Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
4 квітня 2023

Senior Ruby Developer (AdTech) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), віддалено

Do you know how to solve business problems and take responsibility for the result? Would you like to bring your ideas to the product you create?

We are inviting a skilled and inspired Ruby on Rails professional to collaborate with the clients on a daily basis and help improve the existing solution.

CUSTOMER

Our customer is a full-service digital innovation company that leverages online advertising and proprietary technologies to build publishing brands in the gaming and entertainment verticals. They provide an all-inclusive solution to manage every aspect of the ad ecosystem for digital publishers through machine learning technology.

PROJECT

Our client’s product is a unique platform that helps integrate advertising with client’s products letting them increase Ad Revenue and run their businesses more efficiently.

Closely cooperating with a team on the customer’s side and looking into new features, you will help improve the platform and make it more efficient.

REQUIREMENTS

 • 5+ years of professional software development experience
 • Strong working experience and deep knowledge of Ruby
 • Understanding and experience with front-end programming: JavaScript, AJAX, JSON, HTML5
 • Experience writing and communication with backend services using RESTful APIs, gRPC, or messaging-based systems
 • Experience using Git for version control
 • Must be detail-oriented, self-organized, committed to quality, and capable of tracking multiple issues simultaneously
 • Clear and effective written and verbal communication skills
 • Upper-Intermediate level of English

WOULD BE A PLUS:

 • Experience with Backbone.js
 • Knowledge of SQL
 • Experience with AWS
 • Experience in the AdTech industry
 • Passion for following SOLID Design Principles

PERSONAL PROFILE

 • High level of self-organization
 • Flexibility and initiative
 • Striving to high quality solutions and orientation on details

RESPONSIBILITIES

 • Develop and launch new capabilities to adapt to evolving business needs
 • Be an active and engaged owner of the product and customer experience, collaborating effectively with Product Management, Data Engineering, and other disciplines
 • Maintain high standards of code quality, including tests and documentation, and encourage the same by providing constructive code reviews to collaborators
 • Work closely with other engineers to investigate design approaches, prototype new technology, and evaluate technical feasibility of new features
 • Manage multiple competing priorities in a fast-paced, exciting environment
 • Troubleshoot and resolve issues, problems, and errors encountered across our various endpoints
 • Provide architectural input when designing new features with an eye toward fault tolerance and low latency
 • Debug operational issues and outages

Вмієш вирішувати бізнес-завдання і нести відповідальність за результат? Хочеш привносити свої ідеї в продукт, який створюєш?

Запрошуємо кваліфікованого та натхненного професіонала Ruby on Rails для щоденної співпраці з клієнтами та допомоги у вдосконаленні існуючого рішення.

КЛІЄНТ

Наш клієнт — це компанія з повного спектру цифрових інновацій, яка використовує онлайн-рекламу та власні технології для створення видавничих брендів у сферах ігор і розваг. Вони пропонують комплексне рішення для керування всіма аспектами рекламної екосистеми для цифрових видавців за допомогою технології машинного навчання.

ПРОЕКТ

Продукт нашого клієнта — це унікальна платформа, яка допомагає інтегрувати рекламу з продуктами клієнта, дозволяючи їм збільшити дохід від реклами та ефективніше вести свій бізнес.

Тісно співпрацюючи з командою на стороні клієнта та вивчаючи нові функції, ти допоможеш покращити платформу та зробити її ефективнішою.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Розробляти та запускати нові можливості для адаптації до мінливих потреб бізнесу
 • Бути активним і зацікавленим власником продукту та клієнтського досвіду, ефективно співпрацюючи з управлінням продуктами, розробкою даних та іншими дисциплінами
 • Підтримувати високі стандарти якості коду, включаючи тести та документацію, а також заохочувати таку поведінку в інших, надаючи конструктивні огляди коду колегам
 • Тісно співпрацювати з іншими інженерами, щоб досліджувати підходи до проектування, створювати прототип нової технології та оцінювати технічну здійсненність нових функцій
 • Керувати кількома конкуруючими пріоритетами в швидкоплинному захоплюючому середовищі
 • Усувати несправності і вирішувати проблеми, складнощі і помилки, що виникають на різних наших кінцевих точках
 • Надавати архітектурний внесок під час розробки нових функцій з оглядом на відмовостійкість і низьку затримку
 • Усувати операційні проблеми і збої

ВИМОГИ

 • 5+ років професійного досвіду розробки програмного забезпечення
 • Значний досвід роботи та глибоке знання Ruby
 • Розуміння та досвід фронтенд програмування: JavaScript, AJAX, JSON, HTML5
 • Досвід написання та спілкування з серверними сервісами за допомогою RESTful API, gRPC або систем на основі обміну повідомленнями
 • Досвід використання Git для контролю версій
 • Орієнтованість на деталі, самоорганізованість, турбота про якість та здатність відстежувати декілька задач одночасно
 • Чітке та ефективне письмове та усне спілкування
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate

БУДЕ ПЛЮСОМ:

 • Досвід роботи з Backbone.js
 • Знання SQL
 • Досвід роботи з AWS
 • Досвід роботи в індустрії AdTech
 • Пристрасть до дотримання принципів дизайну SOLID

ОСОБИСТИЙ ПРОФІЛЬ

 • Високий рівень самоорганізації
 • Гнучкість та ініціативність
 • Прагнення до якісних рішень та орієнтація на деталі