Redtag is an official Salesforce partner that offers consulting and implementation services to bring CRM and CX strategies to life. We operate in North America and the EU, with a focus on retail, finance, manufacturing, and healthcare. Our offices are based in Chicago and Lviv.
21 лютого 2024

Lead Generation Manager (вакансія неактивна)

Львів, віддалено

Привіт, Redtagʼ на звязку!

Ми є офіційним партнером Salesforce, який надає консультаційні послуги та послуги з впровадження для успішного впровадження стратегій CRM і CX.

Зараз ми шукаємо Lead Generation Manager-a з глибоким знанням англійської мови, який з ентузіазмом, упевненістю та чіткістю продемонструє нашу загальну компетенцію та плани.

Вимоги:

 • Письмова та розмовна англійська: рівень Upper-Intermediate;
 • Базові знання IT сфери;
 • Відмінні комунікативні навички, ви ініціативні та сповнені ідей;
 • Мати сильну увагу до деталей;
 • Знати, як працювати з LinkedIn;
 • Підлаштовуйтеся під ринок, пропонуйте нову тактику.

Добре мати:

 • 6 місяців досвіду лідогенерації;
 • Досвід роботи з будь-якою CRM (бажано Salesforce), будь-яким інструментом автоматизації обміну повідомленнями;
 • Базові знання з автоматизації пошуку та збагачення даних

Що ви будете робити:

 • Генерація вихідних потенційних клієнтів;
 • Надання контактних даних нашого профілю ідеального клієнта, робота з цільовою аудиторією;
 • Робота в відділі продажів, планування дзвінків;
 • Спілкування з потенційними клієнтами через Linkedin, електронну пошту, створення шаблонів для Linkedin/електронної пошти;
 • Спілкуйтеся з потенційними клієнтами англійською мовою, задавайте їхні запитання та прохання;
 • Виявляти потреби клієнта, надсилати пропозиції потенційним клієнтам;
 • Електронна пошта/LinkedIn охоплення;
 • Створення та підтримка бази даних Lead (ринок США);
 • Провести кваліфікацію потенційних клієнтів;
 • Правильне використання Salesforce CRM (база потенційних клієнтів);
 • Загальна підтримка команди GTM.

Що ми пропонуємо:

 • Робота в динамічному колективі та компанії;
 • Можливість кар’єрного росту;
 • Соціальний пакет;
 • Можливість відвідувати бізнес-конференції;
 • Дружня атмосфера та професійна команда;
 • Конкурентна винагорода та регулярні перевірки ефективності;
 • Великі можливості для професійного та кар’єрного росту;
 • Гнучкий графік роботи та гібридна модель роботи;
 • Безкоштовні уроки англійської мови;
 • Цікаві корпоративні заходи;
 • Безкоштовні бізнес-ланчі в офісі.


Про нас

Наша команда складається з досвідчених архітекторів, консультантів і розробників Salesforce, які володіють всебічним досвідом роботи в екосистемі Salesforce і галузевих планах. Ми працюємо в регіонах Північної Америки та ЄС, зосереджуючись на галузях фінансів, виробництва та охорони здоров’я.

Hello, Redtagʼ in touch!

We are an official Salesforce partner providing consulting and implementation services to successfully implement CRM and CX strategies.

We are currently looking for a Lead Generation with a strong command of the English language who will demonstrate our overall competence and plans with enthusiasm, confidence, and clarity.

Requirements:

 • Written and spoken English: Upper-Intermediate level;
 • Basic knowledge of IT field;
 • Excellent communication skills, you are proactive and full of ideas;
 • Have strong attention to the details;
 • Know how to work with LinkedIn;
 • Adjust according to the market, and propose new tactics.

Nice to have:

 • 6 months of experience in lead generation;
 • Experience with any CRM (Salesforce preferably), any messaging automation tool ;
 • Basic knowledge of search automation and data enrichment.

What you’ll do:

 • Generating Outbound Leads;
 • Providing Contact Data of our Ideal Client Profile, working with Target Audience;
 • Working in sales team, scheduling calls;
 • Communicating with prospects via Linkedin, Email, creating templates for Linkedin/email outreach;
 • Chat with potential clients in English, address their questions and requests;
 • Reveal client’s needs, send proposals to prospects;
 • Email/LinkedIn outreach;
 • Create and maintain the Lead database (the USA market);
 • Perform prospects’ qualification;
 • Proper using Salesforce CRM (leads database);
 • General support for the GTM team.

What we offer:

 • Working in a fast-paced team and company;
 • Opportunities for career growth;
 • Social Package;
 • Possibilities to attend business conferences;
 • Friendly atmosphere and professional team;
 • Competitive remuneration and regular performance reviews;
 • Great opportunities for professional and career growth;
 • Flexible working schedule and a hybrid work model;
 • Free English classes;
 • Exciting corporate events;
 • Free business lunches in the office.

About us

Our team consists of experienced Salesforce architects, consultants and developers with comprehensive experience in the Salesforce ecosystem and industry plans. We operate in the North American and EU regions, focusing on the finance, manufacturing and healthcare industries.