Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
20 вересня 2022

Test Automation Engineer (AUTOMOTIVE) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Компанія Sigma Software шукає цілеспрямованого інженера з автоматизації тестування, який би хотів взяти участь у розвитку автомобільного ринку та вдосканалити свої навички разом з нами.

Customer

Наш клієнт забезпечує повний цикл обробки великих даних для автомобільного ринку в 35+ країнах і для понад 600 співробітників у всьому світі.

Project

Основна мета проекту — реалізувати миттєву обробку даних і дозволити миттєво отримувати нові дані підписаним клієнтам. Саме програмне забезпечення для розповсюдження розробляється agile-командами за спринтами.

Responsibilities

 • Реалізація стратегії тестування на новому проекті
 • Оцінка та планування завдань
 • Аналіз та уточнення вимог
 • Розробка та реалізація автотестів для визначеного обсягу
 • Створення необхідних артефактів, як для тестування, так і для автоматизації
 • Виконання заходів з димового/регресійного тестування
 • Проведення аналізу результатів і спілкування з командою
 • Регулярне та чітке звітування про статус і прогрес
 • Ефективна співпраця з командою проекту

Requirements

 • Здатність розробляти тести для функцій і бізнес-потоків помірної складності, забезпечуючи необхідне покриття вимог
 • Самостійно керувати своїми завданнями
 • Хороші комунікативні навички: здатність пояснювати складні питання так, щоб їх легко зрозуміла аудиторія, здатний проводити спілкування у своїй зоні відповідальності
 • Здатність стежити за існуючими процесами проекту, може пропонувати вдосконалення процесів; володіє базовими знаннями SCRUM і Kanban
 • Знати характеристики хороших вимог; здатний складати чіткі запитання щодо вимог
 • Вміти створювати базову тестову документацію: звіти про помилки, тестові випадки та контрольні списки
 • Вміти виконувати оцінку термінів виконання для власної діяльності за інструкціями
 • Здатність писати стабільно якісні, добре структуровані електронні листи та прості звіти
 • Здатність ідентифікувати та вирішувати проблеми/кейси, пов’язані з тестуванням
 • Глибоке знання Java (Java 11)
 • Досвід роботи з Serenity BDD, JBehave, JUnit
 • Досвід роботи з VCS (GIT)
 • Досвід роботи Postman
 • Мінімальний рівень англійської мови Intermediate

Would be a plus

 • Вміти визначати особливості використання SUT і застосовувати його під час виконання тестів
 • Здатність ідентифікувати та повідомляти про ризики проекту
 • Досвід роботи з сервісами AWS: Lambdas, API Gateway, Dynamo DB, S3, Elastic Cache
 • Досвід роботи з серверами CI (Azure DevOps)
 • Досвід роботи з JMeter

Sigma Software is looking for a determined Test Automation Engineer, who would like to take part in the development of the Automotive market and improve their skills with us.

Are you into software testing?

This opportunity is for you if you want to work directly with big data sets from various vendors and to collaborate closely with clients and a data processing team.

Sounds like you? We are waiting for you on our team!

Customer

Our client provides a full cycle of big data processing for the automotive market in 35+ countries and 600+employees globally.

Project

The primary project goal is to implement instant data processing and allow getting new data immediately to the subscribed clients. The distribution software itself is developed through agile teams in sprints.

Responsibilities

 • Implementation of the Test Strategy on a new project
 • Tasks estimation and planning
 • Requirements analysis and clarification
 • Auto-tests design and implementation for the defined scope
 • Creation of required artifacts, including both test and test automation ones
 • Performing Smoke / Regression activities
 • Running results analysis and communication with the team
 • Regular and clear status and progress reporting
 • Effective and efficient collaboration with the project team

Requirements

 • Able to design tests for functions and business flows of moderate complexity assuring the required coverage of requirements
 • Able to manage own tasks
 • Good communication skills: able to explain complex matters so they are easily understood by the audience, able to handle communication in own area of responsibility
 • Able to follow existing project processes, may suggest process enhancement; has basic knowledge of SCRUM and Kanban
 • Knows characteristics of good requirements; able to compose clear questions regarding requirements Able to create basic testing documentation: bug reports, test cases, and checklists
 • Able to estimate own activities by instructions
 • Able to write consistently good, well-structured e-mails and simple reports
 • Able to identify and solve testing related problems/cases
 • Strong Java knowledge (Java 11)
 • Experience with Serenity BDD, JBehave, JUnit
 • Experience working with VCS (GIT)
 • Experience with Postman
 • At least Intermediate level of English

Would be a plus

 • Able to define specifics of SUT usage and use it while executing tests
 • Able to identify and escalate project risks
 • Experience with AWS services: Lambdas, API Gateway, Dynamo DB, S3, Elastic Cache
 • Experience with CI servers (Azure DevOps)
 • Experience with JMeter