Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
21 вересня 2023

Program Manager/Delivery Manager (Competence Centre Creation) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), віддалено

Володієш специфічними доменними знаннями і готовий ними скористатися?
Готовий глибше досліджувати галузі фармацевтики, страхування, фінансових технологій (Фінтех) або галузь, яка буде визначена пізніше (TBD).
Бажаєш створити власний підрозділ та успішно вести його до досягнення бізнес-цілей?
Якщо так — у нас є чудова можливість для тебе!

Компанія Sigma Software запрошує на роботу мотивованого та орієнтованого на результат програмного менеджера з сильними лідерськими якостями.

Сфера роботи: програма — це кілька пов’язаних між собою проєктів, які скоординовано керуються для отримання переваг, що були б недосяжні, якби керування проєктами виконувалось окремо. Менеджер програми здійснює нагляд за загальним виконанням усіх проєктів, що входять до програми, і створює плани для досягнення спільних цілей на рівні програми.

Бізнес-фокус: стейкхолдери програми; фінансовий стан програми/проєкту(ів); стабільне надання послуг (шляхом залучення та навчання менеджерів проєктів, а також побудови ефективного контролю та управління програмою).

Основні обов’язки: забезпечення успішного досягнення цілей замовника(ів) на рівні програми. Управління фінансовими результатами програми та забезпечення ефективної діяльності проєктної групи в рамках програми на тактичному та стратегічному рівнях. Нагляд за поставкою проєктів до просунутого рівня зрілості. Розвивати бізнес-можливості та розширювати клієнтську базу відповідно до стратегічної мети програми, забезпечувати злагоджену співпрацю з усіма підрозділами компанії для досягнення найвищої ефективності.

Додаткові ролі: програмний менеджер може виконувати обов’язки менеджера ресурсів та/або акаунт-менеджера. Ти можеш виступати в ролі акаунт-менеджера на конкретних завданнях і виділяти час на розгляд нової бізнес-пропозиції, підготовленої одним з твоїх ПМ-ів.

Обов’язки

 • Забезпечення внутрішнього та зовнішнього менеджменту клієнтів шляхом ефективної комунікації на рівні, що відповідає загальноприйнятим стандартам ділової етики
 • Контроль за наданням послуг та реалізацією проєктів шляхом активного керівництва командою менеджерів проєктів. Забезпечення запуску, адаптації методології та реалізації проєктів відповідно до найбільш підходящої моделі надання послуг та найкращих практик управління проєктами
 • Забезпечення високоякісного аналізу портфельних ризиків, відстеження, реагування на них та відповідне інформування клієнтів про ризики
 • Контроль ключових показників, зокрема, прибутковості, доходу, використання, відтоку персоналу, та вживання активних заходів для підтримання їх на найкращому можливому рівні
 • Управління ресурсами та людьми, активна участь у плануванні необхідних наймів у співпраці з командою рекрутингу, забезпечення професійного зростання співробітників
 • Бути підприємливим і діяти в якості агента клієнта, розвиваючи відносини з клієнтами та розширюючи бізнес-розуміння, а також пропонуючи додаткові послуги, які можуть знадобитися клієнтам.
 • Брати участь у процесах пресейл та апсейл на поточному акаунті
 • Брати активну участь у ділових та контрактних переговорах, а також визначати комерційні умови в контрактах
 • Вживати коригувальних заходів, необхідних для виконання повного обсягу робіт з бажаною якістю, вчасно і в рамках бюджету (включно з управлінням змінами в обсязі робіт, зниженням ризиків тощо)
 • Управління персоналом проєкту (частково): відстеження, координація та інформування керівництва про необхідність кар’єрного зростання персоналу; уникнення конфліктів в команді
 • Долучатись до діяльності в сфері пресейл

Вимоги

 • Глибоке знання методології, інструментів та методів управління проєктами та програмами
 • Щонайменше 5 років досвіду управління проєктами
 • Досвід роботи в якості SME у будь-якій сфері та готовність повторити історію успіху в галузях фармацевтики, страхування, фінансових технологій (Фінтех) або в галузі, яка буде визначена пізніше (TBD — to be determined)
 • Досвід роботи менеджером з розвитку бізнесу (пропозиції, контракти, передпродажні комунікації)
 • 2+ роки досвіду в управлінні проєктними менеджерами. Досвід участі в оцінці членів команди, складанні кар’єрних планів
 • Сильні навички управління ризиками
 • Сильні навички тактичного планування та лідерства
 • Хороші комунікаційні та презентаційні навички для ефективного спілкування з клієнтами та проєктними командами
 • Досвід роботи менеджером з розвитку бізнесу (пропозиції, контракти, передпродажні комунікації)
 • Здатність керувати проєктами безпосередньо або контролювати інших менеджерів проєктів
 • Сильні організаторські здібності, вміння вести переговори, вирішувати конфлікти
 • Поглиблене розуміння корпоративного середовища та цілей компанії; здатність пропонувати рішення для їх досягнення
 • Рівень володіння англійською мовою Advanced

Do you possess any specific domain knowledge and are ready to take advantage of it?
Are you ready to dig deepper in Pharmatech/Insurtech/Fintech/tbd domains?

Would you accept the challenge of creating your own sub-unit and successfully leading it to meet the business goals?

If yes — we have a bright opportunity for you!

We are in search of a self-motivated and results-driven Senior Project\Program Manager with strong leadership skills.

Scope: A program is a group of related projects managed in a coordinated manner to obtain benefits not available from managing them individually. Program Manager is overseeing the overall performance of all of the projects comprising the program and creating program-level plans to accomplish shared goals.

Business focus: Program stakeholders; Financial health of the program/project(s); Sustainable service delivery (by engaging and coaching Project Managers and building efficient program control and governance).

Primary duties: Ensure successful customer(s) goals achievement at the Program level. Manage the program’s financial results and ensure efficient performance of the project group within the Program on the tactical and strategic levels. Conduct delivery supervision of projects up to Advanced maturity level. Drive business opportunities and expand the customers’ base accordingly to the strategic goal of the Program, ensure smooth collaboration with all Company sub-units to achieve the highest value.

Additional roles: Program Manager may take responsibilities of Resource Manager and/or Account Manager roles. You can act as an Account Manager on specific assignments and allocate time to review a new business proposal prepared by one of your PMs.

Responsibilities

 • Ensure internal and external customers’ management through effective communication at the level required by generally applicable business ethics standards
 • Supervise services and projects delivery by active leadership of PMs’ team. Ensure projects start, tailoring, and delivery according to the best fit delivery model and best project management practices
 • Provide high quality portfolio risk analysis, tracking, acting upon and communicating risks properly towards customers
 • Control KPIs, such as profitability, revenue, utilization, attrition, and take active actions to keep them at best possible level
 • Be resource and people manager, actively participate in planning required hires in collaboration with the Recruiting team, ensure onboarded people’s professional growth
 • Be an entrepreneur and act as customer’s agent, by developing customer relations and business insight, and proposing extra services customers may need
 • Participate in pre-sale and up-sale on the current account
 • Take active part in business and contract negotiations, as well as define business terms in contracts
 • Take corrective actions required to deliver a complete scope with the desired quality on time and within the budget (including scope change management, risk mitigation, etc.)
 • Manage project staff (partially): tracking, coordinating, and notifying management about the need for staff career growth; avoiding conflicts in the team
 • Take part in pre-sale activities

Requirements

 • Strong knowledge of project and program management methodology, tools, and techniques
 • At least 5 years of project management experience
 • 2+ years of experience in PMs’ management. Experience in participation in team members evaluation, composing career roadmaps
 • Experience in acting as an SME in any domain and readiness to repeat a success story in Pharmatech/Insurtech/Fintech/tbd
 • Experience as a business development manager (proposals, contracts, pre-sale communications)
 • Strong risk management skills
 • Strong tactical planning and leadership skills
 • Good communication and presentation skills to communicate effectively with customers and project teams
 • Experience as a business development manager (proposals, contracts, pre-sale communications)
 • Ability to manage projects directly or supervise another PMs
 • Strong organizational, negotiation, conflict resolution capabilities
 • Advanced understanding of corporate environment and objectives; ability to propose solutions for their achievement
 • Advanced level of English