Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
12 травня 2023

Strong Middle/Senior DevOps Engineer (Pharmatech domain, Real-Time Analytics SME) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), Стокгольм (Швеція), віддалено

Шукаємо розробника для участі в проєкті у сфері Pharmatech.
Наш ідеальний кандидат може розбирати та вирішувати складні проблеми, має сильну мотивацію доводити справу до кінця, а також практичне прагматичне мислення! Він або вона має орієнтацію на деталі та здатність покращувати загальну якість.

Ми шукаємо інженера, який би міг творчо впоратися зі складними залежностями та неоднозначними вимогами, конкуруючи за бізнес-пріоритети, водночас створюючи оптимальні рішення, що відповідають меті.

Наш клієнт — біофармацевтична компанія, яка зосереджена на наукових інноваціях для постачання ліків і вакцин, які можуть допомогти мільйонам людей у всьому світі.

Обов’язки

 • Ефективна співпраця з членами команди та замовником протягом виконання проєкту
 • Проєктування, налаштування, конфігурування та тестування інфраструктури проєкту
 • Збір вимог до інфраструктури та прийняття технологічних рішень щодо постачальників, інструментів та підходів до налаштування інфраструктури
 • Розробка та впровадження інструментів, призначених для автоматизації управління і конфігурації інфраструктури, з використанням підходу Infrastructure as Code (IaC), де це можливо
 • Технічне керування завданнями, пов’язаними з контролем, встановленням графіків, плануванням і розгортанням релізів у різних середовищах, із забезпеченням цілісності робочих середовищ і релізу правильних компонентів
 • Аналіз і прийняття технічних рішень щодо кастомізації, налаштування, конфігурації та підтримки сторонніх служб та інтеграцій, пов’язаних з інфраструктурою. Наприклад:
 • Сервіси PaaS, що надаються постачальниками хмарних послуг
 • Інфраструктурні продукти від сторонніх постачальників програмного забезпечення
 • Технічне керування завданнями, пов’язаними зі створенням конвеєра CI/CD, налаштуванням і конфігуруванням інструментів CI/CD
 • Робота над вирішенням інцидентів/проблем протягом усього життєвого циклу та якнайшвидше їх вирішення. Запобігання інцидентам і мінімізація впливу інцидентів, яким неможливо запобігти
 • Проектування, розробка та підтримка документації інфраструктури, такої як діаграми інфраструктури, списки інвентаризації активів тощо
 • Контроль відповідності надання послуг бюджету, стандартам якості та вимогам клієнтів і зацікавлених сторін. Постійне вдосконалення та оптимізація інфраструктури проекту
 • Розробка та впровадження рішень моніторингу/оповіщення для задоволення поточних і майбутніх вимог проекту. Постійний моніторинг працездатності продукту (системи) і прийняття технічного рішення на основі проаналізованих результатів
 • Координація інфраструктури, пов’язана з заходами з проектування та налаштування на різних етапах проекту, робота з різними постачальниками товарів та послуг для забезпечення продуктивного середовища
 • Допомога в аудиті проектів для покращення якості, де це необхідно, і визначення швидших, дешевших і простіших способів надання послуг, де це можливо
 • Здійснення технічного нагляду та інструктаж середнього та молодшого персоналу

Вимоги

 • Загальне знайомство з AWS
 • Flink
 • Kafka
 • EMR — Cluster. EC2, EKS 
 • AWS IAM 
 • Java/Python
 • Terraform
 • Packer
 • Elastic
 • Grafana 
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate
 • Відмінні навички спілкування, як усні, так і письмові
 • Вміння працювати в команді
 • Вміння працювати на випередження
 • Ефективна співпраця  

Бажано: 

 • Знання німецької мови
 • Spiffe/Spire
 • Досвід з Azure DevOps: Pipeline, Permission mngt, Artifacts 
 • Безпека ланцюга поставок
 • Open Policy Agent / Rego 
 • Kubernetes 
 • Docker 
 • AWS CloudFormation 
 • СloudWatch 
 • S3 
 • Typescript - CDK8s
 • VPC

We are looking for a Software Engineer to join a project in the Pharmatech domain.
Our ideal candidate can break down and solve complex problems with a strong motivation to get things done with a boots-on-the-ground, pragmatic mindset! He or she is detail-oriented and has the ability to improve overall quality.

We are looking for an engineer who can creatively handle complex dependencies and ambiguous requirements, competing for business priorities, while producing fit-for-purpose, optimal solutions.

Our customer is a biopharmaceutical company, which focuses on scientific innovation to deliver medicines and vaccines that may help millions of people around the world.Responsibilities

 • Effectively collaborating with the team members and the customer over the course of the project
 • Designing, setting up, configuring, and testing the project infrastructure
 • Gathering the requirements related to the infrastructure and making technology decisions on vendors, tools, and approaches related to the infrastructure setup
 • Designing and implementing the tools intended for the automation of the infrastructure management and configuration, using the Infrastructure as Code (IaC) approach where applicable
 • Technically driving the tasks related to controlling, scheduling, planning, and deploying releases to different environments, ensuring that the integrity of live environments is protected and that the correct components are released
 • Analyzing and taking technical decisions on how to customize, set up, configure, and maintain the 3rd party services and integrations related to the infrastructure. Such as:
 • PaaS services provided by the Cloud providers
 • Infrastructure products from 3rd party software vendors
 • Technically driving the tasks related to building a CI/CD pipeline, setting up and configuring CI/CD tools
 • Working on the incidents/problems resolution throughout their lifecycle and resolving them as quickly as possible. Preventing incidents from happening and minimizing the impact of incidents that cannot be prevented
 • Designing, developing, and maintaining infrastructure documentation, such as infrastructure diagrams, assets inventory lists, etc.
 • Monitoring service delivery compliance to budget, quality standards, and customer and business stakeholder requirements. Continuously improving and optimizing project infrastructure
 • Designing and implementing monitoring/alerting solutions to meet the project’s current and future requirements. Continuously monitoring the product (system) health and making a technical decision based on analyzed results
 • Performing infrastructure coordination related to the design and setup activities at different stages of a project work with various vendors and service providers to ensure a productive environment
 • Helping in auditing of the projects to improve quality where necessary and to identify faster, cheaper, and easier ways of providing a service where applicable
 • Carrying out technical supervision and coaching of middle and junior staff

Requirements

 • AWS general 
 • Flink
 • Kafka
 • EMR — Cluster. EC2, EKS 
 • AWS IAM 
 • Java/Python
 • Terraform
 • Packer
 • Elastic
 • Grafana 
 • Upper-Intermediate English level 
 • Excellent communication skills, both verbal and written
 • Able to work as part of a team
 • Ability to work proactively 
 • Effective collaboration 

Nice to have: 

 • German language
 • Spiffe/Spire
 • Experience with Azure DevOps: Pipeline, Permission mngt, Artifacts 
 • Supply-chaine security
 • Open Policy Agent / Rego 
 • Kubernetes 
 • Docker 
 • AWS CloudFormation 
 • СloudWatch 
 • S3 
 • Typescript - CDK8s
 • VPC