Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
3 жовтня 2022 GameDev

Total Rewards Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a manager with broad experience working with Annual Compensation & Benefits plans. Additional requirements experience in designing and implementing bonus systems, compensation packages, and ways to motivate specialists.

Superpowers you have:

 • 3+ years of experience with global total rewards processes;
 • Prior experience in HR operations and knowledge of best practices;
 • Good understanding of a full-cycle hiring process;
 • Familiarity with current employment rules and regulations;
 • Strong interpersonal and communication skills.

You’re a rockstar if you have:

 • Hands-on experience with HRMS;
 • Hands-on experience in quantitative and qualitative research;
 • Upper-intermediate level of English.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Design Annual Compensation & Benefits plans, as well as regulation documents aligned with the company’s strategy;
 • Monitor and evaluate the suitable company’s benefits programs;
 • Assess the market trends, conduct reward, and labor market research;
 • Execute periodic and ad-hoc reporting regarding compensation and benefits benchmarks;
 • Ensure all compensation practices comply with current legislation (e.g., human rights, pay, equity, etc.);
 • Affiliate and partner with market vendors for renewals, benefit queries, and specialist issue resolution. Control payments and financial documents preparations;
 • Complete data requirements gathering, file validation/submission, and test processes for compensation tools and benefits vendors;
 • Use various methods and techniques and make data-driven decisions on supporting short-term incentive programs and payout;
 • Design and implement the bonus systems, compensation packages, and ways to motivate specialists according to Organizational units’ needs;
 • Conduct periodic audits, and prepare and present reports on request.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо менеджера з великим досвідом роботи з планами щорічної компенсації та пільг. Неабияким плюсом буде досвід розробки та впровадження бонусних систем, компенсаційних пакетів, способів мотивації спеціалістів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки міжнародного досвіду роботи в якості фахівця Total rewards;
 • Попередній досвід роботи з HR Operations та знання кращих практик в цій галузі;
 • Чудове розуміння процесу найму повного циклу;
 • Знайомство з діючими правилами та нормами працевлаштування;
 • Відмінни міжособистісні та комунікативні навички.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Практичний досвід роботи з HRMS;
 • Практичний досвід кількісних та якісних досліджень;
 • Upper-Intermediate рівень англійської мови.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти річні плани винагород і пільг, а також нормативні документи, що відповідають стратегії компанії;
 • Моніторити тв оцінювати відповідні програмі пільг компанії;
 • Оцінювати тенденції ринку, проводити дослідження ринку праці;
 • Виконувати періодичні та спеціальні звіти щодо контрольних показників компенсацій і пільг;
 • Переконуватись, що всі методи компенсації відповідають чинному законодавству (наприклад, права людини, оплата праці, справедливість тощо);
 • Спілкуватися з постачальниками на ринку для оновлення запитів про бенефіти. Контроль платежів і оформлення фінансових документів;
 • Повний збір вимог до даних, перевірка/подання файлів і впровадження процесів тестування інструментів компенсації та постачальників бенефітів;
 • Використовувати різні методи та приймати рішення, які базуються на даних, щодо підтримки короткострокових програм мотивації та виплат;
 • Розробляти та впроваджувати бонусні системи, компенсаційні пакети та способи мотивації спеціалістів відповідно до потреб підрозділів;
 • Проводити періодичні аудити, готувати та надавати звіти на вимогу.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!