Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
16 жовтня 2023

Project Manager (ADTECH DOMAIN) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

We have a great opportunity for an energetic and ambitious PM who is willing to meet the challenge of tasks and would like to work with a direction that is developing very quickly.

In this role, you will be responsible for the end-to-end delivery of technical projects across multiple teams in the organization, including engineering, product, threat intelligence, detention, and customer success management.

Are you with us?

Responsibilities

 • Work closely with engineering leadership to develop project plans that identify resource and budgetary needs
 • Participate in establishing practices, templates, policies, tools, and partnerships to expand and mature these capabilities for the organization at scale. Drive change and efficiency with internal and external partners
 • Coordinate, track, and deliver technical projects that span across multiple teams in the organization, including engineering, product, threat intelligence, detection, and customer success
 • Facilitate all ceremonies and scrum events
 • Ensure that projects are proceeding according to scope, schedule, budget, and quality standards
 • Create project management best practices, tool selection, templates, and rules of engagement among stakeholders and provide internal training to teams
 • Create transparent and easy-to-read documentation, including various types of reports
 • Plan, manage, and monitor the project’s execution. Deliver projects on time and within the allocated budget
 • Provide high-quality project risk analysis; track, act upon, and communicate risks properly to your customers
 • Be a resource and people manager, actively participate in planning required hires in collaboration with the Recruiting Team, ensure onboarded people’s professional growth
 • Drive continuous improvements within the Competence Center and contribute to the process and company development through PMO and PM training input
 • Implement best practices and tools for project execution and management
 • Contribute to the project’s life-cycle improvement through lessons learned, project achievements, etc.

Requirements

 • At least 3 years of commercial experience in project management, with a deep focus on technology
 • Excellent organizational skills: ability to lead complex projects and coordinate across cross-functional teams and job functions; being structured, consistent, and concise
 • Strong sense of ownership, which drives you to find ways to do things better, faster, and cheaper
 • Strong experience in SDLC Methodologies (e.g., Agile, SCRUM, SDLC/Waterfall)
 • Proven experience in setting up Scrum processes, coaching the team towards excellence, and a high level of maturity
 • Strong knowledge of Project Management processes, techniques, tools, and approaches (risk management, estimations, planning, monitoring, control, etc.)
 • Solid experience with technical requirements management
 • Expert level in configuration JIRA/Confluence
 • Hands-on experience with BI tools
 • At least an Upper-Intermediate level of English

Would be a plus:

 • Experience in the AdTech domain
 • Scrum Master/PO certification
 • Basic SQL knowledge

У нас є чудова можливість для енергійного та амбітного менеджера проєктів, який готовий вирішувати складні завдання і хотів би працювати з напрямком, який дуже швидко розвивається.

На цій посаді ти відповідатимеш за комплексну реалізацію технічних проєктів, у кількох командах в організації, включаючи інженерію, продукт, розвідку, виявлення загроз управління успіхом клієнтів.

Ти з нами?

Обов’язки

 • Тісно співпрацювати з інженерним керівництвом для розробки проєктних планів, які визначають ресурсні та бюджетні потреби
 • Брати участь у створенні практик, шаблонів, політик, інструментів та партнерств для розширення та розвитку цих можливостей для організації в масштабах. Сприяти змінам та підвищенню ефективності з внутрішніми та зовнішніми партнерами
 • Координувати, відстежувати та реалізовувати технічні проєкти, які охоплюють декілька команд в організації, включаючи інженерію, продукт, розвідку, виявлення загроз та успіх клієнтів
 • Сприяти проведенню всіх церемоній та скрам-івентів
 • Контролювати, що проєкти виконуються відповідно до обсягу, графіку, бюджету та стандартів якості
 • Створювати кращі практики управління проєктами, вибір інструментів, шаблонів, правил взаємодії між зацікавленими сторонами та проводити внутрішнє навчання для команд
 • Створювати прозору та легку для читання документацію, включаючи різні типи звітів
 • Планувати, управляти та контролювати виконання проєкту. Реалізовувати проєкти вчасно та в рамках виділеного бюджету
 • Забезпечувати якісний аналіз ризиків; відстежувати, реагувати на ризики та належним чином інформувати про них клієнтів
 • Управляти ресурсами та людьми, брати активну участь у плануванні необхідних наймів у співпраці з командою рекрутингу, забезпечувати професійне зростання співробітників
 • Сприяти постійному вдосконаленню в Центрі компетенції, процесу та розвитку компанії за допомогою тренінгів PMO та PM
 • Впроваджувати найкращі практики та інструменти для виконання та управління проєктами
 • Сприяти покращенню життєвого циклу проєкту за допомогою отриманих уроків, проєктних досягнень тощо

Вимоги

 • Щонайменше 3 роки комерційного досвіду в управлінні проєктами з глибоким фокусом на технологіях
 • Відмінні організаційні навички: здатність керувати складними проєктами та координувати роботу міжфункціональних команд і посадових обов’язків; структурованість, послідовність і лаконічність
 • Сильне почуття власності, яке спонукає шукати способи робити речі краще, швидше та дешевше
 • Значний досвід роботи з методологіями SDLC (наприклад, Agile, SCRUM, SDLC/Waterfall)
 • Підтверджений досвід у налагодженні Scrum-процесів, коучингу команди до досконалості та високого рівня зрілості
 • Глибокі знання процесів, методів, інструментів та підходів менеджменту проєктів (управління ризиками, оцінювання, планування, моніторинг, контроль тощо)
 • Значний досвід управління технічними вимогами
 • Експертний рівень в конфігурації JIRA/Confluence
 • Практичний досвід роботи з BI-інструментами
 • Рівень володіння англійською мовою не нижче Upper-Intermediate

Перевагою буде:

 • Досвід роботи в сфері AdTech
 • Сертифікат Scrum Master/PO
 • Базові знання SQL