Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
27 липня 2022 GameDev

Administrative Logistics Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. Room 8 Group oversees the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. We stand as an exceptional foundation to support the production and creative needs of the video games realm.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an Administrative Logistics Manager to join our Administrative team to organize and ensure the functioning of the logistics processes across all Group units.

Superpowers you have:

 • Work experience with shipping and customs documents;
 • Experience in administrative and housekeeping activities;
 • Knowledge of transport market, rules, and standards of cargo transportation;
 • Ability to make quick decisions, work in a team, and handle a high level of responsibility;
 • Being independent, tolerant to stress, and communicative;
 • Knowledge of business ethics;
 • Ability to develop effective solutions based on a variety of requirements;
 • Upper-intermediate level of English.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Participate in the organization and full functioning of logistics processes within the group of companies;
 • Build the communication process between the specialists responsible for logistics in different locations around the world;
 • Lead the full cycle of communication within the team, coordinate the specialists responsible for the physical distribution of the sets of equipment, and draft and edit the routes;
 • Make decisions in selecting courier services;
 • Maintain a full cycle of communication with specialists and direct supervisors on the delivery of new sets of equipment and replacement of already used ones;
 • Participate in the process of budgeting for logistics and analyzing logistics costs;
 • Develop forms and methods of reporting.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо менеджера з адміністративної логістики, який приєднається до нашої адміністративної команди для організації та забезпечення функціонування логістичних процесів у всіх підрозділах Групи.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Досвід роботи з товаросупровідними та митними документами;
 • Досвід адміністративної та господарської діяльності;
 • Знання транспортного ринку, правил і стандартів перевезення вантажів;
 • Здатність швидко приймати рішення, працювати в команді, мати високий рівень відповідальності;
 • Самостійність, стресостійкість, комунікабельність;
 • Знання ділової етики;
 • Здатність розробляти ефективні рішення на основі різноманітних вимог;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • Брати участь в організації та повноцінному функціонуванні логістичних процесів всередині групи компаній;
 • Будувати комунікаційний процес між фахівцями, відповідальними за логістику в різних локаціях по всьому світу;
 • Вести повний цикл комунікації всередині команди, займатися координацією спеціалістів, відповідальних за фізичний розподіл комплектів обладнання, складати та редагувати маршрути;
 • Приймати рішення щодо вибору кур’єрської служби;
 • Підтримувати повний цикл комунікації з фахівцями та безпосередніми керівниками щодо поставки нових комплектів обладнання та заміни вже використаного;
 • Брати участь у процесі складання бюджету на логістику та аналізі витрат на логістику;
 • Розробляти форми і методи звітності.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримай ще більше:

 • конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою.