Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
22 вересня 2023

Middle/Senior C/C++ Developer (with BLE experience) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Івано-Франківськ, Луцьк, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія)

Ми раді запросити кваліфікованого C/C++ розробника з досвідом роботи в BLE (Bluetooth low energy) приєднатися до розробки продукту для всесвітньо відомої компанії з командою, що спеціалізується на створенні автомобільних рішень.

Тобі цікава ця можливість? Приєднуйся до нас!

КЛІЄНТ

Наш клієнт — велика міжнародна компанія, яка розробляє рішення з безпеки для різних галузей, включаючи автомобільну промисловість, охорону здоров’я та інфраструктуру.

ПРО ПРОЄКТ

Для людини, яка прагне випробовувати нові інструменти, ділитися ідеями з командою та докладати зусиль для втілення цих ідей у життя, зберігаючи при цьому постійне прагнення до досконалості, це ідеальна можливість. Ми працюємо за методологією Scrum, тому ти братимеш участь у щоденних мітингах та працюватимеш у спринтах, для забезпечення вчасного та якісного виконання роботи.

ОБОВ’ЯЗКИ:

 • Розробляти програмні компоненти з використанням автомобільних стандартів на C/C++
 • Брати участь у проєктуванні архітектури, створенні технічних вимог
 • Брати участь у розробці технічної проєктної документації та користувацької документації
 • Брати участь у телефонних конференціях та особистих зустрічах із Клієнтом та партнерами Клієнта
 • Дотримуватися кращих інженерних практик, технічних стандартів та критеріїв якості, встановлених на проєкті
 • Звітувати про статус та прогрес відповідно до вимог проєкту та компанії
 • Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, прийнятих процедурах, інженерних практиках, конфігураціях середовища тощо та пропонувати покращення
 • Передавати технічні питання архітектору, тімліду та менеджеру проєкту
 • Підвищувати свою кваліфікацію в межах своєї спеціалізації на різноманітних тренінгах, семінарах та/або в інших освітніх організаціях

ВИМОГИ:

 • Сильні навички C++ або C
 • Глибоке розуміння та практичний досвід роботи з BLE (Bluetooth low energy)
 • Досвід роботи з CAN-шиною та CAN-протоколом
 • Знання найбільш поширених платформ (ST, SiLabs, NXP, TI), інтерфейсів і протоколів (UART, I2C, SPI, Modbus, USB, Ethernet тощо)
 • Знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate

БУДЕ ПЕРЕВАГОЮ:

 • Автомобільні процеси (ASPICE)
 • Розробка Android BLE
 • Досвід роботи з GATT та GAP API
 • Практичний досвід інтеграції вбудованих BLE-модулів та Android-пристроїв
 • Функціональна безпека (ISO26262)
 • Автомобільна кібербезпека (ISO 21434)
 • AUTOSAR (класичний та/або адаптивний)
 • Попередній досвід роботи в галузі розробки програмного забезпечення для вбудованих систем реального часу

We are glad to invite a skilled C/C++ Developer with expertise in BLE (Bluetooth low energy) to join and contribute to the product development of a world-renowned company with a team dedicated to creating automotive solutions.

Does this opportunity resonate with you? You are welcome to join!

CUSTOMER

Our customer is a major international company that develops security solutions for different domains, including automotive, health, and infrastructure.

PROJECT

This is a great opportunity for a person with a passion for trying out new tools, sharing ideas with the team, and putting in the effort to bring those ideas to life while maintaining a constant drive for excellence. We work according to the Scrum methodology, so you will attend daily stand-ups and work in sprints to ensure that the work is done on time and at the highest quality possible.

RESPONSIBILITIES:

 • Develop software components using Automotive standards in C/C++
 • Participate in architecture design, technical requirements creation
 • Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
 • Participate in conference calls and face-to-face meetings with the Customer and Customer partners
 • Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
 • Report status and progress according to the project and company demands
 • Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures, engineering practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
 • Escalate technical issues to the Architect, Team Lead, and Project Manager
 • Improve your qualification within the areas of expertise at various training courses, seminars, and/or other educational organizations

REQUIREMENTS:

 • Strong C++ or C skills
 • Strong understanding and practical experience with BLE (Bluetooth low energy)
 • Experience with CAN bus and CAN protocol
 • Knowledge of widely used platforms (ST, SiLabs, NXP, TI), interfaces, and protocols (UART, I2C, SPI, Modbus, USB, Ethernet, etc.)
 • At least an Upper-Intermediate level of English

WOULD BE A PLUS:

 • Automotive Processes (ASPICE)
 • Android BLE development
 • Experience with GATT and GAP APIs
 • Hands-on experience with the integration of embedded BLE modules and Android devices
 • Functional Safety (ISO26262)
 • Automotive Cybersecurity (ISO 21434)
 • AUTOSAR (Classic or/and Adaptive)
 • Previous work experience in software engineering for real-time embedded systems