We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
4 грудня 2023

Senior/Middle Java Developer (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are Raiffeisen Bank Ukraine, the Ukrainian bank. For 30 years we have been creating and building the banking system of our country. We were and are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

Our IT team #RaiffeisenTech are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our priority is to provide the best quality of service. We strive to strengthen our competitive advantages by innovating, identifying and exploiting new opportunities. We are guided by values that provide a clear framework for our actions. More than 5,000 employees and nearly 3 million customers are the focus. #RaifTeam integrates the principles of diversity, equality and inclusion into the way we work. Combining the principles of people-centredness and innovation at work is our way.

Become part of the #RaifTeam — people who are with us in the movement of innovation.

Your responsibilities:

 • Designing and ensuring the continuous maintenance of Java-based applications
 • Actively participate in software and architectural development activities
 • Create high-quality, efficient, and testable code that meets project objectives

Preferred qualifications:

 • Experience 5 years with Java 8+ (13+ preferably)
 • Deep practical experience with Spring (core, boot, cloud, security, data)
 • Deep practical experience with ORM(prefer Hibernate)
 • RDBMS(prefer PostgreSQL)
 • Hands-on experience with Kafka
 • Understanding of CI/CD practices and types of quality gates
 • Hands-on experience with unit/integration/API testing for microservices(Mockito, Wiremock, etc)
 • REST service documenting(Open API)

Would be a plus:

 • Experience with Docker, Kubernetes
 • Experience with Camunda BPM
 • Experience with Scrum

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
________________________________________________________________________________________________

Ми — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Наш пріоритет — бездоганна якість послуг. Ми прагнемо зміцнити наші конкурентні переваги шляхом втілення інновацій, пошуку та використання нових можливостей. Ми зосереджені на цінностях, які є чітким орієнтиром для дій. У центрі уваги понад 5000 співробітників та майже 3 мільйони клієнтів . #Райфкоманда інтегрує принципи різноманіття, рівності та інклюзивності у повсякденну роботу. Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях.

Станьте частиною #Райфкоманди — людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Що ви будете робити:

 • Розробка та забезпечення безперервної підтримки додатків на основі Java
 • Активно брати участь у розробці програмного забезпечення та архітектури
 • Створювати високоякісний, ефективний і тестовий код, який відповідає цілям проекту

Необхідні знання та досвід:

 • Досвід роботи 5 років з Java 8+ (бажано 13+)
 • Глибокий практичний досвід роботи з Spring (ядро, завантаження, хмара, безпека, дані)
 • Глибокий практичний досвід роботи з ORM (бажано Hibernate)
 • RDBMS (бажано PostgreSQL)
 • Глибоке розуміння архітектурних принципів мікросервісів
 • Практичний досвід роботи з Kafka
 • Розуміння практик CI/CD та типів воріт якості
 • Практичний досвід тестування модулів/інтеграції/API для мікросервісів (Mockito, Wiremock тощо)
 • Документування сервісів REST (Open API)

Буде перевагою:

 • Досвід роботи з Docker, Kubernetes
 • Досвід роботи з Camunda BPM
 • Досвід роботи з Scrum

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook