Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
26 червня 2023

Senior Data Analyst with Python (AdTech) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

Ми шукаємо кваліфікованого дата-аналітика з практичним досвідом роботи з мовою Python та досвідом роботи в середовищі Linux. Якщо ти володієш знаннями в галузі статистики та майстерно розробляєш моделі для їх впровадження в додатки — ця можливість саме для тебе.

Як частина інженерної команди нашого клієнта, ти відповідатимеш за проєктування та розробку конвеєрів даних, інструментів та процесів для надійного отримання та обробки великих обсягів даних у наших різноманітних системах.

Деталі

Наш клієнт — один з найбільших провайдерів широкосмугового зв’язку та відеопослуг у Сполучених Штатах, який надає орієнтовані на аудиторію рішення для багатоканальної реклами місцевим, регіональним та національним компаніям і рекламодавцям. Вони дозволяють рекламодавцям отримати доступ до більш ніж 90 мільйонів американських родин по телебаченню через кабельні мережі, за запитом та таргетовано по всій території США, а також більш ніж 45 мільйонів родин через автентифіковану IP-адресацію з дотриманням вимог конфіденційності, що підтримується великими наборами даних, потужною аналітикою та службами ідентифікації у простий та зручний для користувача спосіб.

Проект

Ми створюємо платформу для планування та оптимізації рекламних кампаній наступного покоління. Ми захоплюємось тим, що створюємо, і дбаємо про якість нашого коду та користувацький досвід. Ми очікуємо від тебе поєднання високих стандартів роботи з прагматичним підходом до виконання поставлених задач. Наша культура стрімко розвивається, та інженери, які люблять працювати над різноманітними проєктами, випробовувати нові технології та співпрацювати з крос-функціональними командами, досягають успіху разом з нами. Якщо тобі це підходить, будемо раді поспілкуватися.

Обов’язки

 • Збір, систематизація та аналіз інформації з джерел даних
 • Застосування статистичних алгоритмів та підходів для аналізу даних і прогнозування тенденцій з отриманням дієвих бізнес-інсайтів
 • Проєктування та впровадження ефективних архітектурних патернів для зберігання даних
 • Створення рішень з управління даними для вихідних даних,
 • Фільтрування вимог до баз даних відповідно до потреб різних зацікавлених сторін
 • Підготовка комплексних звітів шляхом аналізу даних, прогнозування тенденцій та складання передбачень
 • Співпраця з членами команди з технічних, продуктових, інженерних та операційних питань, щоб залишатися в курсі процесів і систем управління даними
 • Забезпечення прозорості діяльності команди в рамках всієї організації шляхом використання документації, структурованих процесів та ефективних методів комунікації

Вимоги

 • 5+ досвіду роботи дата-аналітиком або у сфері, пов’язаній з даними
 • Досвід роботи з Python
 • Навички статистичного моделювання та знання статистичних алгоритмів, реалізованих Python або іншими об’єктно-орієнтованими мовами програмування
 • Досвід роботи з MMM-системами та рішеннями Data Warehouse (Snowflake, AWS Redshift тощо) та платформами машинного навчання (Azure ML тощо)
 • Сильні навички програмування на SQL із застосуванням практик моделювання даних для реляційних баз даних. Знання з маніпуляцій даними та їх трансформації
 • Практичний досвід роботи з хмарними середовищами та управлінням серверами
 • Професійні навички роботи з наборами даних, що містять багатомільярдні записи
 • Ступінь бакалавра/магістра в галузі комп’ютерних наук/комп’ютерної інженерії/інформатики/математики чи суміжних галузях або аналогічний досвід роботи
 • Володіння розмовною та письмовою англійською мовою на рівні Upper-Intermediate

Буде плюсом:

 • Досвід роботи з C#
 • Написання складних аналітичних запитів
 • Досвід роботи з джерелами даних NoSQL
 • Знання GraphQL/Apollo, Azure Data Factory та Airflow
 • Досвід роботи в BigQuery та Google Cloud Platform
 • Досвід написання скриптів та розгортання завдань ETL, завдань cron та змін коду. Вільне володіння Airflow та/або Data Flow
 • Досвід роботи з TDD, парним програмуванням, принципами SOLID
 • Досвід в таких галузях як медіа, телебачення або цифровий маркетинг

Особисті якості

 • Комунікабельність та відкритість
 • Командний гравець з бажанням вивчати технології, здобувати нові навички та обмінюватися знаннями
 • Готовність спілкуватися з інженерами для надання рішень з обробки даних в короткі терміни

We’re looking for a skilled Data Analyst with practical experience in Python and working experience in a Linux environment. If you possess knowledge of statistics and are proficient in designing models for implementation in applications, this opportunity is for you.

As a member of our client’s Engineering team, you’ll be responsible for designing and developing data pipelines, tools, and processes to reliably ingest and process massive amounts of data within our various systems.

CUSTOMER

Our client is one of the largest broadband communications and video services providers in the United States which provides audience-based, multi-screen advertising solutions to local, regional, and national businesses and advertising clients. They enable advertisers to reach more than 90 million U.S. households on cable networks, on-demand, and addressable television inventory across the U.S., and more than 45 million U.S. households through authenticated, privacy-compliant IP addressability supported by rich data sets, powerful analytics, and attribution services in a simple, user-friendly way.

PROJECT

We are building the next generation of ad planning and campaign optimization platform. We are excited by what we’re building, and we care about the quality of our code and our user experience. We expect you to balance high work standards with a pragmatic approach to getting things done. Our culture is fast-moving, and engineers who like to work on a wide variety of projects, try new technologies, and collaborate with cross-functional teams thrive with us. If this sounds like you, we’d love to talk.

RESPONSIBILITIES

 • Collecting, organizing, and analyzing data from data sources
 • Applying statistical algorithms and approaches to analyze data and forecast trends with actionable business insights
 • Designing and implementing efficient data storage architectural patterns
 • Creating data management solutions for underlying data
 • Filtering database requirements according to the needs of different stakeholders
 • Preparing comprehensive reports by analyzing data, forecasting trends, and making predictions
 • Cooperating with team members across technical, product, engineering, and operational teams to remain up-to-date with data management processes and systems
 • Encouraging transparency of team activities throughout the organization by utilizing documentation, structured processes, and efficient communication methods

REQUIREMENTS

 • 5+ years of experience as a data analyst or in a data-related field
 • Good knowledge of Python
 • Statistical modeling skills and knowledge of statistical algorithms implemented in Python or other object-oriented programming languages
 • Experience with MMP systems and Data Warehouse solutions (Snowflake, AWS Redshift, etc.) and Machine Learning platforms (Azure ML, etc.)
 • Strong SQL programming skills, applying data modeling practices to relational databases. Data manipulation and transformation knowledge is required
 • Hands-on experience with cloud environments and server management
 • Proficiency in handling datasets containing multi-billion records
 • Bachelor’s /Master’s Degree in Computer Science/Computer Engineering/Information Science/Mathematics or related field or equivalent job experience
 • Upper-Intermediate level of spoken and written English

WILL BE A PLUS:

 • Experience with С#
 • Writing advanced analytical queries
 • Experience working with NoSQL Data Sources
 • Knowledge of GraphQL/Apollo, Azure Data Factory, and Airflow
 • Experience with BigQuery and Google Cloud Platform
 • Experience in scripting and deploying ETL jobs, cron jobs, and code changes. Fluency with Airflow and/or Data Flow
 • Experience with TDD, pair programming, SOLID Principles
 • Experience in Media, Television, or Digital Marketing industries

PERSONAL PROFILE

 • Communicative and open-minded
 • Team player with a desire to learn technologies, develop new skills, and share knowledge
 • Willingness to communicate with engineers to provide data processing solutions in a short time