Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
3 жовтня 2022 GameDev

Senior Internal Auditor (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming.

We are seeking an Internal Auditor who will be responsible for proper documentation and formalizing of internal policies, execution of risk-based audits, and assisting in audit ad-hoc projects.

Superpowers you have:
— Degree in accounting or another related finance discipline;
— 5+ years of experience in external/internal audit, preferably in the Big Four;
— Relevant experience in walkthrough documentation, evaluation of the design effectiveness of internal controls, and testing the operating effectiveness of controls;
— Strong communication skills;
— Ability to work independently;
— Upper-intermediate level of English or above.

You’re a rockstar if you have:
— Internal Audit qualifications.

Becoming a part of the Room 8 Group team, you will:
— Prepare and document the internal policies by coordinating within the finance department (revenue recognition, treasury, budgeting, financial reporting);
— Design and implement the internal controls and their improvement if necessary, properly document the internal controls, and align the controls with actual risks;
— Present the findings with recommendations and improvement plans;
— Work with relevant stakeholders to manage timely remediation of internal audit findings;
— Execute the internal audit of the accounting data related to each major class of transactions affecting significant accounts or groups of accounts;
— Assist the Audit & Compliance Manager with ad-hoc projects.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:
— Competitive financial reward (yes, we are fair enough),
— Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses),
— Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
— Culture of diversity & inclusion to unite the most outstanding talents;
— Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.
Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо внутрішнього аудитора, який відповідатиме за належну документацію та формалізацію внутрішніх політик, проведення аудитів на основі ризиків та допомогу в аудиті спеціальних проектів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:
— Ступінь у галузі бухгалтерського обліку або іншої пов’язаної фінансової дисципліни;
— 5+ років досвіду роботи у сфері зовнішнього/внутрішнього аудиту, бажано досвід у компанії/ях “великої четвірки”;
— Відповідний досвід підготовки документації, оцінки дизайну та ефективності внутрішнього контролю та тестування операційної ефективності контролю;
— Розвинені комунікативні навички;
— Вміння працювати самостійно;
— Англійська рівня Upper-intermediate або вище.

Ти суперзірка, якщо маєш:
— Кваліфікації по внутрішньому аудиту.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:
— Готувати та документувати внутрішні політики, координуючись в межах фінансового відділу (визнання доходів, казначейство, бюджетування, фінансова звітність);
— Розробляти та впроваджувати внутрішній контроль та вдосконалювати його, якщо необхідно, належно документувати внутрішній контроль і узгоджувати його з реальними ризиками;
— Презентувати висновки з рекомендаціями та планом покращення;
— Працювати з відповідними зацікавленими сторонами для управління своєчасним виправленням результатів внутрішнього аудиту;
— Здійснювати внутрішній аудит облікових даних, що стосуються кожного основного класу операцій, що впливають на важливі рахунки або групи рахунків;
— Допомагати менеджеру з аудиту та відповідності у спеціальних проектах.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:
— Конкурентна фінансова винагорода (так, ми досить справедливі),
— Завдання для підвищення рівня XPs (професійне навчання та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови),
— Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
— Культура різноманітності та інклюзії для об’єднання найвидатніших талантів;
— Спільнота людей, які розуміють і поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою.