Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
21 липня 2022

HR Business Partner

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, віддалено

Запрошуємо досвідченого HR бізнес-партнера приєднатися до нашої великої та вмілої команди! Це чудова можливість працювати в міжнародній компанії в команді справжніх професіоналів. Якщо ви можете стратегічно мислити, маєте аналітичний склад розуму, любите вирішувати складні завдання, давайте співпрацювати!

Вимоги:

 • Перевірений досвід роботи в якості бізнес-партнера, роботи зі складними та масштабними процесами не менше 2 років
 • Досвід швидкої та складної зміни робочих умов
 • Успіх у створенні та стимулюванні програм ефективного розвитку, стосунків із співробітниками, утримання та винагород
 • Стратегічне мислення
 • Аналітичний склад розуму
 • Повинен мати можливість взаємодіяти на всіх рівнях організації
 • Схильність до дій, дотримання принципів трудової етики та бажання досягти досконалості
 • Відмінні навички спілкування та презентації
 • Гарна англійська, як письмова та розмовна

Обов’язки:

 • Брати участь у розробці HR-стратегії та цілей HR-відділу, працюйте над їх пріоритезацією, виходячи з цілей та потреб компанії та закріпленого за вами департаменту
 • Забезпечувати реалізацію HR-стратегії та HR-цілей у закріпленому за вами департаменті разом із командою HRPP та менеджерами з персоналу вашого департаменту
 • Організувати ефективну роботу з HR командою у закріпленому за вами департаменті: розподіляти завдання, контролювати їх виконання, консультувати, залучатися до вирішення всіх складних, спірних і конфліктних питань. Очікується, що ви будете безпосереднім керівником для менеджерами з персоналу вашого департаменту
 • Наглядати та допомагати з плануванням робочої сили, змінами організаційної структури відповідно до потреб і вимог бізнесу
 • Допомагати в вимірюванні, перевірці та тестуванні ефективності показників, які застосовуються бізнесом для оцінки та оптимізації продуктивності
 • Мотивація: побудова моделі мотивації співробітників департаменту, оцінка мотивації співробітника, оцінка ризиків існуючої моделі та розробка успішної програми зниження ризиків на постійній основі, обговорення їх з менеджером з поставки
 • Управління ефективністю: узгоджувати спільні дії щодо майбутніх PPR з менеджером з поставки: затверджувати план PPR на місяць, узгоджувати план дій щодо складних питань і плани розвитку/наставництва для менеджерів проєктів у процесі PPR, якщо це необхідно
 • Розвиток та освіта: аналізувати потреби в освіті співробітників департаменту відповідно до цілей та планів розвитку департаменту, узгоджувати їх з тренінг-відділом, погоджувати з менеджером з поставки плани розвитку щодо людей та бюджетів на освіту, контроль якості навчання та аналіз розвитку/навчання
 • Утримання: надавати менеджеру з поставки консолідовану інформацію щодо статусу ризику та статусу низькоефективних/активно незалучених людей, погоджувати дії на наступний місяць
 • Ротації: зводити інформацію про всі справи/вимоги в ротації, оцінювати ризики департаменту, пов’язані з незапланованими ротаціями, організовувати план заміни
 • Менторство та коучинг: наставляти менеджерів проєктів щодо дій з інтеграції, процесу утримання, управління продуктивністю
 • Відстежувати, контролювати та оптимізувати практики управління персоналом у співпраці з власниками практик, ініціювати зміни/покращення поточних процесів


We invite an experienced HR Business Partner to join our a big and skillful team! This is an excellent opportunity to work for an international company in the team of true professionals. If you can think strategically, have an analytical mindset, like tackling challenging tasks, let’s cooperate!

REQUIREMENTS

 • Proven experience as a Business Partner, working with complex and large-scale processes not less than 2 years
 • Experience with the rapid and complex changing work environment
 • Success in creating and driving effective development, employee relations, retention, and reward programs
 • Strategic thinking
 • Analytical mindset
 • Must be able to interface at all levels of the organization
 • Bias for action, strong work ethic, and desire to achieve excellence
 • Excellent communication and presentation skills
 • Strong English, both written and spoken

RESPONSIBILITIES

 • Take part in developing of an HR strategy and goals of the HR department, work on its prioritization based on goals and demands of the company and the department assigned to you
 • Ensure the realization of HR strategy and HR goals in the department assigned to you together with the HRPP team and People Managers of the department
 • Organize an effective work with the HR team in the assigned to you department: distribute tasks, control their fulfillment, consult, be involved in solving all difficult, controversial, and conflict questions. You are expected to be an immediate supervisor for HR People Partners of the department
 • Provide guidance and input on workforce planning, organizational structure changes to be in line with business needs and requirements
 • Assist in the measuring, validating, and testing of the effectiveness of metrics that are applied by the business to assess and drive productivity optimization
 • Motivation: building motivation model of department’s employees, estimation of the employee’s motivation, risks estimation of an existing model and developing of the successful program of risks mitigation on a permanent base, discussing them with the Delivery Manager
 • Performance Management: Agree on collaborative actions regarding upcoming PPRs with Delivery Manager: approve PPR plan for a month, align action plan on complex issues, and align development plans/mentorship for Project Managers in PPR process if needed
 • Development and education: analyze the needs in the education of the department’s employees according to the department’s development goals and plans, coordinate them with the Training Department, approve with the Delivery Manager the development plans concerning people and budgets on education, control of the quality of education and analysis on development/education
 • Retention: Provide Delivery Manager with the consolidated information regarding risk status and status on Low Performers/Actively Disengaged people, agree on actions for the following month
 • Rotations: consolidate the information about all cases/demand in rotation, estimate the department’s risks that belong to unplanned rotations, organize the substitute plan
 • Mentorship and coaching: Mentor Project Managers in integration activities, retention process, performance management
 • Monitor, control, and optimize HR practices in cooperation with Practice Owners, initiate changes/improvements for current processes
LinkedIn