Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
9 травня 2023

Senior Node.js/React developer (E-commerce) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), Стокгольм (Швеція), віддалено

We have a great opportunity for an experienced Node.js\React Developer who is ready to show a high level of engagement in technical decision-making.

As our future Node.js/React Developer, you are expected to demonstrate a strong level of responsibility, flexibility, a “get-it-done” attitude, and proactivity. We would love our prospective candidate to complement the engineering team and drive further development of the product and decision improvement.

Ready to dive into this exciting project?

CUSTOMER

Our customer is a growing US company that provides detailed information on retailers and E-commerce companies. It presents highly detailed data and information needed to target e-commerce companies and connect with key representatives.

The customers of this product are DHL, UPS, ePost Global, YOTTAA, and many other famous companies.

PROJECT

We are developing an E-commerce platform for a US customer. Through the platform, users are able to easily obtain E-commerce leads including the information they need to connect prospects and close new business deals. This project makes it possible for users to get the email addresses and phone numbers of key online retail executives, identify the technologies used by various companies, and get real-time account alerts.

Within the project, you will also have the opportunity to work with DevOps and Front-end technologies. It is also a great opportunity to gain working experience with the American market and business.

REQUIREMENTS

 • At least 5+ years of professional software development experience
 • Proficiency with Node.js (serverless as a benefit)
 • Good experience with React
 • Good knowledge of JavaScript and TypeScript
 • Hands-on experience with MySQL
 • Experience with DevOps and AWS 
 • Knowledge of the front-end part
 • Experience as a self-starter, contributing without supervision or coaching 
 • Previous experience working in the Agile Framework (Scrum, Kanban, etc.)
 • Being comfortable working in a fast-paced environment
 • At least an Upper-Intermediate level of English

RESPONSIBILITIES

 • Сode, debug, document, and maintain portions of software
 • Perform unit and integration testing
 • Participate in peer code and design reviews
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Work closely with the Product team to deliver quality features in high-quality code and best practices
 • Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
 • Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
 • Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures and engineering practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
 • Drive major architectural changes as we scale to improve our engineering velocity
 • Take ownership, drive results, teach others, and take pride in your work, and the work of the team
 • Ability to work at least 5 US hours Eastern time

Ми маємо чудову можливість для досвідченого Node.js\React розробника, готового продемонструвати високий рівень залученості у прийнятті технічних рішень.

Ми очікуємо, що наш майбутній Node.js\React розробник продемонструє високий рівень відповідальності, гнучкості, готовності до виконання поставлених задач та проактивності. Ми хотіли б, щоб наш потенційний кандидат доповнив команду інженерів та сприяв подальшому розвитку продуктів і вдосконаленню рішень.

Готовий зануритися в цей захоплюючий проєкт?

КЛІЄНТ

Наш клієнт — зростаюча американська компанія, що надає детальну інформацію про підприємства роздрібної торгівлі та компанії електронної комерції. Компанія надає детальну інформацію, необхідну для таргетингу компаній у сфері електронної комерції та налагодження контактів з їхніми ключовими представниками.

Клієнтами цієї компанії є DHL, UPS, ePost Global, YOTTAA та інші відомі компанії.

ПРОЄКТ

Ми розробляємо платформу електронної комерції для американського клієнта. Завдяки платформі користувачі мають можливість легко отримувати інформацію про перспективних партнерів у сфері електронної комерції, включаючи інформацію, необхідну для зв’язку з потенційними клієнтами та укладання нових ділових угод. Цей проєкт дає можливість користувачам отримувати електронні адреси та номери телефонів керівників інтернет-магазинів, визначати технології, які використовують різні компанії, а також отримувати сповіщення про стан аккаунтів у режимі реального часу.

Також в рамках проєкту ти матимеш можливість попрацювати з DevOps та Front-end технологіями. Крім того, це чудова можливість отримати досвід роботи з американським ринком та бізнесом.

ВИМОГИ

 • Щонайменше 5+ років професійного досвіду розробки програмного забезпечення
 • Досвід роботи з Node.js (бажано безсерверна розробка)
 • Досвід роботи з React
 • Добре знання JavaScript та TypeScript
 • Практичний досвід роботи з MySQL
 • Досвід роботи з DevOps та AWS
 • Знання фронтенд-частини
 • Досвід самостійного розвитку без нагляду або коучингу
 • Попередній досвід роботи з Agle Framework (Scrum, Kanban тощо)
 • Вміння комфортно працювати у динамічному середовищі
 • Знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Кодувати, виправляти помилки, документувати та обслуговувати частини програмного забезпечення
 • Виконувати модульне та інтеграційне тестування
 • Брати участь у рецензуванні проєкту та коду
 • Брати участь у нарадах з оцінки та планування
 • Тісно співпрацювати з командою проєкту з метою надання якісних функцій за допомогою високоякісного коду та найкращих практик
 • Сприяти розробці технічної проєктної документації та документації для користувачів
 • Дотримуватися найкращих інженерних практик, технічних стандартів та критеріїв якості встановлених на проєкті
 • Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, затверджених процедурах та інженерних практиках, конфігураціях середовища тощо, а також пропонувати покращення
 • Керувати основними архітектурними змінами в міру масштабування для підвищення швидкості розробки
 • Брати на себе відповідальність, досягати результатів, навчати інших та пишатися своєю роботою та роботою команди
 • Мати можливість працювати щонайменше 5 годин за східним часом США