Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
21 вересня 2022

Junior/Middle .NET Developer (Cloud Backup Project) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, віддалено

Ти .NET інженер, що готовий глибоко зануритися в захоплюючий продукт і вразити галузь неймовірною креативністю? Як щодо того, щоб доєднатись до команди, що розробляє продукти з усмішкою? Це може бути твій золотий шанс!
Будь певен, на цьому далекосяжному проекті на тебе чекає гора можливостей та інновацій, тож приготуйся скористатися кожною можливістю та перетворити її у корисні навички. Новітні технології, розробка продукту, пряме спілкування з клієнтом і це ще не все.
Ти станеш частинкою гнучкого, прозорого середовища та працюватимеш пліч-о-пліч із командою експертів із різноманітним досвідом.
Це твій шанс внести помітний вклад та вплинути на новаторський продукт у індустрії Cloud.

Customer
Наш клієнт — компанія SkyKick із Сіетла. Допомагаючи ІТ-провайдерам досягати успіху в Cloud, SkyKick відіграє важливу роль у Microsoft космосі. Понад 20 000 IT-партнерів у понад 125 країнах прискорюють свій Cloud бізнес за допомогою нашого клієнта SkyKick.

Project
Проєкт — це рішення для резервного копіювання Microsoft Office 365. Він надає партнерам потужний інструмент резервного копіювання ключових виробничих ресурсів, які використовуються малими підприємствами, включаючи Exchange Online, SharePoint і OneDrive, а також новітні інструменти для співпраці, такі як Microsoft Teams.Одним із головних викликів є те, що розробка продукту буде здійснюватися паралельно командою США.
Клієнт також очікує від нашої команди технічних і технологічних ідей і найкращих практик. Таким чином, цей проект сповнений можливостей для мозкового штурму, обговорення переваг та недоліків, визначення шляхів вирішення технічних проблем з подальшою їх реалізацією на практиці.
Очікується, що команда Sigma Software включатиме 5 осіб: 1 старшого розробника/лідера команди, 1 середнього розробника, 1 молодшого розробника, 1 інженера з автоматизації тестування, 1 менеджера проекту.
Ми дотримуємося процесу, заснованого на Scrum, тому тобі варто очікувати щоденні зустрічі із клієнтом.
Технології: C#, .NET Core, MS Azure, Entity Framework Core, Docker, Kubernetes

Responsibilities
— Виконувати розробку нового функціоналу і вдосконалень
— Писати код, виправлення помилок, документувати та підтримувати компоненти програмного забезпечення
— Брати участь у експертній перевірці коду та дизайну
— Виконувати модульне та інтеграційне тестування
— Сприяти хорошим принципам дизайну, таким як повторне використання коду, модульність і розширюваність
— Сприяти розробці проектно-технічної документації
— Надавати допомогу інженерам з тестування та допоміжному персоналу у вирішенні технічних питань зі встановлення та експлуатації програмного забезпечення
— Брати участь у телефонних конференціях із клієнтом із США
— Бути активним учасником Scrum зустрічей, таких як щоденні стендапи, демонстрації, планування, ретро, грумінг тощо.
— Звітувати про стан і прогрес відповідно до вимог проєкту

Requirements

— Принаймні 2-3 років досвіду роботи з .NET у розробці комерційного програмного забезпечення
— Добре знання мови програмування C# та платформи .NET (.NET Framework 4.x, .NET Core)
— Знання Angular (або будь-якого іншого Front-end фреймворку з бажанням перейти на Angular) буде великим плюсом
— Глибоке знання та правильне використання об’єктно-орієнтованого програмування та проектування
— Ознайомленість із метою та механізмом модульного тестування, фреймворками та інструментами модульного тестування
— Досвід проектування та розробки баз даних, SQL Server
— Досвід процесів Agile розробки ПЗ (Scrum, Kanban)
— Мінімальний рівень англійської мови Intermediate. Перевага Upper-Intermediate


We are looking for an enthusiastic and motivated Junior .NET Developer to work on an exciting product and affect the industry with incredible creativity.

Are you a .NET Engineer ready to dive deep into an exciting product and affect the industry with incredible creativity? How about joining the team developing products with a smile? This might be your golden chance!

Be sure, there are a bunch of opportunities and innovations awaiting you at this far-reaching project, so prepare to grab every possibility and turn all of them into handy skills. Latest technologies, product development, direct communication with a customer and that’s not all. You will be part of a flexible, transparent environment and will work side by side with a team of experts with various backgrounds.

This is your chance to make a difference and influence a ground-breaking product in the cloud industry.

Customer:
Our customer is a Seattle-based company named SkyKick. Helping IT providers be more successful in the cloud, SkyKick plays an important role in the Microsoft cosmos. Over 20,000 IT partners in over 125 countries are accelerating their cloud businesses with our client SkyKick.

Project:
The project is a Microsoft Office 365 backup solution. It gives partners a powerful backup tool for key productivity assets used by small businesses — including Exchange Online, SharePoint, and OneDrive and the latest collaboration tools such as Microsoft Teams.

One of the main challenges is that development activities of the product will be done in parallel by a US team.

The customer also expects technical- and process-wise ideas and best practices from our team. Thus, this project is full of opportunities to brainstorm, discuss pros and cons, define ways of resolving technical challenges with their following implementation in practice.

The team on Sigma Software’s side is expected to include 5 people: 1 Senior Developer/Team Lead, 1 Middle Developer, 1 Junior Developer, 1 Test Automation Engineer, 1 Project Manager.

We are following a Scrum-based process and you should expect daily status meetings with the customer.

Technologies: C#, .NET Core, MS Azure, Entity Framework Core, Docker, Kubernetes

Responsibilities
Perform the development of new features and enhancements
Code, debug, document, and maintain software components
Participate in peer code and design reviews
Perform unit and integration testing
Promote good design principles such as code reuse, modularity, and extensibility
Contribute to development of technical project documentation
Provide assistance to Test engineers and support personnel in solving technical issues of software installation and its operation
Participate in conference calls with the US Customer
Be an active participant of Scrum meetings such as daily stand-ups, demos, plannings, retros, groomings, etc.
Report status and progress according to the project demands

Requirements:
At least 2-3 years of experience working with .NET in commercial software development
Good knowledge of C# programming language and .NET platform (.NET Framework 4.x, .NET Core)
Knowledge of Angular (or any other Front-end framework with willingness to switch to Angular) will be a big plus
Solid knowledge and proper usage of Object-Oriented Programming and Design
Familiar with the unit testing purpose and mechanism, unit test frameworks and tools
Experience in database design and development, SQL Server
Experience in Agile software development processes (Scrum, Kanban)
At least Intermediate level of English. Upper-Intermediate is preferred