Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
3 лютого 2023

Middle/Senior Embedded Developer (IoT) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), Стокгольм (Швеція), віддалено

Sigma Software шукає досвідченого розробника вбудованих систем, який має велике бажання зробити внесок у розробку продукту всесвітньо відомої компанії та приєднатися до команди, що працює над кліматичними рішеннями для розумного будинку.

Звучить захоплююче? Тоді продовжуйте читати!

Project

Проект включає розробку кліматичних рішень для розумного дому для клієнта, який працює у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC). Разом із клієнтом ми пропонуємо інтелектуальні кліматичні рішення щодо бездротового підключення та інтелектуального керування для будь-якого типу власності, будь то багатоквартирний будинок, промислова будівля, готель чи заміський будинок, щоб допомогти зменшити споживання енергії для клієнтів нашого замовника і для суспільства в цілому.

Responsibilities

 • Проектувати окремі компоненти, модулі, класи, пристрої
 • Кодувати, усувати помилки, створювати документацію та обслуговувати частини програмного та апаратного забезпечення
 • Проводити різні види тестування
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Сприяти розробці проектно-технічної документації та документації користувача
 • Допомагати інженерам-тестувальникам і допоміжному персоналу у вирішенні технічних питань встановлення програмного забезпечення та його експлуатації
 • Брати участь у телефонних конференціях і особистих зустрічах із замовником і його партнерами
 • Дотримуватися найкращих інженерних практик, технічних стандартів і критеріїв якості, встановлених на проекті
 • Звітувати про стан і прогрес відповідно до проекту та вимог компанії
 • Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, прийнятих процедурах та інженерних практиках, конфігураціях середовища тощо та пропонувати покращення
 • Передавати технічні проблеми архітектору, керівнику групи та керівнику проекту
 • Підвищувати свою кваліфікацію на різних навчальних курсах, семінарах та/або в інших освітніх організаціях

Requirements

 • Принаймні 5 років досвіду роботи з C
 • Добре знання C++
 • Досвід роботи з ESP32
 • Знання широко використовуваних платформ (ST, SiLabs, NXP, TI), інтерфейсів і протоколів (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet тощо)
 • Досвід усунення помилок та виявлення проблем у рішеннях для вбудованих систем. Має включати вилучення помилок у програмному забезпеченні на реальних пристроях і усунення проблем
 • Рівень англійської мови на рівні Upper-Intermediate

Sigma Software is looking for an experienced Embedded Developer who has a strong desire to contribute to the product development of a world-famous company and join the team working on smart home climate solutions.

Sounds exciting? Then keep reading!

Project

The project includes the development of smart home climate solutions for a client operating in the heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) domain. Together with the client, we bring smart climate solutions in terms of wireless connectivity and intelligent control for any type of property, whether it is an apartment block, an industrial building, a hotel, or a country house to help reduce energy consumption for our client’s customers and for society at large.

Responsibilities

 • Design separate components, modules, classes, devices
 • Code, debug, document, and maintain portions of software and hardware
 • Perform different types of testing
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
 • Help test engineers and support personnel in solving technical issues of software installation and its operation
 • Participate in conference calls and face-to-face meetings with the customer and customer partners
 • Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
 • Report status and progress according to the project and company demands
 • Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures, and engineering practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
 • Escalate technical issues to the Architect, Team Lead, and Project Manager
  Improve your qualification within the areas of expertise at various training courses, seminars, and/or other educational organizations

Requirements

 • At least 5 years of experience with C 
 • Good knowledge of C++
 • Experience with ESP32
 • Knowledge of widely used platforms (ST, SiLabs, NXP, TI), interfaces and protocols (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet, etc.)
 • Experience in debugging and troubleshooting solutions for embedded systems. It should include software debugging on real devices and debugging issues
 • At least Upper-Intermediate level of English