Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
16 березня 2023

Middle DevOps Engineer (Automotive Domain) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща)

We welcome a dedicated and responsible Middle DevOps Developer to work on our automotive project.

Are you a dedicated and responsible DevOps Engineer who would like to work with a skilled team? Do you want to work directly and have regular communications with a foreign team while improving your English?

Then we have a great opportunity for you!

DevOps Engineer will closely work with different CI/CD platforms including proprietary ones (but not limited by).

Development skills (Python is the best option) will help DevOps Engineer learn new functionality. Thus, this position will give a good opportunity to apply existing knowledge and experience in new tools.

Sounds like you? Then keep reading!

Customer
Our customer has been working in the automotive domain for almost 100 years producing different types of cars. It provides the high quality of the product focusing on its safety and comfort for end users.

Project
The product that the team develops for the customer is an application that collects all the data from different car systems and sensors to be checked, compilated for further control of the correct car work. The team works on the development of all stages of the process, controlling and supporting the work of all the components of the system.

Responsibilities
DevOps Engineer should have experience in using Python to create custom scripts that automate common processes, to leverage Python libraries and frameworks to build and manage infrastructure as code and deploy applications
Develop and implement robust CI/CD solutions, automate deployment processes, and ensure the reliability and efficiency of the systems and applications they work on
Automate different processes such as deployment, testing, and integration
Ensure data security
Ensure high availability and system efficiency
Develop effective solutions that streamline processes and increase efficiency
Collaborate with developers, testers, and other team members

Requirements
At least 4 years of commercial experience as a DevOps Engineer
Experience with Docker, Jenkins
Good experience in fundamentals of cloud services: MS Azure or AWS environment
Understanding of and practical experience in CI/CD
Good automation skills
Familiarity with Agile methodologies
Strong problem-solving and troubleshooting skills, along with the ability to work independently and as part of a team
Knowledge of monitoring and data analysis tools, such as Grafana (but not limited by)
At least Upper-Intermediate level of English 

WILL BE A PLUS:
Experience with Python, Bash, PowerShell


Ти цілеспрямований та відповідальний DevOps-інженер, який хотів би працювати з кваліфікованою командою? Хочеш працювати напряму з іноземною командою та регулярно спілкуватися з нею, вдосконалюючи свою англійську?

Тоді у нас є чудова можливість для тебе!

DevOps-інженер буде тісно співпрацювати з різними CI/CD платформами, зокрема з патентованими (але не обмежуючись ними). Навички розробки ( в кращому випадку Python) допоможуть DevOps-інженеру освоювати новий функціонал. Таким чином, ця позиція дасть чудову можливість застосувати наявні знання та здобути новий досвід з новими інструментами.

Схоже на тебе? Тоді продовжуй читати!

Клієнт
Наш клієнт працює в галузі автомобілебудування вже майже 100 років, виробляючи різні типи автомобілів. Він забезпечує високу якість продукції, зосереджуючись на її безпеці та комфорті для кінцевих споживачів.


Проект
Продукт, який команда розробляє для замовника, — це додаток, що збирає дані з різних систем і датчиків автомобіля та систематизує їх для подальшого контролю за коректною роботою автомобіля. Команда працює над розробкою всіх етапів процесу, контролюючи та підтримуючи роботу всіх компонентів системи.

Обов’язки

DevOps-інженер повинен мати досвід використання Python для створення користувацьких скриптів, які автоматизують загальні процеси, використання бібліотек і фреймворків Python для побудови та управління інфраструктурою у вигляді коду та запуску додатків.

Розробляти та впроваджувати надійні рішення CI/CD, автоматизувати процеси запуску та забезпечувати надійність та ефективність систем та додатків, над якими вони працюють

Автоматизувати різні процеси, такі як запуск, тестування та інтеграція

Забезпечити безпеку даних

Забезпечити високу доступність та ефективність системи

Розробляти дієві рішення, які оптимізують процеси та підвищують ефективність

Співпрацювати з розробниками, тестувальниками та іншими членами команди

Вимоги

Мінімум 4 роки комерційного досвіду роботи на посаді DevOps-інженера

Досвід роботи з Docker, Jenkins

Хороший досвід роботи з основами хмарних сервісів: MS Azure або середовище AWS

Розуміння та практичний досвід в CI/CD

Хороші навички автоматизації

Знайомство з Agile методологіями

Сильні навички вирішення проблем і усунення несправностей, а також вміння працювати як самостійно, так і в команді

Знання інструментів моніторингу та аналізу даних, таких як Grafana (але не тільки)

Знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate 

БУДЕ ПЕРЕВАГОЮ:

Досвід роботи з Python, Bash, PowerShell