Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
1 березня 2023 GameDev

Senior FP&A Analyst (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Financial Planning & Analysis Analyst to expand our team within the Finance Department, bring new ideas and expertise, and help grow the business.

Superpowers you have:

 • 2+ years of related experience in financial planning and analysis;
 • Strong analytical and financial modeling skills;
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Economics, Accounting, or related field;
 • Being an excellent user of Excel (VBA) and Google Sheets (Scripts) will be an advantage;
 • Excellent written and verbal communication skills;
 • Keen attention to detail, an ability to deliver high-quality, timely, and accurate work results;
 • Strong organizational skills with an ability to multitask and handle a variety of projects;
 • Experience in capital budgeting and project management;
 • Fluent verbal and written English is a must.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Interact with project managers on revenue recognition issues;
 • Calculate the efficiency (marginality) of the projects of the structural unit;
 • Do an in-depth analysis of financial results and operational efficiency of the structural unit at the level of critical operating and financial drivers;
 • Analyze financial statements of the structural unit (financial condition, financial results, and cash flows);
 • Analyze deviations of actual results from the budget and forecast. Identify factors (causes) of variations and take part in the preparation of an analytical commentary for the management;
 • Engage in financial planning and forecasting.

You’re a rockstar if you have:

 • Relevant certifications, e.g., CFA, ACCA;
 • Understanding of the game development process.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо аналітика з фінансового планування та аналізу, щоб розширити нашу команду в рамках фінансового відділу та принести нові ідеї та досвід, а також допомогти нашому бізнесу розвиватися.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 2+ роки відповідного досвіду фінансового планування та аналізу;
 • Сильні аналітичні навички та навички фінансового моделювання;
 • Ступінь бакалавра або магістра в галузі фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжної галузі;
 • Відмінні навички роботи з Excel (VBA), Google Sheets (скрипти) будуть перевагою;
 • Відмінні навички письмового та усного спілкування;
 • Відповідна увага до деталей, здатність надавати якісні, своєчасні та точні результати роботи;
 • Розвинуті організаторські навички зі здатністю виконувати роботу в режимі багатозадачності і вміння реалізовувати різноманітні проєкти;
 • Досвід бюджетування капітальних вкладень та управління проєктами;
 • Вільне володіння усною та письмовою англійською мовою є обов’язковим.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Відповідні сертифікати, напр. CFA, ACCA;
 • Розуміння процесу розробки гри.

Ставши частиною Room 8 Group, ти будеш:

 • Взаємодіяти з менеджерами проектів з питань визнання доходу;
 • Розраховувати ефективність (маржинальність) проектів структурного підрозділу;
 • Проводити поглиблений аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності структурного підрозділу на рівні основних операційних та фінансових драйверів;
 • Аналізувати фінансову звітність структурного підрозділу (фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів);
 • Аналізувати відхилення фактичних результатів від бюджету та прогнозу. Виявляти фактори (причини) відхилень та брати участь у підготовці аналітичного коментаря для керівництва;
 • Займатися фінансовим плануванням і прогнозуванням.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримай ще більше:

 • конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою.