We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
4 грудня 2023

Senior QA Automation Engineer(Java) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are Raiffeisen Bank Ukraine, the Ukrainian bank. For 30 years we have been creating and building the banking system of our country. We were and are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

Our IT team #RaiffeisenTech are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our priority is to provide the best quality of service. We strive to strengthen our competitive advantages by innovating, identifying and exploiting new opportunities. We are guided by values that provide a clear framework for our actions. More than 5,000 employees and nearly 3 million customers are the focus. #RaifTeam integrates the principles of diversity, equality and inclusion into the way we work. Combining the principles of people-centredness and innovation at work is our way.

Become part of the #RaifTeam — people who are with us in the movement of innovation.
About project:

Digital Onboarding

Raiffeisen Bank Ukraine, part of the Raiffeisen Bank International AG, is seeking a Digital Onboarding Senior QA Automation Engineer to join their team. As a leading financial entity in 14 countries Raiffeisen Bank Ukraine is actively embracing their digital journey and seeking enthusiastic and motivated individuals to join their team. As a Digital Onboarding Senior QA Automation Engineer, you will work on innovations that build high-quality interaction with their customers, helping to revolutionize the banking industry.

Your responsibilities:

 • Independently design, develop, and implement automated and non-automated tests
 • Review product requirements, functional specifications, and design specifications to prepare automated test cases
 • Collaborate with stakeholders to understand their emerging demands and develop strategies and frameworks accordingly
 • Automate the execution and verification of reports generated by our products
 • Support the implementation and improvement of build test processes, environments, and scripts
 • Utilize current technologies to develop extensible automation infrastructure

Preferred qualifications:

 • Strong experience in designing technical functional and non-functional tests
 • Expertise in API and UI test automation
 • Experience with enterprise-level test documentation
 • Excellent command of Java programming language using SpringBoot
 • Proficiency in test automation tools, including JMeter, JUnit, TestNG, Selenium, RestAssured
 • Good understanding of web services testing practices using AWS, ELS, K8s
 • Strong knowledge of backend automation testing
 • Autonomy in using GitHub and GitHub Actions
 • Excellent SQL/NoSql (PostgreSQL, MongoDb, ElasticSearch)
 • Experience with contract testing / CDC (PACT, Spring Cloud Contract)
 • Good understanding of Agile/Scrum methodologies

Will be a plus

 • Experience\understanding of Banking\Financial domain
 • Proficiency in manual testing.
 • Automation testing experience with Postman
 • Experience of test automation using Apache Kafka
 • Familiarity with Angular framework

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW projects: involvement in large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, and a unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, and internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and well-being: 28 days of paid vacation, medical insurance, and official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook

_________________________________________________________________________________________________

Ми — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Наш пріоритет — бездоганна якість послуг. Ми прагнемо зміцнити наші конкурентні переваги шляхом втілення інновацій, пошуку та використання нових можливостей. Ми зосереджені на цінностях, які є чітким орієнтиром для дій. У центрі уваги понад 5000 співробітників та майже 3 мільйони клієнтів . #Райфкоманда інтегрує принципи різноманіття, рівності та інклюзивності у повсякденну роботу. Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях.

Станьте частиною #Райфкоманди — людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Про проект

Райффайзен Банк Україна, що є частиною Райффайзен Банк Інтернешнл АГ, запрошує до своєї команди Digital Onboarding Senior Java Developer. Як провідна фінансова організація в 14 країнах, Райффайзен Банк Україна активно впроваджує свою цифрову подорож і шукає ентузіастів і мотивованих людей, які приєднаються до своєї команди. Як Digital Onboarding Senior Java Developer, ви працюватимете над інноваціями, які створюють високоякісну взаємодію з клієнтами, допомагаючи здійснити революцію в банківській галузі.

Що ви будете робити:

 • Самостійно проектувати, розробляти та впроваджувати автоматизовані та неавтоматизовані тести
 • Переглядати вимоги до продукту, функціональні специфікації дизайну, щоб підготувати автоматизовані тестові випадки
 • Співпрацювати із зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти їхні потреби, що виникають, і відповідно розробити стратегії та рамки
 • Автоматизувати виконання та перевірку звітів, створених нашими продуктами
 • Підтримувати впроваджувати та вдосконалювати процеси тестування збірки, середовищ і сценаріїв
 • Використовувати сучасні технології для розробки розширюваних інфраструктур автоматизації

Необхідні знання та досвід:

 • Значний досвід у розробці технічних функціональних і нефункціональних тестів
 • Експертиза в автоматизації тестування API та інтерфейсу користувача
 • Досвід роботи з тестовою документацією
 • Володіння мовою програмування Java за допомогою SpringBoot
 • Володіння інструментами автоматизації тестування, включаючи JMeter, JUnit, TestNG, Selenium, RestAssured
 • Добре розуміння практик тестування веб-сервісів за допомогою AWS, ELS, K8s
 • Глибокі знання тестування серверної автоматизації
 • Автономність у використанні GitHub і GitHub Actions
 • Відмінний SQL/NoSql (PostgreSQL, MongoDb, ElasticSearch)
 • Досвід контрактного тестування / CDC (PACT, Spring Cloud Contract)
 • Добре розуміння методології Agile/Scrum

Буде плюсом

 • Досвід \ розуміння банківської \ фінансової сфери
 • Manual testing
 • Досвід тестування автоматизації з Postman
 • Досвід автоматизації тестування за допомогою Apache Kafka
 • Знайомство з фреймворком Angular

Ми пропонуємо

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook