Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
20 липня 2022

Middle/Senior Ruby Software Engineer (AdTech)

Romania, Іспанія, Португалія, Угорщина, Львів, Варшава (Польща), віддалено

Do you know how to solve business problems and take responsibility for the result? Would you like to bring your ideas to the product you create?

We are inviting a skilled and inspired Ruby on Rails professional to collaborate with the clients on a daily basis and help improve the existent solution.

Customer

Our customer is a full-service digital innovation company that leverages online advertising and proprietary technologies to build publishing brands in the gaming and entertainment verticals. They provide an all-inclusive solution to manage every aspect of the ad ecosystem for digital publishers through machine learning technology.

Project

Our client’s product — is a unique platform that helps integrate advertising with client’s products letting them increase Ad Revenue and run their businesses more efficiently.

Closely cooperating with a team on a customer’s side and looking into new features, you will help improve a platform and make it more efficient.

Together with your teammates, you will be responsible for:

— architecting and implementing back-end and front-end solutions using Ruby and JavaScript

— implementing new features to the existing platform

— improving the performance of an existing software and maintaining the code quality

Responsibilities

 • Develop and launch new capabilities to adapt to evolving business needs
 • Be an active and engaged owner of the product and customer experience, collaborating effectively with Product Management, Data Engineering, and other disciplines
 • Maintain high standards of code quality, including tests and documentation, and encourage the same by providing constructive code reviews to collaborators
 • Work closely with other engineers to investigate design approaches, prototype new technology, and evaluate technical feasibility of new features
 • Manage multiple competing priorities in a fast-paced, exciting environment
 • Troubleshoot and resolve issues, problems, and errors encountered across our various endpoints
 • Provide architectural input when designing new features with an eye toward fault tolerance and low latency
 • Debug operational issues and outages

Requirements

 • 4+ years of commercial experience in web development
 • Strong working experience and deep knowledge of Ruby
 • Understanding and experience with front-end programming: JavaScript, AJAX, JSON, HTML5
 • Experience working with back-end services using RESTful APIs, gRPC, or messaging-based systems
 • Experience using Git for version control
 • Upper-Intermediate level of English and higher

Will be a plus:

 • Knowledge of SQL
 • Familiarity with AdTech industry
 • Experience with AWS
 • Passion for following SOLID Design Principles

Personal profile

 • Detail-oriented
 • Self-organized
 • Committed to quality and capable of tracking multiple issues simultaneously

Вмієш вирішувати бізнес завдання і відповідальність за результат? Ти хотів би внести свої ідеї у продукт, який створюєш?

Ми запрошуємо кваліфікованого та Ruby on Rails професіонала для з клієнтами та допомоги у вдосконаленні існуючого рішення

Наш клієнт — це компанія, що надає повний спектр послуг у сфері цифрових інновацій. Вони онлайн-рекламу та власні технології для створення видавничих брендів у сферах ігор і розваг. Компанія пропонує комплексне рішення для керування всіма аспектами рекламної екосистеми для цифрових видавців за допомогою технології машинного навчання.

Проєкт

Продукт нашого клієнта — це унікальна платформа, яка допомагає інтегрувати рекламу із продуктами клієнта, дозволяючи їм збільшити дохід від реклами та ефективніше вести свій бізнес.

Тісно співпрацюючи з командою клієнта та досліджуючи нові функції, ти допоможеш покращити платформу та зробити її ефективнішою.

Разом зі своїми товаришами по команді ви будете відповідати за:

— архітектуру та впровадження фронтенд та бекенд рішень з використанням Ruby та JavaScript

— впровадження нових функцій на існуючу платформу

— підвищення продуктивності існуючого програмного забезпечення та збереження якості коду

Обов’язки

 • Розробка та запуск нових для адаптації до мінливих потреб бізнесу
 • Позиція активного і зацікавленого овнера продуктового та клієнтського досвіду, ефективна співпраця із командами менеджменту продуктами, інженерії даних та іншими
 • Підтримка високих стандартів якості коду, включаючи тести та документацію, і заохочення такого підходу шляхом надання конструктивних оглядів коду співавторам
 • Тісна співпраця з іншими інженерами у дослідженні підходів до проектування, прототипуванні нових технологій та оцінці технічної можливості нових функцій
 • Управління декількома пріорітетами в швидкоплинному, змінному середовищі
 • Виявлення і вирішення проблем і помилок, що виникають
 • Архітектурний внесок під час розробки нових функцій з оглядом на відмовостійкість і низьку затримку
 • Усунення операційних проблем і збоїв

Вимоги

 • 4+ роки комерційного досвіду в веб-розробці
 • Значний досвід роботи та глибоке знання Ruby
 • Розуміння та досвід фронтенд програмування: JavaScript, AJAX, JSON, HTML5
 • Досвід роботи із серверними службами за допомогою RESTful API, gRPC або систем обміну повідомленнями
 • Досвід використання Git для контролю версій
 • Рівень англійської Upper-Intermediate і вище

Буде плюсом

 • Знання SQL
 • Ознайомленість із індустрією AdTech
 • Досвід роботи з AWS
 • Пристрасть до дотримання принципів дизайну SOLID

Персональні якості

 • Орієнтованість на деталі
 • Самоорганізованість
 • Прагнення до якості та здатність відстежувати декілька проблем одночасно
LinkedIn