Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
12 вересня 2022 GameDev

Process Manager (вакансія неактивна)

Київ

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. Room 8 Group oversees the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. We stand as an exceptional foundation to support the production and creative needs of the video games realm.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.


The next great challenge is coming:

We are looking for an experienced Process Manager to join our team to ensure the development, implementation, and continuous improvement of processes across all Group units.

Superpowers you have:

 • 3+ years of experience as Process Manager or in a similar position;
 • In-depth knowledge of BPM;
 • Advanced knowledge of BPM software;
 • Ability to identify cost-saving measures and improvement strategies;
 • Experience in process optimization and transformation;
 • Excellent analytical, problem-solving, and troubleshooting skills;
 • Ability to coordinate projects and lead multiple teams;
 • Exceptional written and verbal communication skills;
 • Report and procedure writing skills;
 • Upper-intermediate or higher level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Professional Certification — CBAP/PBA/Six Sigma/Lean CIPD/etc.
 • Experience in transformation programs affecting business processes.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Implement process management improvements, including process management methodology proposals, metrics, controls development, etc.;
 • Conduct ongoing analysis of business processes (analyze the efficiency and costs of existing business processes);
 • Identify areas for improvement in company’s processes;
 • Redesign corporate business processes (as-is; to-be analysis, RACI);
 • Design new business processes, troubleshoot and improve existing business processes;
 • Create and present process improvement reports;
 • Update process and procedure policies;
 • Сreate training materials and conduct training sessions on process management for various audiences;
 • Identify business need for process automation with further participation in its implementation;
 • Participate in key strategic projects by analyzing data and conducting interviews.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо досвідченого менеджера процесів, який приєднається до нашої команди для забезпечення розробки, впровадження та постійного вдосконалення процесів у всіх підрозділах Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ років досвіду у ролі менеджера процесів або на схожій позиції;
 • Глибоке знання BPM;
 • Сильне знання програмного забезпечення BPM;
 • Вміння ідентифікувати можливі заходи задля економії та розвивати стратегії покращення процесів;
 • Досвід із оптимізацією і трансформацією процесів;
 • Відмінні аналітичні навички, навички вирішення проблем і усунення несправностей;
 • Вміння координувати проекти і керувати кількома командами одночасно;
 • Виняткові навички письмової та усної комунікації;
 • Навички написання звітів і процесів;
 • Англійська рівня Upper-intermediate чи вище.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • Впроваджувати вдосконалення управління процесами, включаючи пропозиції методології управління процесами, показники, розробку засобів контролю тощо;
 • Проводити постійний аналіз існуючих бізнес-процесів (ефективність і витрати);
 • Ідентифікувати сфери для вдосконалення в процесах компанії;
 • Змінювати дизайн корпоративних бізнес-процесів (як є; майбутній аналіз, RACI);
 • Створювати нові бізнес-процеси і покращувати існуючі;
 • Створювати і презентувати звіти по покращенню процесів;
 • Оновлювати політики процесів і процедур;
 • Створювати навчальні матеріали і проводити сесії-тренінги по менеджменту процесів для різних аудиторій;
 • Визначати потреби бізнесу для автоматизації процесів і брати участь в її впровадженні;
 • Брати участь в ключових стратегічних проектах, аналізуючи дані та проводячи інтерв’ю.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш професійні сертифікати — CBAP/PBA/Six Sigma/Lean CIPD.
 • Маєш досвід програм трансформації, що впливають на бізнес-процеси.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!