Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
12 серпня 2022 GameDev

Sales Representative (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. Room 8 Group oversees the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Sales Representative to join our Business Development Department.

The objective of the SR function is to manage small-value Art and Games inbound sales leads from seed prospects who have submitted an inbound request through the website or any other inbound source available within Room 8 Group.

Superpowers you have are:

 • Experience in sales/project management/account management in game dev or IT Outsource companies;
 • Being active and result-oriented;
 • Experience with CRM systems;
 • Excellent English and communication skills;
 • Strong listening and presentation skills;
 • Ability to multitask, prioritize, and manage time effectively;
 • Ability to work within deadlines.

KPIs:

 • Number of campaigns;
 • Leads generated;
 • SLA compliance (win rate, win time, deal size);
 • Revenue performance.

Becoming a part of the Room 8 Group team, you will:

 • Process inbound Art, Games, and other service requests within the set SLA;
 • Generate leads, qualify opportunities, and close sales;
 • Perform effective online Commercial Offer presentation to potential customers;
 • Achieve monthly/quarterly/yearly sales quotas as assigned;
 • Route complex mid-, high-value qualified opportunities to the appropriate territory BD managers for further development and closure;
 • Record opportunities, and contacts in the CRM system;
 • Coordinate internal marketing campaign design, estimation preparation, legal process within agreed SLAs, and simplified flow;
 • Escalate issues to the SalesOps, VP Global Sales, and Head of divisions hindering ISR performance and propose mitigation actions;
 • Conduct weekly planning sessions with management to identify the scope of monthly outbound service campaigns;
 • Produce weekly ISR performance reports.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

---------------------------------------------------------------------------------------

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо Sales Representative для нашого Business Development відділу.

Метою функції SR є керування невеликими вхідними Art та Games продажами від потенційних клієнтів, які подали вхідний запит через веб-сайт або будь-яке інше вхідне джерело, доступне в Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Досвід продажів/управління проєктами/управління обліковими записами в компаніях з розробки ігор або IT Outsource;
 • Активне ставлення до роботи та націленість на результат;
 • Досвід роботи з CRM системами;
 • Відмінні навички письмового та усного спілкування англійською мовою;
 • Сильні навички слухання та презентації;
 • Здатність розставляти пріоритети та ефективно управляти часом;
 • Здатність виконувати роботу в зазначені терміни.

KPI:

 • Кількість кампаній;
 • Згенеровані потенційні клієнти;
 • Відповідність SLA (коефіцієнт виграшу, час виграшу, розмір угоди);
 • Показники доходу.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Обробляти вхідні запити Art, Games та інші сервісні запити в рамках встановленого SLA;
 • Залучати потенційних клієнтів, кваліфікувати можливості;
 • Проводити ефективну онлайн-презентацію комерційної пропозиції потенційним клієнтам;
 • Досягати місячних/квартальних/річних квот продажів згідно з призначенням;
 • Спрямовувати складні кваліфіковані можливості середньої та високої вартості BD менеджерам по відповідній території для подальшого розвитку та закриття цих можливостей;
 • Фіксувати можливості, контакти в CRM системі;
 • Координувати розробку внутрішньої маркетингової кампанії, підготовку оцінки, юридичний процес у рамках узгоджених SLA та спрощеного процесу;
 • Передавати проблеми SalesOps, віце-президенту з глобальних продажів, керівнику відділу ART, які перешкоджають роботі ISR, і пропонувати дії для пом’якшення;
 • Проводити щотижневі сесії планування з керівництвом, щоб визначити обсяг щомісячних кампаній виїзного обслуговування;
 • Готувати щотижневі звіти про ефективність ISR.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!