Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
9 серпня 2022

Middle/Senior Scala Engineer (SaaS solutions) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Суми, віддалено

Are you a proactive Scala Engineer ready for challenges? Would you like to create new methods of problem-solving? How about working with a new SaaS solution? Keep reading!

As a Software Engineer, you will be working with modern, harmonized and highly scalable tech platform based on serverless hosting and managed services. Aa a plus, there will be direct communication with the customer and a multicultural team. So welcome on board!

It’s a new SaaS solution project that grows really fast in governance risks compliance area.

REQUIREMENTS

 • 2+ years of experience with Scala
 • Understanding of Scala standard library (advanced FP libraries upon request)
 • Strong knowledge in Core Java including Java 8
 • Client- and team-oriented, setting team priorities higher than personal
 • Ability to work with the customer directly, independently and clarify all open questions and requirements
 • Be ready to take responsibility for a task from requirements clarification to estimation, documentation, and testing
 • Upper-Intermediate level of English

RESPONSIBILITIES

 • Day-to-day communication with customer and the team to achieve the common goal
 • Design separate components, modules, classes, database tables, etc.
 • Code, debug, document, and maintain portions of software
 • Investigate customer requests and suggest solutions, engage other team members when required
 • Clarify requirements, split tasks into sub-tasks, estimate them
 • Create technical specifications
 • Perform unit and integration testing
 • Take full responsibility for the results of your work, be ready to solve issues when they occur

Ти проактивний Scala інженер, що готовий до викликів? Хочеш створювати нові методи вирішення проблем? Як щодо роботи із новим SaaS рішенням? Продовжуй читати!

Як інженер програмного забезпечення, ти працюватимеш із сучасною, узгодженою та високомасштабованою технологічною платформою на основі безсерверного хостингу та керованих послуг. Плюсом на проектів є пряме спілкування із клієнтом і мультикультурна команда. Ласкаво просимо до команди!

Це новий проект, що розробляє SaaS рішення, що дуже швидко розвивається в області відповідності ризикам управління.

ВИМОГИ

 • 2+ роки досвіду роботи зі Scala
 • Розуміння стандартної бібліотеки Scala (розширені бібліотеки FP за запитом)
 • Сильні знання у Core Java, включаючи Java 8
 • Орієнтованість на клієнта та команду, встановлення командних пріоритетів вище, ніж особистих
 • Вміння працювати із замовником напряму та самостійно, готовність уточнювати всі відкриті питання та вимоги
 • Готовність взяти на себе відповідальність за виконання завдань від уточнення вимог до оцінки, документації та тестування
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Щоденне спілкування із замовником і командою для досягнення спільної мети
 • Проектування окремих компонентів, модулів, класів, таблиць баз даних тощо
 • Кодування, налагодження, документація та обслуговування частин програмного забезпечення
 • Вивчення запитів клієнта і пропонування рішень, залучення інших членів команди, якщо це необхідно
 • Уточнення вимог, вміння розбивати завдання на підзадачі, їх оцінка
 • Створення технічних характеристик
 • Виконання модульного та інтеграційного тестування
 • Можливість взяти повну відповідальність за результати своєї роботи, готовність вирішувати проблеми, коли вони виникають