Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
2 листопада 2023

Back-end-developer (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено $3–6

Ми шукаємо Middle Back-end-розробника, готового приєднатися до нашої динамічної команди. Ми цінуємо досконалість, дослідження та співпрацю у створенні передових рішень для наших клієнтів.

Ми будуємо Центр компетенцій, де зосереджуємося на дослідженні різних сфер, щоб стати найкращими фахівцями у своїй галузі. Якщо ти швидко навчаєшся новим технологіям, бачиш «загальну картину», прагнеш до якісних рішень та працюєш незалежно від керівництва, це може бути ідеальним варіантом для тебе.

Ми розглядаємо технології як інструмент, і не робимо з них релігію. Ми ставимо ці інструменти на службу нашим клієнтам і любимо, коли складну проблему можна вирішити простим, красивим і економічно ефективним способом. Це те, що керує нашим вибором технологій сьогодні і буде керувати ним завтра і післязавтра.

На посаді Back-end-інженера ти аналізуватимеш та вирішуватимеш різні бізнес-проблеми у сфері технологій. Твоя щоденна робота передбачатиме проєктування, реалізацію, модульне тестування та документування програмних систем.

Якщо це про тебе і ти хочеш приєднатися до нашої зіркової команди, давай спробуємо!

КЛІЄНТ

Наш клієнт використовує найсучаснішу платформу, яка дозволяє організаціям безперешкодно відстежувати життєво важливі показники різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI). Ця платформа пропонує можливості відстеження в режимі реального часу різним відділам і бізнес-функціям.

Незалежно від того, чи налаштовуєте ви дашборди відповідно до конкретних потреб, чи використовуєте заздалегідь розроблені шаблони для швидкого отримання інформації, наш клієнт дозволяє компаніям орієнтуватися в ландшафті DEI з точністю та ефективністю.

Платформа нашого клієнта, що займає передові позиції у сфері сприяння інклюзивності та прийняття рішень на основі даних, є ключовим ресурсом для організацій, які прагнуть просувати різноманітність та рівність у своїх колективах. Приєднуйтеся до нас у співпраці з цим клієнтом-візіонером, і разом ми сприятимемо позитивним змінам та створимо більш інклюзивне робоче середовище.

ПРОЄКТ

Наш проєкт є аналітичною платформою корпоративного гатунку, розробленою для підвищення рівня різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) у професійному середовищі. Створена спеціальною командою, до складу якої входять фахівці з DEI, експерти з даних та віртуози дизайну, ця платформа, з дотриманням суворих гарантій конфіденційності, надає організаціям можливість безперешкодно збирати, оцінювати та візуалізувати важливі дані про персонал.

Оснащений передовими можливостями міжсекторальних вимірювань та надійною аналітикою оплати праці, наш проєкт має на меті прискорити позитивні трансформації на робочих місцях. Проливаючи світло на тонкі аспекти DEI, ми бачимо майбутнє, в якому кожна людина процвітає у своєму професійному середовищі.

ОБОВʼЯЗКИ

 • Сприяння дослідженню нових технологій та розробці нових рішень, підтримка культури інновацій з урахуванням питань безпеки, масштабованості та надійності
 • Робота з сучасним стеком даних, створення добре продуманих технічних рішень та надійного коду, впровадження процесів управління даними
 • Відповідальність за реалізацію основних функцій рішення
 • Участь у процесі збору та уточнення вимог, пропонування оптимальних стратегій архітектури та керівництво впровадженням архітектури даних
 • Розробка основних модулів і функцій, проєктування масштабованих і економічно ефективних рішень
 • Виконання перевірок коду, написання модульних та інтеграційних тестів
 • За необхідності — участь у розробці технічної проєктної документації та документації для користувачів
 • Участь у проєктних та командних нарадах, а також надання відповідних матеріалів та інформації
 • Комунікація з Клієнтом щодо складних питань, обговорень та переговорів
 • Участь у технічних співбесідах зі спеціалістами-розробниками програмного забезпечення та здійснювати оцінку можливостей кандидатів відповідно до вимог вакансії

ВИМОГИ

 • Відмінні навички програмування на Java/JVM або Scala є обов’язковими
 • Досвід роботи з Kubernetes
 • Досвід роботи з хмарними технологіями: Компетентність в GPC та/або AWS є обов’язковою
 • Досвід роботи з Akka HTTP є значною перевагою
 • Досвід розробки мікросервісів
 • Сильні навички письмової та усної комунікації

Перевагою буде:

 • Досвід роботи з Terraform
 • Досвід роботи з сервісами Google: Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Endpoint, Google Cloud Storage, Bigtable, Google Pub/Sub, Google Firebase, Google Firestore, Google Cloud Functions
 • Знання Spark
 • Досвід роботи з аналітикою в режимі реального часу
 • Ступінь бакалавра в галузі комп’ютерних наук або суміжних галузях

ПЕРЕСОНАЛЬНІ ЯКОСТІ

 • Цілеспрямованість і мотивація
 • Здатність швидко освоювати нові технології
 • Бачення майбутнього, орієнтоване на якісні рішення
 • Вміння працювати самостійно
 • Пристрасть до використання технологій для вирішення складних проблем

We are looking for a Middle Back-end Developer to join our dynamic team. We prioritize excellence, exploration, and collaboration in building cutting-edge solutions for our clients.

We are building a Competence Center focused on exploring different domains to become the industry’s best-in-class specialists. If you can quickly learn new technologies, see the «big picture», strive for high-quality solutions, and work without supervision, it could be a perfect match.
We view technology as a tool and aren’t religious about it. We put these tools in service of our customers and love it when a complex problem can be solved in a simple, beautiful, and cost-effective way. This is what drives our technology choices today, and it will drive them tomorrow and the day after.
As a Back-end Engineer, you will analyze and solve different business problems in the technology field. Your daily routine will be designing, implementing, unit testing, and documenting software systems.

If it’s all about you and you want to join our stellar team, let’s try!

CUSTOMER

Our esteemed client operates a cutting-edge platform that empowers organizations to monitor vital Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) metrics seamlessly. This platform offers real-time tracking capabilities across various departments and business functions. Whether customizing your dashboards to suit specific needs or utilizing pre-designed templates for expedited insights, our client enables businesses to navigate the DEI landscape with precision and efficiency.

At the forefront of fostering inclusivity and data-driven decision-making, our client’s platform serves as a pivotal resource for organizations committed to promoting diversity and equity within their ranks. Join us in collaborating with this visionary client as we work together to drive positive change and foster a more inclusive workplace environment.

PROJECT

Our project represents an enterprise-grade intelligence platform tailored for enhancing Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) in professional environments. Crafted by a dedicated team comprising DEI specialists, data experts, and design virtuosos, this platform, while under strict privacy safeguards, empowers organizations to gather, assess, and visualize crucial personnel data seamlessly.

Equipped with advanced intersectional measurement capabilities and robust pay analytics, our project aims to catalyze positive transformations in workplaces. By shedding light on nuanced aspects of DEI, we envision a future where every individual thrives within their professional milieu.

RESPONSIBILITIES

 • Contributing to new technologies investigations and new solutions design, supporting a culture of innovation considering matters of security, scalability, and reliability
 • Working with modern data stack, coming up with well-designed technical solutions and robust code, implementing data governance processes
 • Taking up responsibility for delivering major solution features
 • Participating in requirements gathering & clarification process, proposing optimal architecture strategies, and leading the data architecture implementation
 • Developing core modules and functions, designing scalable and cost-effective solutions
 • Performing code reviews, writing unit and integration tests
 • Whenever needed — taking part in developing technical project documentation and user documentation
 • Participating in project and team meetings and providing relevant contributions and information
 • Communicating with the Customer on complex matters, discussions, and negotiations
 • Participating in technical interviews of software developer specialists and performing assessments of candidates’ capabilities against job requirements

REQUIREMENTS

 • Strong programming skills in Java/JVM or Scala are a must
 • Experience working with Kubernetes
 • Cloud Experience: Competence in GCP and/or AWS is a must
 • Experience with Akka HTTP is a significant advantage
 • Strong experience in microservices development
 • Strong written and verbal communication skills

  WOULD BE A PLUS
 • Experience working with Terraform
 • Experience with Google Services: Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Endpoint, Google Cloud Storage, Bigtable, Google Pub/Sub, Google Firebase, Google Firestore, Google Cloud Functions
 • Familiarity with Spark
 • Experience with real-time analytics
 • BS in Computer Science or related field

PERSONAL PROFILE

 • Self-driven and motivated
 • Quick learner of new technologies
 • A visionary thinker with an eye for quality solutions
 • Ability to work independently
 • Passionate about leveraging technology to solve complex problems