Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
3 жовтня 2022 GameDev

HR Operations lead (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an HR Operations lead with experience in maintaining and improving HR Administration and Onboarding functions within different company locations based on current legislation and internal and external best practices.

Superpowers you have:

 • 3+ years of experience in the HR field;
 • 1+ years of experience in management positions;
 • Solid understanding of employment laws and regulations;
 • Problem-solving mindset with strong critical thinking and analytical reasoning skills;
 • Excellent verbal and written communication skills;
 • Upper-intermediate level of English or above.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience with labour law in the following locations: Cyprus, Poland, Romania, Spain, the USA, and Canada;
 • Experience with HRMS.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Set up, streamline and improve HR administration and onboarding processes to enable scale, increase efficiency, and minimize risks within all company’s locations;
 • Collaborate with external providers and internal departments to ensure the performance of HR Administration and Onboarding functions within all company’s locations;
 • Lead and control the HR Administration and Onboarding team to ensure that the SLA is fulfilled;
 • Ensure changes to rules and regulations are incorporated and documented in HR processes, practices, and agreements;
 • Prepare the programs and documentation for comprehensive onboarding and adaptation of internal specialists;
 • Regularly collect feedback on the onboarding training program and propose improvements based on feedback and recommendations;
 • Lead and participate in audits to ensure data integrity and compliance.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and gender equality; inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо ліда відділу HR операцій з досвідом підтримки та вдосконалення функцій управління персоналом і онбордингу в різних локаціях компанії на основі чинного законодавства, а також внутрішніх та зовнішніх найкращих практик.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки досвіду роботи в сфері HR;
 • 1+ років досвіду на керівних посадах;
 • Грунтовне розуміння трудового законодавства;
 • Мислення налаштоване на пошук способів вирішення проблем із сильними навичками критичного і аналітичного міркування;
 • Відмінні вербальні та письмові навички спілкування;
 • Англійська мова рівня Upper intermediate або вище.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Досвід роботи в галузі трудового права в таких країнах як Кіпр, Польща, Румунія, Іспанія, США та Канада;
 • Досвід роботи з HRMS.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Налаштовувати, упорядковувати та вдосконалювати процеси HR адміністрування і онбординг, щоб забезпечити масштабування, підвищення ефективності та мінімізацію ризиків у всіх підрозділах компанії;
 • Співпрацювати із зовнішніми постачальниками, а також внутрішніми відділами для забезпечення виконання функцій управління персоналом і онбордингу в усіх підрозділах компанії;
 • Очолювати та контролювати команду управління персоналом і онбордингу, щоб переконатися, що SLA виконується;
 • Перевіряти, що зміни до правил і положень включені та задокументовані в HR процесах, практиках і угодах;
 • Готувати програми та документацію для комплексної підготовки та онбордингу внутрішніх спеціалістів;
 • Регулярно збирати відгуки про програму онбордингового навчання та пропонувати вдосконалення на основі відгуків і рекомендацій;
 • Керувати та берати участь в аудитах, щоб забезпечити цілісність та відповідність даних.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!