Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
27 вересня 2022

Test Automation Engineer (Cloud Migration) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, віддалено

Захоплюєшся перевіркою якості продукції? Хочеш бути частиною талановитої команди, яка піклується про свої продукти та прагне зробити їх найкращими на ринку? Тоді приєднуйся до нас!
Sigma Software шукає інженера з автоматизації тестування, який би хотів приєднатися до компанії SkyKick із Сіетла.
Якщо ти бажаєш приєднатися до команди професіоналів, то ми чекаємо на тебе!

Замовник

Ми співпрацюємо з компанією SkyKick із Сіетла. Допомагаючи ІТ-провайдерам досягти успіху в хмарі, SkyKick відіграє важливу роль у світі Microsoft.

Проєкт

Продукт, над яким ми працюємо — це набір інструментів для перенесення компаній із Gmail/Microsoft Exchange та інших серверів електронної пошти на Microsoft 365.

SkyKick Migration Suite надає ІТ-партнерам автоматизований інструмент міграції для прискорення хмарного бізнесу з комплексним плануванням, точним наданням ресурсів, без втрати даних і з чудовою взаємодією з кінцевим користувачем. На відміну від інших інструментів міграції Office 365, які зосереджені головним чином на переміщенні даних на стороні сервера — один крок у комплексному консультаційному проекті з міграції — технологія SkyKick автоматизує 90% ручних зусиль і допомагає партнерам керувати всіма важливими етапами всього проекту міграції.
Команда Sigma Software працює разом із командою в США, але як окрема підкоманда зосереджена на розробці нових функцій. Команда розробників знаходиться в США і фокусується на виправленні помилок.

Обов’язки

 • Ідентифікація та вибір тестових випадків для автоматизації
 • Застосування різних дизайнів і документування стратегії автоматизованого тестування
 • Створення плану автоматизованого тестування та отримання схвалення
 • Створення, покращення, налагодження та виконання тестів
 • Збірка та моніторинг процесу управління дефектами
 • Управління змінами та виконання регресійних тестів
 • Розробка точних рішень для проблем, пов’язаних з ідентичністю об’єкта та обробкою помилок
 • Взаємодія з клієнтами для вирішення різноманітних проблем, з якими вони стикаються, та інформування про ситуацію
 • Ефективна співпраця з командою розробників для досягнення прийнятних результатів

Вимоги

 • 3+ роки досвіду ручного та автоматизованого тестування
 • Принаймні 2 роки досвіду розробки автоматизованих тестів для веб-орієнтованих проєктів
 • Глибокі знання та досвід роботи з Visual Studio, C#, Selenium та/або Playwright і Specflow
 • Досвід роботи в середовищі Agile/SCRUM
 • Добре розуміння процесів розвитку
 • Хороші знання та досвід використання методів проєктування тестування
 • Хороші знання специфіки автоматизації тестування, підходів, інструментів тощо
 • Принаймні Upper-Intermediate рівень розмовної та письмової англійської мови

Персональний профіль

 • Node.js, TypeScript, будь-який тестовий фреймворк (Cypress, TestCafe, інші) — від хорошого до сильного
 • C#, SpecFlow, будь-які тестові програми Xunit/Nunit/MSTest — від хорошого до сильного

We are inviting a Test Automation Engineer to join the development of a unique automated migration tool named SkyKick.

Are you excited about checking the quality of products? Do you want to be a part of a talented team caring about their products and striving to make them the best on the market? Then join us!
Sigma Software is looking for a Test Automation Engineer who would like to team up with a Seattle-based company named SkyKick.
If you feel like joining a team of professionals, then we are waiting for you!

Customer

We cooperate with a Seattle-based company named SkyKick. Helping IT providers be more successful in the cloud, SkyKick plays an important role in the Microsoft cosmos.

Project

The product we work on is a suite of tools for migrating businesses from Gmail/Microsoft Exchange and other Email servers into Microsoft 365.

SkyKick Migration Suite provides IT partners with an automated migration tool to accelerate a cloud business with comprehensive planning, accurate provisioning, no lost data, and a great end-user experience. Unlike other Office 365 migration tools that focus primarily on moving server-side data — one step in a comprehensive migration-consulting project — SkyKick technology automates 90% of the manual effort and helps partners manage all the essential steps across the entire migration project.
Sigma Software team is working together with the US team, but as a separate sub-team concentrated on new features development. The Dev Team is in the US and is focused on bug fixing.

Responsibilities

 • Identifying and selecting automation test cases
 • Applying various designs and documenting the automation test strategy
 • Creating an automation test plan and getting approval
 • Creating, enhancing, debugging, and running test cases
 • Collating and monitoring the defect management process
 • Managing the changes and executing regression tests
 • Coming up with exact solutions for problems related to object identity and error handling
 • Interacting with clients to solve various issues they face and updating on the situation
 • Effective collaboration with the development team to achieve acceptable results

Requirements

 • 3+ years of experience with manual and automated testing
 • At least 2 years of experience in developing automation tests for web-oriented projects
 • Strong knowledge and experience with Visual Studio, C#, Selenium or/and Playwright, and Specflow
 • Experience working in an Agile/SCRUM environment
 • Good understanding of the development processes
 • Good knowledge and experience using Test Design techniques
 • Good knowledge of test automation specifics, approaches, tools, etc.
 • At least Upper-Intermediate level of spoken and written English

Personal profile

 • Node.js, TypeScript, any test framework experience (Cypress, TestCafe, others) — Good to Strong
 • C#, SpecFlow, any test runners Xunit/Nunit/MSTest — Good to Strong