Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
31 жовтня 2022

Creative Designer (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Варшава (Польща), віддалено

Наша дизайнерська команда, яка зараз складається із 60 креативних і талановитих людей, шукає однодумців. Ми є експертами в перетворенні ідей, бізнес-цілей і вимог на високоефективні та прості у використанні продукти для десятків клієнтів по всьому світу. Ми любимо приймати виклики та брати відповідальність за весь дизайн продукту, щоб забезпечити першокласні веб- та мобільні інтерфейси або навіть індивідуальні вбудовані інтерфейси за допомогою існуючих інструментів, технік і підходів із додаванням спеціальних ілюстрацій, 3D та анімованої графіки, AR/VR тощо.

Переглянь наше портфоліо, щоб краще зрозуміти, що ми робимо:
Behance | Instagram | Dribbble

Обов’язки:

 • Розробка складних і просунутих творчих, нетривіальних концепцій/ідей для різних доменних сфер для створення привабливих і послідовних рішень
 • Обговорення вимог, бізнес-цілей проекту з клієнтом/командою
 • Розуміння цілей проєкту та їх перетворення на якісні творчі рішення
 • Здатність ефективно доносити позицію дизайну та обговорювати рішення
 • Своєчасна здача проєкту у встановлені терміни, відповідно до опису завдання та технічних обмежень
 • Здатність передбачати та проактивно повідомляти про ризики, щоб досягти визначених цілей і термінів
 • Бути проактивною частиною креативної дизайнерської команди, ділитися власними ідеями/досвідом щодо вдосконалення процесів і підходів

Вимоги:

 • Вміти презентувати власні роботи та аргументувати свої рішення
 • Бути здатним послідовно створювати творчі, нетривіальні концепції/ідеї без допомоги інших дизайнерів-аніматорів
 • Володіти розмовною та письмовою англійською на рівні Upper-Intermediate для спілкування з клієнтами один на один
 • Вміти швидко працювати, швидко думати, поважати та цінувати свій час та час інших

2D/3D:

 • Мати практичний досвід роботи з анімацією у Cinema 4D/Maya/Blender
 • Практичний досвід з рендерингом GPU (Octane, RedShift) є плюсом
 • Знати, як вибрати правильний формат рендерингу, кодек, контейнер і налаштування рендерингу залежно від вимог проекту (як 2D, так і 3D)
 • Ілюстрації та дизайн персонажів є плюсом

Анімація:

 • Володіти теоретичними знаннями принципів анімації (наприклад, Disney) і використовувати їх у своєму робочому процесі
 • Знати як створювати розкадровки і мудборди
 • Знати, як працювати в різних стилях/техніках анімації, таких як мультфільм та/або кінетична типографіка
 • Знати, як організувати свій проект і налаштувати його більш ефективним способом
 • Вміти тісно співпрацювати з графічними дизайнерами/дизайнерами інтерфейсу щодо підготовки вихідного файлу та остаточних налаштувань перед продакшином, знати, як перенести вихідний файл із Figma/Sketch до AE
 • Здатність внести правильну хореографію руху в 2D і 3D анімацію
 • 2D/3D оснащення та анімація персонажів є плюсом

Відео:

Володіти базовим практичним досвідом роботи з будь-яким програмним забезпеченням для редагування відео (Adobe Premiere Pro, Final Cut тощо)


Our design team, that now consists of 60 creative and talented individuals, is looking for like-minded people. We are experts in converting ideas, business goals, and requirements in high-efficient and easy-to-use products for dozens of clients all over the world. We love to take challenges and responsibility for the entire product design to deliver top-notch web, mobile, or even custom-tailored embedded interfaces using a wide variety of existing tools, techniques, and approaches with addition of custom illustrations, 3D and motion graphics, AR/VR experience, etc.

Get a better feeling of what we do glancing at our portfolio:

Behance | Instagram | Dribbble

Responsibilities:

 • Producing complex and advanced creative, non-trivial concepts/ideas for various domain areas, offering eye-catching, consistent decisions
 • Negotiation of requirements, business objectives of the project with the client/team
 • Understand project goals and convert them into high-quality creative decisions
 • Strong ability to effectively communicate design position and negotiate solutions
 • Timely project delivery within the deadlines, according to the task description and technical constraints
 • Ability to predict and communicate the risks proactively, in order to meet the defined goals and timelines
 • Being a proactive part of a creative design team, sharing own ideas/experience as for processes and approaches improvements

Requirements:

 • Be able to present own works and argue your decisions
 • Be able to consistently produce creative, non-trivial concepts/ideas without the help from other motion designers
 • Have Upper-Intermediate spoken and written English for one to one communication with the Clients
 • Be able to work fast, think fast, respect and value your time and time of others

2D/3D:

 • Have a hands-on experience working with motion in Cinema 4D/Maya/Blender
 • Hands-on experience with GPU rendering (Octane, RedShift) is a plus
 • Know how to choose the right render format, codec, container, and render settings depending on the project’s requirements (both 2D/3D)
 • Illustrations and character design is a plus

Animation:

 • Have a theoretical knowledge of motion design principles (Disney as an example) and incorporate them in their workflow
 • Have a knowledge of storyboards and mood boards creation
 • Know how to work in different animation styles/techniques, such as Cartoon and/or Kinetic Typography
 • Know how to organize their project and setup it in a more time-efficient way
 • Be able to work closely with Graphic/UI Designers on source file preparation and final pre-production tweaks, know how to transfer a source file from Figma/Sketch to AE
 • Able to incorporate proper motion choreography both in 2D and 3D animation workflows
 • 2D/3D character rigging & animation is a plus

Video:

Have a basic hands-on experience with any video editing software (Adobe Premiere Pro, Final Cut, etc.)