Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
17 липня 2023

Senior Full Stack Developer (AdTech) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), віддалено

We are looking for a motivated and self-driven Senior Full Stack Developer to join our professional team.

As a Senior Developer, you will be responsible for analyzing and solving different business problems in the technology field. Designing, implementing, unit testing, and documenting software systems will be your daily routine.

Are you interested? You are welcome to join!

CUSTOMER

Our client is a UK-based company whose mission is to create a better internet. We build an analytics platform which connects marketers to publishers, to ensure investment in great content creators continues—whilst allowing both parties to grow efficiencies in their business.

PROJECT

Along with the Customer, we are building the next generation of artificial intelligence technology to help keep the web running. We are all used to a free internet with a diverse set of services and content, but without a sustainable way for creators to monetize their work we will be left with only a few portals, run by large corporations.

There are a lot of reasons to join our project. Here are just few of them:

 • GCP infrastructure
 • ML
 • Big Data
 • Active development stage
 • Working closely with CTO — ability to make a great impact on a project

REQUIREMENTS

 • 5+ years of software engineering experience
 • Excellent knowledge of JavaScript, TypeScript
 • Solid experience with Vue.js, Node.js, and the related ecosystem
 • Strong knowledge of algorithms and data structures
 • Experience with designing, implementing, and shipping rich web applications
 • Expert in documentation and Software Development Lifecycle and ALM Tools
 • Strong estimation skills, ability to come up with solutions, pros/cons
 • Strong knowledge of functional programming concepts and other programming paradigms
 • Openness to working and collaborating in a multidisciplinary team

WOULD BE A PLUS:

 • Working experience with Python
 • Experience with GCP

RESPONSIBILITIES

 • Implement portions of software following given classes/components design and using your primary tech stack
 • Ensure quality, maintainability, and conformance of software to best practices
 • Produce clean code
 • Participate in requirements clarification sessions, collect inputs and requirements of assigned tasks
 • Proactively review own code with peers to ensure its quality
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Play supervisory, advisory, and coaching roles for one or several Juniors specialists, ensure their assigned tasks delivery thanks to guidance and peer reviews provided
 • Develop technical project documentation and user documentation
 • Participate in project and team meetings, provide relevant contributions and information
 • Participate in technical interviews of software developer specialists and perform an assessment of candidates’ capabilities against job requirements

Ми шукаємо мотивованого та самостійного старшого розробника Full Stack, який приєднається до нашої професійної команди.

Як старший розробник, ти будеш відповідати за аналіз і вирішення різних бізнес-проблем у сфері технологій. Проектування, впровадження, модульне тестування та документування систем програмного забезпечення стануть твоєю щоденною рутиною.

Цікаво? Ласкаво просимо приєднатися!

КЛІЄНТ

Наш клієнт — британська компанія, місія якої — створити кращий Інтернет. Ми створюємо аналітичну платформу, яка з’єднує маркетологів і видавців, щоб забезпечити продовження інвестицій у чудових творців контенту, дозволяючи обом сторонам підвищувати ефективність свого бізнесу.

ПРОЕКТ

Разом із клієнтом ми розробляємо технологію штучного інтелекту наступного покоління, щоб підтримувати роботу Інтернету. Ми всі звикли до безкоштовного Інтернету з різноманітним набором послуг і контенту, але без сталого способу монетизації творцями своєї роботи ми залишимося лише з кількома порталами, якими керують великі корпорації.

Є багато причин приєднатися до нашого проекту. Ось лише деякі з них:

— Інфраструктура GCP
— Машинне навчання
— Великі дані
— Активна стадія розробки
— Тісна співпраця з CTO — здатність суттєво впливати на проект.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Впроваджувати частини програмного забезпечення, дотримуючись проєктних класів/компонентів і використовуючи свій основний стек технологій
 • Забезпечувати якість, зручність обслуговування та відповідність програмного забезпечення найкращим практикам
 • Створювати зрозумілий код
 • Брати участь у сесіях з уточнення вимог, збирати вхідні дані та вимоги до призначених завдань
 • Проактивно перевіряти власний код разом із колегами, щоб переконатися в його якості
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Виконувати наглядову, консультативну та тренерську роль для одного або кількох Junior-спеціалістів, забезпечувати виконання поставлених їм завдань завдяки керівництву та партнерським перевіркам
 • Розробляти проєктно-технічну документацію та документацію користувача
 • Брати участь у проєктних зустрічах та зустрічах команди, надавати відповідні внески та інформацію
 • Брати участь у технічних співбесідах з фахівцями-розробниками та проводити оцінку здібностей кандидатів щодо вимог посади

ВИМОГИ

 • 5+ років досвіду розробки програмного забезпечення
 • Відмінне знання JavaScript, TypeScript
 • Великий досвід роботи з VueJS, Node.js і пов’язаною екосистемою
 • Глибоке знання алгоритмів і структур даних
 • Досвід проєктування, реалізації та поставки багатофункціональних веб-додатків
 • Експерт із документації та життєвого циклу розробки програмного забезпечення та інструментів ALM
 • Сильні навички оцінки, здатність пропонувати рішення, бачити за/проти
 • Глибоке знання концепцій функціонального програмування та інших парадигм програмування
 • Відкритість до роботи та співпраці в мультидисциплінарній команді

БУДЕ ПЛЮСОМ:

 • Досвід роботи з Python
 • Досвід роботи з GCP