Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
8 листопада 2023

Creative Designer (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), віддалено

Наша команда, яка наразі складається з 60 креативних та талановитих людей, шукає однодумців. Ми експерти в перетворені ідей, бізнес-цілей та вимог у високоефективні та прості у використанні продукти для десятків клієнтів по всьому світу. Ми любимо приймати виклики та брати на себе відповідальність за весь дизайн продукту, щоб створювати першокласні веб-, мобільні або навіть індивідуальні вбудовані інтерфейси, використовуючи широкий спектр існуючих інструментів, технік і підходів з додаванням власних ілюстрацій, 3D- та анімаційної графіки, AR/VR-технологій тощо.

Щоб краще зрозуміти чим ми займаємось, зазирни у наше портфоліо:

www.behance.net/sigmasoftwaredesign

www.instagram.com/sigma.software.design

dribbble.com/sigma_software_design

Вимоги

 • Вміння презентувати свої роботи та обґрунтовувати свої рішення
 • Здатність послідовно створювати креативні, нетривіальні концепції/ідеї без допомоги інших моушн-дизайнерів
 • Володіння розмовною та письмовою англійською мовою на рівні Upper-Intermediate для безпосереднього спілкування з клієнтами
 • Вміння швидко працювати, швидко мислити, поважати та цінувати свій час та час інших

2D/3D:

 • Практичний досвід роботи з рухом в Cinema 4D/Maya/Blender
 • Практичний досвід роботи з рендерингом GPU (Octane, RedShift) є перевагою
 • Знання щодо вибору правильного формату рендерінгу, кодеку, контейнера, а також налаштувань рендерінгу відповідно до вимог проєкту (як 2D, так і 3D)
 • Навички роботи з ілюстраціями та дизайном персонажів є перевагою

Анімація:

 • Теоретичні знання принципів моушн-дизайну (на прикладі Disney) та вміння застосовувати їх у своєму робочому процесі
 • Знання принципів створення розкадровок та колажів
 • Вміння працювати з різними анімаційними стилями/техніками, такими як мультиплікація та/або кінетична типографіка
 • Знання способів організації проєкту та його налаштування з метою економії часу
 • Вміння тісно співпрацювати з графічними/UI дизайнерами над підготовкою вихідного файлу та фінальними пре-продакшн -налаштуваннями, вміння переносити вихідний файл з Figma/Sketch в AE
 • Вміння застосовувати хореографію правильного руху як в 2D, так і в 3D анімації
 • 2D/3D рігінг та анімація персонажів є перевагою

Відео:

 • Базовий практичний досвід з будь-яким програмним забезпеченням для редагування відео (Adobe Premiere Pro, Final Cut тощо)

Обов’язки

 • Створення складних та передових, креативних, нетривіальних концепцій/ідей для різних сфер діяльності, пропонуючи привабливі та послідовні рішення
 • Обговорення вимог та бізнес-цілей проєкту з клієнтом/командою
 • Розуміння цілей проєкту та перетворення їх на високоякісні креативні рішення
 • Здатність ефективно відстоювати проєктні позиції та знаходити рішення в ході переговорів
 • Своєчасна реалізація проєкту в рамках встановлених термінів, відповідно до технічного завдання та технічних обмежень
 • Здатність прогнозувати та завчасно повідомляти про ризики з метою дотримання визначених цілей та термінів
 • Бути активним гравцем у творчій команді дизайнерів, ділитися власними ідеями/досвідом щодо вдосконалення процесів та підходів до роботиOur design team, which now comprises 60 creative and talented individuals, is looking for like-minded people. We are experts in converting ideas, business goals, and requirements into high-efficient and easy-to-use products for dozens of clients all over the world. We love to take challenges and responsibility for the entire product design to deliver top-notch web, mobile, or even custom-tailored embedded interfaces using a wide variety of existing tools, technics, and approaches with the addition of custom illustrations, 3D and motion graphics, AR/VR experience, etc.

To get a better idea of what we do, check out our portfolio at:

www.behance.net/sigmasoftwaredesign

www.instagram.com/sigma.software.design

dribbble.com/sigma_software_design

Requirements

 • Ability to present your own works and argue your decisions
 • Ability to consistently produce creative, non-trivial concepts/ideas independently of other motion designers
 • Upper-Intermediate spoken and written English for one-to-one communication with the Clients
 • Ability to work fast, think fast, respect and value your time and the time of others

2D/3D:

 • Hands-on experience with motion in Cinema 4D/Maya/Blender
 • Hands-on experience with GPU rendering (Octane, RedShift) is a plus
 • Knowledge of choosing the right render format, codec, container, and render settings depending on the project’s requirements (both 2D/3D)
 • Illustration and character design skills will be a plus

Animation:

 • Theoretical knowledge of motion design principles (Disney as an example) and the ability to incorporate them in your workflow
 • Knowledge of storyboards and mood boards creation
 • Ability to work in different animation styles/techniques, such as Cartoon and/or Kinetic Typography
 • Knowledge of how to organize their project and set it up in a more time-efficient way
 • Ability to work closely with Graphic/UI Designers on source file preparation and final pre-production tweaks, ability to transfer a source file from Figma/Sketch to AE
 • Ability to incorporate proper motion choreography both in 2D and 3D animation workflows
 • 2D/3D character rigging & animation is a plus

Video:

 • Basic hands-on experience with any video editing software (Adobe Premiere Pro, Final Cut, etc.)

Responsibilities

 • Producing complex and advanced creative, non-trivial concepts/ideas for various domains, offering eye-catching, consistent solutions
 • Negotiating requirements, and business objectives of the project with the client/team
 • Understanding project goals and converting them into high-quality creative solutions
 • Strong ability to effectively communicate design positions and negotiate solutions
 • Timely project delivery within the deadlines, according to the task description and technical constraints
 • Ability to predict and communicate the risks proactively, to meet the defined goals and timelines
 • Being a proactive part of a creative design team, sharing own ideas/experience as for processes and approaches improvements