Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
27 березня 2023 GameDev

People Operations Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a talented People Operations Specialist who will work as part of a Global HR team. In this role, you will prepare required cooperation documentation in accordance with internal Company policies. Your duties will include preparing, updating, and storing HR documents and staff records, ensuring legal compliance.

Superpowers you have:

 • Upper-intermediate level of English,
 • Proficiency in HRMS or any relevant HR Management Software,
 • Bachelor’s degree either in HR, legal, management, or a relevant business field,
 • Basic knowledge of the B2B contracting process,
 • Attention and accuracy while working with documents,
 • Strong communication skills,
 • Ability to meet deadlines.

You’re a rockstar if you have:

 • Good understanding of labour laws,
 • Knowledge of how to research legal requirements of different countries,
 • Experience in cross-cultural communication,
 • Experience working with People Force, Jira, Confluence,
 • Experience in employment in European countries, UK, US and Canada.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Prepare required documentation for contracting specialists, working on the company’s projects in accordance with the Company’s internal policies (including hiring-firing, changing form of cooperation or work conditions),
 • Digitize information about new employees, maintain it and update their profiles in internal HRMS,
 • Ensure accurate and timely preparation and sign cooperation documentation, amendments to the contracts,
 • Provide advice on contract documentation requirements in line with changes in applicable regulations,
 • Provide information support to managers regarding contracting requirements in all countries where R8G has a presence,
 • Maintain confidentiality of internal documentation.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough),
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses),
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave,
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents,
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо талановитого спеціаліста з роботи з персоналом, який працюватиме в глобальній команді кадрів. У цій ролі ви готуватимете необхідну документацію про співпрацю відповідно до внутрішнії політик компанії. До ваших обов’язків входитиме підготовка, оновлення та зберігання кадрової документації та кадрових записів зі забезпеченням дотримання законодавства.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Рівень англійською мовою від Upper-Intermediate,
 • Досвід роботи з HRMS або будь-яким відповідним програмним забезпеченням для управління персоналом,
 • Ступінь бакалавра у сфері управління персоналом, права, менеджменту чи відповідної сфери бізнесу,
 • Базові знання процесу укладання контрактів B2B,
 • Уважність та акуратність в роботі з документами,
 • Сильні комунікативні навички,
 • Здатність дотримуватись термінів та дедлайнів.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Добре розумієш трудове законодавство та здатен досліджувати правові вимоги різних країн,
 • Маєш досвід міжнародної комунікації,
 • Досвід роботи з People Force, Jira, Confluence,
 • Досвід документального супроводу працевлаштування співробітників в країнах Європи, Великобританії, США та Канаді.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Готувати необхідну документацію для найму спеціалістів, які працюють над проектами компанії, відповідно до внутрішньої політики компанії (включаючи звільнення, зміну форми співпраці чи умов праці),
 • Вводити в систему інформацію про нових співробітників, та оновлювати профілі співробітників у внутрішній HRMS,
 • Забезпечувати точну та своєчасну підготовку та підписання документів про співпрацю, внесення змін до договорів,
 • Надавати консультації щодо вимог контрактної документації відповідно до змін чинного законодавства,
 • Надавати інформаційну підтримки менеджерам щодо вимог до контрактів у всіх країнах, де присутня група компаній Room 8 Group,
 • Зберігати конфіденційність внутрішньої документації.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду,
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво),
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний,
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів,
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!