Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
30 листопада 2023

Strong Junior Project Manager (Telecom domain)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Тобі подобається менеджмент проєктів? Тебе не лякають складні завдання? Ти знаєш, як досягти цілей замовника в рамках заданих обмежень і, таким чином, забезпечити загальну реалізацію проєкту?

Для тебе це чудова можливість працювати в команді професіоналів у багатонаціональному середовищі в провідній світовій телекомунікаційній компанії.

Тобі сподобається працювати з нами — на тебе чекають нетривіальні завдання, сучасні технології та дружній колектив!

Наш клієнт є одним з провідних постачальників мережевих послуг та провідних телекомунікаційних інфраструктурних компаній у всьому світі з майже 100 000 співробітників. Він постачає продукти та послуги для мобільного та фіксованого зв’язку, радіо та мереж передачі даних. Понад 40% телефонних дзвінків здійснюються через їхні системи, а їхньою мережею користуються понад 2 мільярди людей у всьому світі.

Команда відповідає за частину послуг з підтримки клієнтів для телекомунікаційної інфраструктури. Вона використовує сучасний стек Java та хмарну інфраструктуру. Продукт є критично важливим компонентом на підприємстві.

ОБОВ’ЯЗКИ
— Планування проєкту: оцінювати зусилля для реалізації проєкту, планувати та складати графік усіх необхідних заходів для досягнення бізнес-цілі клієнта
— Бізнес-аналіз: обговорення та опис технічних вимог
— Контроль проєкту: моніторинг та звітування про хід проєкту, перевірка дотримання визначених термінів та бюджету
— Управління зацікавленими сторонами: керувати комунікацією та очікуваннями всіх зацікавлених сторін проєкту
— Управління командою: полегшувати весь процес розробки, усувати перешкоди, якщо такі є, мотивувати команду
— Управління персоналом: керувати людьми, їхнім особистим розвитком та очікуваннями
— Управління ризиками: визначати та відстежувати всі ризики проєкту, працювати над планом їх мінімізації
— Робота з документацією: створення всієї необхідної проектної документації та підтримка її в актуальному стані
— Управління бюджетом: розуміти та вміти застосовувати методи управління бюджетом на практиці
— Управління ресурсами: керування пулом ресурсів, призначеннями, PDP

ВИМОГИ
— Щонайменше 2 роки практичного досвіду роботи менеджером проєктів
— Теоретичні знання з управління проєктами
— Висока організованість і уважність до деталей
— Сильні навички тайм-менеджменту
— Відмінні навички обслуговування клієнтів та розмовні/письмові навички
— Високий рівень трудової етики, надійність, відповідальність та доброзичливість
— Практичний досвід реалізації проєктів
— Рівень володіння англійською мовою Upper-Intermediate

Are you into Project Management? Are you not afraid of challenging tasks? Do you know how to meet the customers’ goals within the given constraints and, thus, ensure the overall project delivery?

This is an excellent opportunity for you to work as part of a skilled team in a multi-national environment in the world’s leading telecommunication enterprise.

You will like working with us — non-trivial tasks, modern technologies, and a friendly team are waiting for you!

Our customer is one of the leading network service providers and top-ranking telecom infrastructure companies globally, with nearly 100,000 employees. It delivers products and services for mobile and fixed-line communication, radio, and transmission networks. More than 40% of phone calls are made through their systems, and more than 2 billion people worldwide use their network. 

The team is responsible for a part of customer support services for telecom infrastructure. It uses a modern Java  stack and, cloud infrastructure. The product is a key component in the enterprise.

RESPONSIBILITIES
— Project planning: estimate the efforts for project delivery, plan and schedule all required activities to meet the client’s business goal 
— Business analysis: discuss and describe the technical requirements
— Project control: monitor and report on project progress, make sure it is done within the defined timeline and budget 
— Stakeholders management: manage communication and expectations of all project stakeholders
— Team management: facilitate the whole development process, remove blockers, if any, motivate the team 
— People management: manage people, their personal development and expectations
— Risks management: indicate and track all project risks, work on their mitigation plan
— Work with documentation: create all needed project documentation and keep it up-to-date
— Budget management: understand and be able to apply budget management techniques in practice
— Resource management: manage resource pool, assignments, PDP

REQUIREMENTS
— At least 2 years of practical experience as a Project Manager   
— Theoretical background in project management  
— Highly organized and detail-oriented  
— Strong time management skills  
— Excellent customer service skills and speaking/writing skills  
— Strong work ethic, reliable, trustworthy, and friendly  
— Hands-on experience in project deliver
— Upper-Intermediate level of English

LinkedIn