech project and be responsible for turning our product vision and roadmap into best-in-class code that delivers an awesome customer experience. We need people who can provide solutions with an optimal balance between development efforts, deployment costs, and time-to-marketwhile ensuring product requirements are met.

As a member of the Development team, you will play a key role in developing a platform composed of thousands of Kubernetes containers that serve billions of requests per day. This role requires a person with fully up-to-date knowledge of the latest software coding practices, tools, and languages.

Ready to dive into this exciting project?

PROJECT

With the deprecation of cookies and mobile IDs, addressability at scale has become an industry-wide challenge. Working with partners who have a future-proofed audience strategy and ID-less solution has become paramount, as has leveraging highly engaging and impactful creative to capture customers’ attention.

Where the client has traditionally focused on AI-powered audiences and geo-location, we are evolving with the industry to refocus on what truly matters in advertising and creativity. We are leveraging our powerful machine-learning engine to deliver high-scale, dynamic creatives that shine in a native environment. Contextually relevant ads show greater results.

The software engineering team is the engine that drives our ambition to build the world’s best mobile advertising platform.

Join us as we build future-proofed, AI-powered dynamic experiences for our customers.

REQUIREMENTS

 • 5+ years of software development experience building highly scalable and low-latency applications
 • Strong experience with Go and Node.js
 • Working knowledge of React
 • Strong experience with SQL and NoSQL databases such as MySQL, PostgreSQL, Redis, Aerospike, and Cassandra
 • Strong experience in the Linux command line environment
 • Experience with AWS and Terraform
 • Experience with CI/CD pipelines such as Jenkins, GitHub, GitLab
 • Experience with Docker and Kubernetes
 • Familiarity with Spark, Hadoop, and Zookeeper
 • Ability to get things done
 • Understanding the business and translating business expectations into technical descriptions
 • Ability to manage time and priorities, ability to work independently
 • Strong feeling of ownership and responsibility
 • At least an Upper-Intermediate level of English

WOULD BE A PLUS

 • Knowledge of Python
 • Experience with Kafka, Kibana, Elasticsearch
 • Understanding of openRTB
 • Experience in the AdTech domain (DSP/SSP/Ad exchange/Bidders)

PERSONAL PROFILE

 • Strong analytical, problem-solving, and documentation skills
 • Comfortable with working in Agile frameworks
 • Experience working in distributed international teams
 • Highly personable, with good communication skills

RESPONSIBILITIES

 • Design and implement large-scale software solutions and components using multiple technologies (Go is the main one, Node.js and React are secondary ones)
 • Do everything needed to keep a high level of quality
 • Be a great communicator to be able to actively collaborate and get context for complex tasks
 • Follow best engineering practices and company/client guidelines
 • Play supervisory, advisory, and coaching roles for less-senior engineers in the team
 • Be an active contributor to all team-related meetings, events, and ceremonies
 • Contribute to creating architectural and technical documentation
 • Promote clean code and design patterns/principles
 • Actively and permanently work on self-development and self-education, making lessons learned for further advancement to the Principal position

Запрошуємо Full Stack розробника приєднатися до проєкту в сфері AdTech. Ти відповідатимеш за перетворення нашого бачення продукту та дорожньої карти у код найвищої якості, який забезпечить відмінний клієнтський досвід. Нам потрібні фахівці, здатні створювати рішення з оптимальним балансом між витратами на розробку, розгортання та виведенням продукту на ринок, забезпечуючи при цьому дотримання вимог до продукту.

Як член команди розробників, ти відіграватимеш ключову роль у розробці платформи, що складається з тисяч контейнерів Kubernetes, які обслуговують мільярди запитів на день. Для цієї ролі потрібна людина, яка володіє найсучаснішими знаннями про новітні практики, інструменти та мови програмування.

Готовий зануритися в цей захоплюючий проєкт?

ПРОЕКТ

Зі зняттям обмежень на використання файлів cookie та ідентифікаторів мобільних пристроїв, можливість адресації на велику кількість користувачів стала загальноіндустріальним викликом. Співпраця з партнерами, які мають перспективну стратегію роботи з аудиторією та рішення без ідентифікаторів, стала першочерговим завданням, так само як і використання високоякісної та ефективної реклами для привернення уваги клієнтів.

Там, де клієнт традиційно акцентує увагу на аудиторіях, підтримуваних штучним інтелектом і геолокації, ми розвиваємося разом з індустрією, фокусуючись на тому, що справді має значення в рекламі та креативності. Ми використовуємо наш потужний механізм машинного навчання, щоб створювати великомасштабні, динамічні креативи, які виглядають ефектно в природному середовищі. Контекстно-релевантна реклама показує кращі результати.

Команда розробників програмного забезпечення — це двигун, який підтримує наші амбітні наміри створити найкращу у світі платформу для мобільної реклами.

Приєднуйся до нас і разом ми створимо динамічний досвід для наших клієнтів на основі штучного інтелекту, який відповідатиме потребам майбутнього.

ВИМОГИ

 • 5+ років досвіду розробки програмного забезпечення, створення високомасштабованих застосунків з низьким рівнем затримок
 • Досвід роботи з Go та Node.js
 • Навички роботи з React (або подібними фронтенд-фреймворками)
 • Значний досвід роботи з базами даних SQL та NoSQL, такими як MySQL, PostgreSQL, Redis, Aerospike та Cassandra
 • Значний досвід роботи в середовищі командного рядка Linux
 • Досвід роботи з AWS та Terraform
 • Досвід роботи з CI/CD пайплайнами, такими як Jenkins, GitHub, GitLab
 • Досвід роботи з Docker та Kubernetes
 • Знання Spark, Hadoop та Zookeeper
 • Вміння досягати поставлених цілей
 • Розуміння бізнесу та переведення бізнес-очікувань у технічні описи
 • Вміння керувати часом та пріоритетами, вміння працювати самостійно
 • Сильне почуття причетності та відповідальності
 • Рівень володіння англійською мовою не нижче Upper-Intermediate

ПЕРЕВАГОЮ БУДЕ:

 • Знання мови програмування Python
 • Досвід роботи з Kafka, Kibana, Elasticsearch
 • Розуміння openRTB
 • Досвід роботи в сфері AdTech (DSP/SSP/рекламна біржа/Біддери)

ОСОБИСТИЙ ПРОФІЛЬ

 • Сильні аналітичні навички, навички вирішення проблем та ведення документації
 • Вміння працювати в Agile фреймворках
 • Досвід роботи в розподілених міжнародних командах
 • Висока комунікабельність, з хорошими комунікативними навичками

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Проєктувати та впроваджувати масштабні програмні рішення та компоненти з використанням різних технологій (Go — основна технологія, Node.js та React — додаткові)
 • Робити все необхідне для підтримки високого рівня якості
 • Бути чудовим комунікатором, щоб активно співпрацювати та розуміти контекст складних завдань
 • Дотримуватися найкращих інженерних практик та інструкцій компанії/клієнта
 • Виконувати функції нагляду, консультування та коучингу для молодших інженерів у команді
 • Брати активну участь у всіх зустрічах, заходах та інших подіях, пов’язаних з роботою команди
 • Долучатися до створення архітектурної та технічної документації
 • Підтримувати ідею чистого коду та шаблонів/принципів дизайну
 • Активно та постійно працювати над саморозвитком та самоосвітою, робити висновки з отриманого досвіду для подальшого просування на керівну посаду