Redtag is an official Salesforce partner company that provides consulting and implementation services to execute CRM and Customer Experience strategies successfully. We are working in the North America and EU regions with our focus on Finance, Manufacturing and Healthcare industries, and our offices can be found in both the USA and Ukraine.
31 січня 2023

People Partner (вакансія неактивна)

Львів

Привіт, Redtagʼ на звязку!

Ми є офіційним партнером Salesforce, який надає консультаційні послуги та послуги з впровадження для успішного впровадження стратегій CRM і CX.

Зараз ми шукаємо People Partner-a з глибоким знанням англійської мови, який з ентузіазмом, упевненістю та чіткістю продемонструє нашу загальну компетенцію та плани.

Наш кандидат:

— 3+ роки досвіду в HR Business Partnering;
— Широкий досвід у всіх сферах (наприклад, організаційний дизайн, життєвий цикл співробітників, управління продуктивністю, L&D, утримання, визнання, коучинг лідерства, комунікація з персоналом, управління змінами, управління проектами тощо);
— Досвід консультування та безпосередньої підтримки керівників лінійного та середнього рівня з консультативним стилем;
— Освіта: бажано HR або споріднена Ідеальний досвід, отриманий в ІТ або фармацевтичній компанії;
— Іноземні мови: англійська B2.

Додаткові навички:

— Відмінні комунікативні навички, креативність, здоровий глузд, гумор, емпатія;
— Вміння працювати в динамічному середовищі.

Майбутні обовʼязки:

— Досягати досконалості в роботі людьми за допомогою комунікацій, коучингу та організаційного дизайну;
— Проводити та брати участь у програмах вступу на роботу для нових наймів, гарантуючи, що новачки отримують інформацію та ресурси, щоб «розпочати роботу» в оптимальний час;
— Підтримувати та консультувати керівників лінійної та середньої ланки щодо ініціатив з управління продуктивністю та інших кадрових питань;
— Координувати HR-процеси: управління продуктивністю, програми розвитку талантів, HR-опитування, HR-консультації та регулярні зустрічі, надавати експертну інформацію та допомогу;
— Надавати звіти з персоналу, аналітичну інформацію і рекомендації з питань винагороди, рівня посад, плинності персоналу та інші, якщо це необхідно;
— Оновлювати HR дані в HRIS.

Умови роботи:

— Гідна заробітна плата та потенціал зростання;
— Робота з усіма відділами компанії;
— Гарний соціальний пакет.


Процес найму:

— Первинна співбесіда з рекрутером;
— Співбесіда с СЕО та СРО;
— Ми даємо вам відгук і робимо пропозицію. 🚀


Про нас

Наша команда складається з досвідчених архітекторів, консультантів і розробників Salesforce, які володіють всебічним досвідом роботи в екосистемі Salesforce і галузевих планах. Ми працюємо в регіонах Північної Америки та ЄС, зосереджуючись на галузях фінансів, виробництва та охорони здоров’я.

📖 Дізнайтеся більше про наші зміни та напрямок тут!

Куди писати?

Ми раді почути від вас і можемо відповісти на додаткові запитання щодо посади або надати більш детальну інформацію під час особистої зустрічі.

Зв’яжіться з нами за адресою [email protected]

Hello, Redtagʼ in touch!

We are an official Salesforce partner providing consulting and implementation services to successfully implement CRM and CX strategies.

We are currently looking for a People Partner with a strong command of the English language who will demonstrate our overall competence and plans with enthusiasm, confidence, and clarity.

Our candidate:

— 3+ years of experience in HR Business Partnering;
— Broad expertise in all areas (e.g. organizational design, employee lifecycle, performance management, L&D, retention, recognition, leadership coaching, HR communication, change management, project management etc.);
— Experience advising and directly supporting line and middle managers with a consultative style;
— Education: HR or related would be preferable;
— Ideally, experience gained in IT or Pharmaceutical company;
— Foreign languages: English B2.

Additional skills:

— Excellent communication skills, creativity, common sense, humor, and empathy. The ability to work in a dynamic environment.

Future duties:

— Drive people management excellence using communications, coaching, and organizational design.
— Deliver and participate in new hire induction programs, ensuring that newcomers have the information and resources to ‘hit the ground running’ in optimum time. Support and consult line and middle managers in performance management initiatives and other HR issues.
— Coordinate HR activities as performance management process, talent development programs, HR surveys, HR consulting and regular meetings, providing HR expertise and assistance.
— Provide HR reports, data analysis and recommendations including compensation, job levels, attrition and others as needed.
— Manage and update HR data in HRIS.
— Maintain productive relationships with other functions.

Working conditions:

— Decent salary and growth potential;
— Work with all departments of the company;
— Good social package.

Hiring process:

— Initial interview with the recruiter;
— Interview with CEO and CPO;
— We give you feedback and make an offer. 🚀

About us

Our team consists of experienced Salesforce architects, consultants and developers with comprehensive experience in the Salesforce ecosystem and industry plans. We operate in the North American and EU regions, focusing on the finance, manufacturing and healthcare industries.

📖 Learn more about our changes and direction here!

Where to write?

We look forward to hearing from you and can answer additional questions about the position or provide more detailed information during an in-person meeting.

Contact us at [email protected]