Room 8 Group is an end-to-end strategic partner in external game development. Working across all platforms, we provide creative and technical expertise across full-cycle dev, co-dev, art, trailers, and QA for AAA and AA games.
29 травня 2023 GameDev

Jira & Confluence Administrator (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers, supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Jira & Confluence Administrator to provide technical support, administration, maintenance, and development of Jira and Confluence software.

Superpowers you have:

 • 1+ years of experience as a Jira Administrator with the background customizing Jira projects with various schemes, complex workflows, screen schemes, permission schemes, and notification schemes;
 • Experience with Jira product Administration;
 • Experience with Jira, service desk administration, customizations, mapping, and automating complex workflows for role-based access control;
 • Experience with writing custom fields, conditions, validations, and post functions, developing plugins or using Script Runner for Jira, and Automation for Jira;
 • Experience with managing Jira product updates and patching, working with Atlassian support, and supporting organizations of the product plug-ins;
 • Experience with monitoring all Jira system operations, including security procedures and liaising with infrastructure, security, DevOps, data, and application teams;
 • Intermediate level of English or higher.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in working with Java, Groovy, HTML, JavaScript, CSS, SOY;
 • Strong knowledge and familiarity with JQL;
 • Atlassian certification/s;
 • Experience with JAVA or bash scripting languages;
 • Knowledge of Atlassian JIRA API;
 • Experience with BD (writing SQL queries).

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Develop plugins for Jira, and Confluence;
 • Develop integrations with third-party systems;
 • Develop custom fields, conditions, validations, and post functions;
 • Develop custom pages, report pages, and new Jira/Confluence functionality.
 • Collaborate closely with Project Leads to create/modify Jira projects suited to their needs without adding unnecessary load/content on the application servers;
 • Maintain, research, test, and implement new or existing Jira add-ons to extend its usability;
 • Follow and develop procedures and guidelines to install, patch, configure, customize, troubleshoot, upgrade, integrate, and maintain Atlassian applications.
 • Maintain, clean, and create new configurations and content in Confluence;
 • Support colleagues in creating and maintaining content in Confluence;

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Jira Developer для надання технічної підтримки, адміністрування, обслуговування та розробки програмного забезпечення Jira.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 1+ роки досвіду у ролі Jira Administrator з досвідом налаштування проєктів Jira за допомогою різних схем, складних робочих процесів, схем екранів, дозволів та сповіщень;
 • Досвід роботи з адміністрацією продуктів Jira;
 • Досвід роботи з Jira, адміністрування служби підтримки, налаштування, відображення та автоматизація складних робочих процесів для керування доступом на основі ролей;
 • Досвід написання користувацьких полів, умов, перевірок і функцій публікації, розробки плагінів або використання Script Runner для Jira та Automation для Jira;
 • Досвід керування оновленнями та виправленнями продуктів Jira, роботи з підтримкою Atlassian та організацій підтримки плагінів продуктів;
 • Досвід моніторингу всіх системних операцій Jira, включаючи процедури безпеки та зв’язок з інфраструктурою, безпекою, DevOps, даними та командами додатків;
 • Рівень володіння англійською мовою — Intermediate або вище.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Досвід роботи з Java, Groovy, HTML, JavaScript, CSS, SOY;
 • Відмінні знання JQL;
 • Сертифікація Atlassian;
 • Досвід роботи зі скриптовими мовами JAVA або bash;
 • Знання Atlassian JIRA API;
 • Досвід роботи з BD (написання SQL запитів).

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти і підтримувати плагіни для Jira та Confluence;
 • Розробляти і підтримувати інтеграцію зі сторонніми системами;
 • Розробляти і підтримувати настроювані поля, умови, перевірки та функції публікації;
 • Розробляти, підтримувати власні сторінки, сторінки звітів і нові функції Jira/Confluence.
 • Тісно співпрацювати з керівниками проекту, щоб створювати/змінювати проекти Jira відповідно до їхніх потреб без додавання зайвого навантаження/контенту на сервери додатків;
 • Підтримувати та впроваджувати нові або існуючі додатки Jira, щоб розширити зручність використання;
 • Підтримувати, очищати та створювати нові конфігурації та вміст у Confluence;
 • Підтримуйте колег у створенні та підтримці контенту в Confluence;

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!